Banner page The European Parliament The European Parliament
Banner page

Hakemisto 
 
 

Päiväkatsaus: 15-05-98(1)

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Äänestykset


Äänestykset

Tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttö

Mietintö: van DAM - A4-0089/98 - KOM(97)0246 - C4-0418/97 - 97//0148 - SYN. Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Parlamentti hyväksyi mietinnön liikennevaliokunnan esittämin tarkistuksin.


Kilpailusääntöjen soveltaminen lentoliikenteen alalla toimiviin yrityksiin

Mietintö: SCARBONCHI - * - A4-0141/98 - KOM(97)0218 - C4-0258/97 - 97/0137 - CNS ja KOM()7)0218 - C4-0259/97 - 97/0138 - CNS. Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Parlamentti hyväksyi mietinnön liikennevaliokunnan ehdottamin tarkistuksin. Tarkistuksissa parlamentti korostaa että lentoliikenteen ala on erittäin herkkä turvallisuuskysymysten osalta, minkä vuoksi korkeaa turvallisuustasoa on pidettävä ensisijaisena sovellettaessa EU:n kilpailusääntöjä kyseisellä alalla.

Parlamentti muistuttaa että käynnissä olevat muutokset ja EU:n ilmailumarkkinoiden vapauttaminen merkitsevät huomattavaa rakennemuutosta ja mahdollisesti kielteisiä seurauksia työllisyydelle sekä pienten ja keskisuurten lentoyhtiöiden matkakustannukselle. Tämän vuoksi lentokoneissa ja lentoasemilla tapahtuvan kaupallisen toiminnan ja niissä tarjottavien palvelujen merkitystä ei pidä aliarvioida.

Direktiivi viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta

Mietintö: GRAEFE zu BARINGDORF - * - A4-0128/98 - KOM(98)0403 -C4-0459/97 - 97/0217 - CNS. Maataloutta sekä maaseudun kehittämistä käsittelevä valiokunta.

Parlamentti hyväksyi mietinnön maatalousvaliokunnan ehdottamin tarkistuksin. Tarkistuksissa parlamentti korostaa että tarkastajien toimiluvat on välittömästi peruutettava, mikäli käy ilmi että he ovat rikkoneet tahallisesti tai huolimattomuuttaan virallisia tarkastuksia koskevia sääntöjä. Petosyrityksista voidaan lisäksi asettaa sakkorangaistus 21 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Maatalous ja genetiikka

Mietintö: GRAEFE zu BARINGDORF - A4-0129/98 - KOM(97)0327 - C4-0492/97. Maataloutta sekä maaseudun kehittämistä käsittelevä valiokunta.

Parlamentti hyväksyi mietinnön sellaisenaan.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Luottokorttirikollisuutta koskevien tietojen vaihto


Luottokorttirikollisuutta koskevien tietojen vaihto

Mietintö: SCHMID - * - A4-0164/98 - 5683/98 - C4-0136/988 - 98/0906 - CNS. Kansalaisvapauksien ja sisäasiain valiokunta.

Alustuspuheenvuoro

Gerhard Schmidin (PSE, D) mukaan rikollisuuden lisääntyminen on työttömyyden ohella ihmisten suurimpia huolenaiheita. Järjestäytynyt rikollisuus on mukana myös spekulatiivisissa pääomaliikkeissä. Osa järjestäytyneestä rikollisuudesta liittyy huumekauppaan. Myös luottokorttirikollisuus on pitkälle järjestäytynyttä. Rikollisessa luottokorttikaupassa liikkuu vuosittain noin miljardi dollaria.

Schmid kannatti Britannian hallituksen ehdotusta yhteisistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on luottokorttirikollisuutta koskevan tiedonvaihdon nopeuttaminen. Viranomaisyhteyksien luomisen lisäksi olisi kuitenkin nopeutettava myös luottokorttiyhtiöiden keskinäistä tiedonvaihtoa. Toimenpiteiden käytännön toteutus olisi annettava Europolille, sillä jokaista järjestäytynyttä rikollisuuden alalajia kohtaan ei ole järkevää rakentaa erillistä viranomaisorganisaatiota.

Schmid arvioi että luottokorttirikollisuuden vähentäminen edellyttää myös maksukorttien turvallisuusmerkintöjen yhdenmukaistamista. Nykyisin jokainen luottokorttiyhtiö käyttää omaa merkintäänsä, mikä aiheuttaa ongelmia kortteja vastaanottaville kaupoille. Sirukorttien käyttöönotto lisäisi turvallisuutta, mutta samalla korttien käytöstä aiheutuvat kustannukset nousisivat.

Schmid korosti että järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on koko yhteiskunnan etu. Siksi on säädettävä lakeja, jotka estävät rikollisuuden leviämisen. Britannian ehdotus on askel eteenpäin, mutta se ei vielä riitä.

Keskustelu

Martin Schulzin (PSE, D) mukaan mietinnössä osoitetaan selvästi ne vaarat, jotka teknologian kehitys tuo tullessaan. Luottokorttitoimiala on kiinnostunut ennen kaikkea korttien käytön laajentamisesta. Kun kuluttaminen ja korttien käyttö tehdään helpommaksi, luottokorttiyhtiöiden on huolehdittava siitä, ettei se johda rikollisuuden lisääntymiseen.

Schulzin mielestä luottokorttirikollisuuden vastainen strategia olisi rakennettava Europolin varaan. Sen olisi valvottava viranomaisia, jotka vaihtavat luottokorttirikollisuuteen liittyviä tietoja.

Otto von Habsburg (PPE, D) totesi että viranomaiset eivät ole pysyneet tietoliikenteen räjähdysmäisen kasvun perässä. Luottokorttirikollisuus on yksi maailmanlaajuisen järjestäytyneen rikollisuuden osa-alue. Monet valtiot ovat tietoisesti mukana kansainvälisissä rikollisliigoissa. Lähitulevaisuudessa voi syntyä suuri kansainvälinen kriisi, jollei ongelmiin puututa. Luottokorttien turvallisuutta on lisättävä.

Komission vastaus

Komission jäsen Franz Fischler (A) piti hyvänä että parlamentti käsittelee jo ennen Amsterdamin sopimuksen voimaantuloa ehdotuksia, jotka koskevat oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä. Komissio kannattaa parlamentin tekemiä muutosesityksiä.

Fischlerin mukaan komissio valmistelee toimintasuunnitelmaa, joka koskee maksukorttipetoksia, sillä unioni haluaa toimia päättäväisesti järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Äänestys

Parlamentti hyväksyi mietinnön ja neuvoston ehdotuksen kansalaisvapauksien valiokunnan esittämin muutoksin.

Parlamentti esittää että yhteisen toiminnan voimassaolo päättyy, kun neuvosto antaa maksukorttirikollisuuden torjunnan Europolin tehtäväksi.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Asetus antibioottien käytöstä eläinten ravinnossa


Asetus antibioottien käytöstä eläinten ravinnossa

Suulliset kysymykset: B4-0286, 0287, 0289, 0388, 0463, 0468 ja 0470/98.

Alustuspuheenvuorot

Karl-Erik Olsson (ELDR, S) muistutti että antibioottien käyttö eläinten ruokinnassa lisää bakteerien resistenssiä taudeille. EU:n on varmistettava että antibioottien käyttö eläinten rehuissa lopetetaan, koska niillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (V, D) varoitti että antibiooteista saattaa muodostua geneettinen aikapommi. Hän muistutti että antibiootteihin turvauduttiin ensimmäistä kertaa toisessa maailmansodassa haavoittuneita hoidettaessa. Nykyään antibiootteja määrätään jopa pieneen nuhaan tai kuumeeseen. Samalla bakteerien vastustuskyky on parantunut huomattavasti.

Graefe zu Baringdorfin mukaan antibiootteja on viime aikoina käytetty myös ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa eläinten rehussa. Ajan myötä teollisuusmaihin on kertynyt valtava määrä lääkkeitä, jotka eivät enää auta sairauksiin.

Graefe zu Baringdorfin mukaan antibioottien hallitsematon käyttö saattaa ennen pitkää johtaa BSE:n kaltaiseen kriisiin. Hän pyysi komissiota ottamaan mallia Ruotsista ja kieltämään antibioottien käyttö ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa eläinten ruokinnassa.

Christine Barthet-Mayer (ARE, F) viittasi WHO:n tutkimukseen, jonka perusteella on todettu että antibioottien jatkuva käyttö lisää pitkän aikavälin terveysriskejä sekä ihmisillä että eläimillä. Hän vetosi komissioon, jotta se ryhtyisi määrätietoisiin toimiin kuluttajien terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi.

Jean-Claude Pasty (UPE, F) varoitti että ihmiskunnalla on edessään uhkakuva, jossa lääkkeet ovat menettäneet tehonsa eikä niitä voida enää käyttää uusia vitsauksia vastaan. Samalla hän muistutti ettei antibioottien käytöllä pidä korvata huonoja karjankasvatusmenetelmiä.

Alan Gillisin (PPE, IRL) mielestä antibiooteilla terästettyä rehua olisi annettava vain poikkeuksellisissa oloissa. Sen käyttö olisi rajoitettava ainoastaan parannustoimintaan. Antibiootteja olisi annettava ainoastaan eläinlääkärin määräämän reseptin perusteella.

Gillis korosti ettei eläimille pitäisi antaa lääkkeitä kuukautta ennen teurastusta. Eläinten terveys on tarvittaessa varmistettava virtsakokeiden avulla. Samalla hän muistutti etteivät antibiootit voi koskaan korvata hyvää hygieniaa.

Dominique Souchet'n (I-EDN, F) mielestä EU:n on valvottava antibioottien käyttöä terapeuttisiin tarkoituksiin. Jäsenmaiden olisi sovittava lääkejäämien ylimmästä sallitusta raja-arvosta. Maksimimääriä koskevia normeja olisi noudatettava kaikissa jäsenmaissa. Lisäksi niitä olisi sovellettava kolmansista maista tuotaviin eläintuotteisiin. Mikäli tutkimukset osoittavat, että bakteerien resistenssi kasvaa edelleen, EU:n olisi ryhdyttävä valvomaan lääkejäämiä koskevia raja- arvoja kaikkien kolmansista maista tulevien elintarvikkeiden osalta.

John Iversen (PSE, DK) varoitti että tuhannet ihmiset saattavat tulevaisuudessa kuolla riittävän tehokkaiden lääkkeiden puuttuessa. Hänen mielestään eurooppalaisilla kuluttajilla on oltava oikeus ostaa eläintuotteita ilman jatkuvaa antibiootteihin liittyvää pelkoa.

Iversen toivoi että komissio laatisi listan lääkeaineista, jotka olisi välittömästi kiellettävä kaikissa jäsenmaissa.

Komission puheenvuoro

Komissaari Franz Fischler (A) kertoi että komissio on tutustunut WHO:n tutkimustuloksiin. Neuvosto on jo säätänyt asetuksen, jonka mukaan jäsenmaiden on kerran vuodessa annettava selvitys eläinten kasvatuksessa käytetyistä lääkkeistä. Jäsenmaiden on vuodesta 1998 lähtien pitänyt julkistaa eläintuotteissa havaittuja lääkejäämiä koskevat arvot.

Fischler vakuutti että mikäli kolmansista maista tulevat tuotteet ylittävät lääkejäämiä koskevat arvot, jäsenmaat kiristävät elintarvikkeiden valvontaa EU:n ulkorajoilla. Komissio on myös vaatinut, että lääkevalmistajat antavat teknisten tietojen ohella selvityksen lääkejäämien vaikutuksista kuluttajien terveyteen.
Fischler kertoi että komissio aikoo kieltää lisäaineiden käytön mikäli on olemassa perusteltu epäily niiden kielteisistä vaikutuksista ihmisten ja eläinten terveyteen. Tähän mennessä komissio on kieltänyt kolme lääkeainetta, joita käytettiin antibiootteina eläinten ruokinnassa.

Fischlerin mukaan komissio ottaa syyskuussa 2000 uudelleenarvioitaviksi kaikki ennen vuotta 1988 hyväksytyt antibiootit. Vastaisuudessa EU myöntää vain määräaikaisia lupia uusille antibiooteille.

Fischler kertoi että Tiramyzin-lääkeainetta koskenut käyttökielto oli voimassa Suomessa vuoteen 1997 saakka. Suomi ja Ruotsi ovat toimittaneet komissiolle tietoja, joiden pohjalta se aikoo harkita kiellon ulottamista koko yhteisön alueelle. Fischler vakuutti ettei uusia lisäaineita voi hyväksyä ilman että niiden käytölle on tieteellisiä perusteita.

Fischlerin mukaan komissio on käynnistänyt tutkimuksen antibioottien korvaamiseksi probiotica- tuotteilla. Työryhmän on määrä selvittää myös eläinten ja ihmisten käyttöön tarkoitettujen antibioottien sivuvaikutuksia. Tutkimustuloksia odoteltaessa komissio aikoo toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimia antibioottien käytön rajoittamiseksi eläinten ruokinnassa.

Keskustelu

Kyösti Virrankoski (ELDR, FIN) totesi että antibioottien käyttöä koskevat kysymykset osuvat oikeaan ajankohtaan. Suomen ja Ruotsin poikkeusluvat ovat päättymässä ja koko unionin on harkittava suhtautumistaan antibioottien käyttöön. Virrankosken mukaan antibiootit ovat loistava keksintö sairauksia vastaan. Mikrobit pystyvät kuitenkin sopeutumaan nopeasti antibiootteihin ja kehittymään vastustuskykyisiksi. Sen vuoksi lääkeaineita on jatkuvastiuudistettava. Maatalouden karjankasvatusyksiköt ovat usein suuria, joten tautien puhkeaminen on niissä helppoa. Sitä yritetään estää lisäämällä antibiootteja eläinten ravintoon jo ennen kuin tauteja on havaittu. Antibioottien käyttö on niin laajaa varsinkin Yhdysvalloissa, että vastustuskykyisiä kantoja syntyy jatkuvasti.

Virrankoski korosti että antibioottien käyttöä koskeva ongelma liittyy koko unionin maatalouspolitiikan uudistamiseen. Unionin on ratkaistava, haluaako se matkia amerikkalaista tuotantoa vai haluaako se kehittää ekologisesti ja eettisesti kestävää eurooppalaista maataloutta. Vaihtoehtoja on punnittava Agenda 2000:n käsittelyn yhteydessä. Antibioottien käyttö on kestävään kehitykseen liittyvä ongelma. Ahneudella vaarannetaan tulevien sukupolvien mahdollisuudet taistella mikrobeja vastaan.

Esko Seppänen (GUE-NGL, FIN) jatkoi samassa hengessä toteamalla että kysymys on teollisen tehomaatalouden ongelmasta, kun tuotantoa harjoitetaan suurissa yksiköissä. Euroopassa ongelmat liittyvät varsinkin Hollannin sika- ja kanatalouteen.

Seppäsen mielestä pohjoismainen linja on parempi kuin EU:n linja. Komissio ei saisi estää jäsenmaita valvomasta antibioottien käyttöä.

Astrid Thorsin (ELDR, FIN) mukaan kysymys voi olla jopa BSE:tä suuremmasta terveysriskistä. Bakteereista on tullut entistä agressiivisempia. Komission olisi annettava uusia direktiivejä eläinten rehuissa käytetyistä lisäaineista. Asiaa ei pidä haudata komiteoihin, vaan komission on ryhdyttävä lainsäädäntötoimiin.

Thorsin mukaan Suomi on noudattanut varovaisuusperiaatetta, mikä on osoittautunut hyväksi. Asiaa tarkasteltaessa on muistettava, että vastustuskykyisiä mikrobikantoja saattaa syntyä koko ajan.

Komission vastaus

Komissaari Franz Fischler (A) oli tyytyväinen siihen, että komission näkemykset ovat saavuttaneet runsaasti vastakaikua. Komissio on valmis hyväksymään varovaisuusperiaatteen. Antibioottien käyttö eläinrehuissa lisää riskejä.

Fischler kertoi että Suomelle ja Ruotsille myönnettyjä poikkeuslupia arvioidaan parhaillaan. Tieteellinen komitea on muodostanut monialatyöryhmän, jonka on määrä antaa antibioottien käyttöä koskeva raportti tämän vuoden loppuun mennessä. Komissio käsittelee sen jälkeen asiaa uudelleen ja välittää tulokset parlamentille. Tiedemiehille on kuitenkin annettava työrauha. Ilman tieteellisiä perusteluja ei pidä ryhtyä toimenpiteisiin.

Äänestys

Parlamentti hyväksyi yhteisön päätöslauselman B4-0447/98 äänin 77 puolesta, 0 vastaan ja 0 tyhjää.

 
  Oikeudellinen huomautus