Banner page The European Parliament The European Parliament
Banner page

Index 
 
 

Dagelijks persbericht: 25-10-96(1)


[Start of Doc] [Previous] [Next]

25/10/96 Stemmingen .

STEMMINGEN

-    verslag-Farthofer over de ontwikkeling van de spoorwegen (A4-293/96) licht gewijzigd aangenomen

-    verslag-Bennasar Tous over het Philoxenia-programma (A4-298/96) licht gewijzigd aangenomen (178/6/3)

-    verslag-Parodi over communautaire maatregelen voor het toerisme (A4-297/96) aangenomen

-    verslag-Harrison over evaluatie van het actieprogramma op het gebied van toerisme (A4-299/96) aangenomen

[Start of Doc] [Previous] [Next]

25/10/96 Helms-Burton-Wet .

HELMS-BURTON-WET

    bescherming van de rechtsorde en de buitenlandse economische belangen tegen de gevolgen van de toepassing van bepaalde rechtsregels van bepaalde derde landen

    Verslag-Kittelmann (D, EVP)
    Doc. A4-329/96 (*) <EXTE>

Het EP begroet de stappen die Raad en Commissie hebben ondernomen tegen de eenzijdige wetgeving van de VS over de handel met Cuba (de Helms-Burton-wet) en met Iran en Libië (de D'Amato-wet). Deze wetgeving treft het Europees bedrijfsleven zwaar en daarom steunt rapporteur Peter Kittelmann (D, EVP) de "verordening tot bescherming tegen de gevolgen van de toepassing van bepaalde rechtsregels van bepaalde derde landen en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende maatregelen".

Kittelmann vindt dat de Verenigde Staten in geen geval kunnen pretenderen dat ze hun handelsbeleid mogen opleggen aan derde landen. Alle instrumenten die zijn gebaseerd op eenzijdigheid en extraterritorialiteit moeten dan ook worden afgewezen. Terecht wordt in de verordening bepaald dat de Raad en de Commissie met instemming van het Parlement de verordening kunnen toepassen op elke wetgeving die vergelijkbaar is met de wetten Helms-Burton en D'Amato.

Hij stelt vast dat Europa en de Verenigde Staten radicaal van mening verschillen over de vraag welk beleid gevoerd moet worden om de hervormingen in Cuba te ondersteunen. Europa heeft duidelijk gekozen voor de weg van de dialoog, zoals blijkt uit de - op dit moment opgeschorte - besprekingen met het oog op het sluiten van een kaderovereenkomst voor samenwerking EG/Cuba. Het meningsverschil ligt op het politieke vlak en de transatlantische dialoog moet ook uitsluitend op dat vlak worden gevoerd. De Verenigde Staten moeten niet denken dat de lidstaten met alle geweld hun beleid zullen volgen.

Hetzelfde geldt in beginsel voor Iran en Libië, twee landen die een heel andere problematiek en geopolitieke ligging hebben dan Cuba. De Europese Unie voert met Iran een "kritische dialoog", waarover het Europees Parlement zich meermalen verbaasd heeft getoond, maar die onderdeel is van het zoeken naar een zelfstandig beleid dat de transatlantische partner moet respecteren.
Volgens de rapporteur heeft Europa het volste recht te zoeken naar een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en een gemeenschappelijk handelsbeleid en niemand, ook de VS niet, mag zich daarmee bemoeien.

Wat kan de EU concreet doen als reactie op schade aan EU-bedrijven ten gevolge van deze wetgeving? Er zijn verschillende stappen:

-    naar de WHO gaan om aldaar een uitspraak over deze eenzijdige VS-maatregelen te verkrijgen;
-    de toepassing en invoering van wetgeving om de extraterritoriale gevolgen van de VS-wetgeving weg te nemen;
-    de opstelling van een lijst van VS-bedrijven die zaken aanhangig maken over vermeende "overtredingen" door het Europees bedrijfsleven.

De VS mogen geen wereldpolitieagent spelen en tegelijkertijd de overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie overtreden. De rapporteur benadrukt dat zijn verslag niet door anti-Amerikanisme is ingegeven. De Unie steunt de strijd van de VS tegen het terrorisme en de relaties met de Amerikaanse bondgenoot zijn een kostbaar goed. Maar onder goede vrienden mag geen bilaterisme en protectionisme voorkomen. We moeten met harde maatregelen reageren. Daarover is geen discussie nodig. Kittelmann hoopt dat het EP zijn verslag met eenparigheid van stemmen zal goedkeuren.

Ana Miranda de Lage (S, PES) steunt het verslag van harte. Hier is sprake van een gevaarlijke politieke uitdaging. De EU moet in hoger beroep gaan bij de WHO. We moeten schouder aan schouder staan tegen deze wetten en ons geen beperkingen door de VS laten opleggen.

Pat Cox (IRL, ELD) wijst erop dat alle fracties in dit EP de stappen die de Raad gaat zetten steunen. Er moeten tegenmaatregelen komen. Hij hoopt dat Denemarken niet gaat dwarsliggen, zoals de berichten willen. Haast is geboden, de Unie kan zich geen vertraging veroorloven.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (D, GROEN) noemt het onaanvaardbaar dat de VS wereldwetgever willen spelen. Deze verordening komt overigens een paar jaar te laat. Nu dreigt het gemeenschappelijk optreden van de EU stuk te lopen op de tegenstand van Denemarken. Hij hoopt dat in deze essentiële zaak de juridische geschillen naar de achtergrond worden verschoven.

Commissaris Edith Cresson is blij met de steun van het EP. Dit is een maatregel om het Europese bedrijfsleven te beschermen. Washington kan de Unie niet opleggen wat die al dan niet mag doen of laten. De Commissie zal toezien op het naleven van deze verordening. Geheel volgens de besluiten van de Top van Madrid

zal de dialoog met Cuba worden voortgezet, waarbij de mensenrechten hoog op de agenda blijven.

stemming

verslag ongewijzigd aangenomen met algemene stemmen.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

25/10/96 Visserij .

VISSERIJ

    gecombineerde behandeling

    -    wijziging van verordening (EG) nr. 3699/93 over structurele bijstand aan visserij/aquacultuur

        Verslag-Kindermann (D, PES)
        Doc. A4-306/96 (*) <VISS>

    -    besluit over de vangstmogelijkheden voor de kust van de Seychellen

        Verslag-d'Aboville (F, UE)
        Doc. A4-271/96 (*) <VISS>

    -    mededeling van de Commissie over de toepassingsbepalingen van de technische maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid

        Verslag-Gallagher (IRL, UE)
        Doc. A4-270/96 <VISS>

    -    crisis in de zalmsector

        Mondelinge vraag
        Doc. B4-979/96

    -    rapport van de Commissie over de controle op het gemeenschappelijk visserijbeleid

        Verslag-McKenna (IRL, GROEN)
        Doc. A4-305/96 <VISS>

Het voorstel voor een wijziging van verordening (EG) 3699/93 is bedoeld om voor visserijprodukten een kwaliteitsgarantie op grond van de geografische oorsprong mogelijk te maken. Voorts wordt voorzien in een technische aanpassing bij de startsubsidies voor producentenorganisaties die werken aan de kwaliteitsverbetering en commercialisering van hun produkt. En tot slot gaat het om een juridische precisering van de omrekeningskoers voor de ecu. Rapporteur Heinz Kindermann (D, PES) gaat geheel akkoord met het Commissievoorstel.

Rapporteur Gérard d'Aboville (F, UE) stemt in met de sluiting van een nieuw protocol over de vangstmogelijkheden in de wateren rondom de Seychellen voor de periode 1996-1999. Hij uit de gebruikelijke klacht over de laattijdige raadpleging van het Parlement en dringt erop aan dat de Gemeenschap een actieve rol speelt bij het beheer en het behoud van de visbestanden in de Indische Oceaan.

De Commissie heeft de toepassingsbepalingen van de technische maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid geëvalueerd. Rapporteur Pat the Cope Gallagher (IRL, UE) wil nieuwe Commissievoorstellen om de bestaande tekortkomingen weg te werken.

Rapporteur Patricia McKenna (IRL, GROEN) stelt vast dat de controle van de vissersvloten en de toepassing op de visserijwetgeving in de Europese Unie nergens op lijkt. De Commissie heeft geconstateerd dat bepaalde aspecten van de controle in sommige lidstaten wel voldoende worden toegepast, maar voor elk land geldt weer dat andere aspecten aanzienlijke enorme verbetering behoeven.

Desalniettemin zijn er ook voor zeer verbeterde controleprogramma's grenzen aan de effectiviteit. In de EU bestaat een vicieuze cirkel en die zal niet worden opgelost door toevoeging van een paar extra patrouillevaartuigen en inspecties van visverwerkende bedrijven. Eenvoudig gezegd is de visserijcapaciteit van de vloten te groot en zo lang deze vaartuigen geregistreerd blijven en willen blijven vissen, blijft het beheer van de visserij in de EU lastig.

Als de omvang van de vloten in verhouding stond tot de beschikbare visbestanden, zou volgens de rapporteur een betrekkelijk eenvoudig programma van toezicht voldoende zijn om de instandhouding van de visbestanden te garanderen. Als de vloten groeien en er met steeds meer vaartuigen getracht wordt vis te vangen, stijgt de concurrentie en wordt de toepassing van de controleprogramma's moeilijker. Bezitters van vaartuigen bouwen geen schepen om deze in de dokken werkloos te laten verkommeren of om onder hun capaciteit te vissen dus de overcapaciteit van de vloten leidt tot steeds hogere vangsten zodat iedereen zijn rekeningen kan betalen. Uiteindelijk worden vissers er toe gedwongen te frauderen om hun financiële verplichtingen na te kunnen komen.

Dit is precies de situatie waarin de EU-vloten zich momenteel bevinden. Als de Europese Unie de vooruitzichten op de lange termijn voor de visserijindustrie wil verbeteren, zullen de vloten moeten worden geherstructureerd en ingekrompen. Als de lidstaten krachtiger meerjaren- programma's hadden uitgevoerd, zou de situatie thans niet zo kritiek zijn. Volgens de Commissie hebben het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië, Frankrijk, Ierland, Finland, Zweden, België en Griekenland hun doelstellingen met betrekking tot de vlootvermindering niet bereikt. McKenna zegt dat dit niet eenvoudig een kwestie van het aantal vaartuigen is, maar dat het ook gaat om de soorten vaartuigen. De invloed op het milieu is namelijk verschillend al naargelang het type vaartuig en het aantal arbeidsplaatsen dat zij creëren in verhouding tot hun vangsten.

Het voorstel van de Commissie is thans dat de Raad een besluit neemt om sommige vloten voor het meerjarig begeleidingsprogramma sterk in te krimpen. Tenzij de ministers instemmen met de noodzaak van een radicale herstructurering van de vloten, om deze in evenwicht te brengen met de beschikbare visbestanden, kan een verbeterde toepassing van de controleverordening slechts een gering resultaat opleveren.

De controle op de visvangsten is absoluut onvoldoende, is commissaris Edith Cresson het met McKenna eens. Een goede controle op en reductie van de vangstcapaciteit zijn dringend noodzakelijk. Helaas is de bevoegdheid vna de Commissie beperkt en de Raad zal bepaalde voorstellen, zoals de harmonisatie van sancties bij gelijke overtredingen en de opschorting van financiële steun bij quota-overschrijdingen niet aanvaarden. De aanpak van de Commissie bestaat vooral uit een strenge controle op de toepassing van de communautaire wetgeving door de ldistaten, een gedetailleerd verslag over het controleniveau in de lidstaten inclusief speciale rapporten over afzonderlijke kwesties, de bevordering van een nauwere samenwerking tussen de controlediensten van de lidstaten.

Een eerste serie maatregelen is inmiddels door de ministers van visserij goedgekeurd.

Verder richt de Commissie zich op financiële steun voor een verbetering van de controlediensten zodat de kosten rechtvaardiger verdeeld kunnen worden, op het waarborgen van de volledige toepassing van de controleverordening uit 1993, satellietcontrole en de registratie van de vangsten.

stemming

-    verslag-Kindermann aangenomen

-    verslag-d'Aboville aangenomen

-    verslag-Gallagher licht gewijzigd aangenomen

-    verslag-McKenna licht gewijzigd aangenomen

[Start of Doc] [Previous] [Next]

25/10/96 Handvest voor platteland .

HANDVEST VOOR PLATTELAND

    de opstelling van een Europees Handvest voor het platteland

    Verslag-Hyland (IRL, UE)
    Doc. A4-301/96 <LAND>

Rapporteur Liam Hyland (IRL, UE) vindt dat de Commissie moet bijdragen tot een coherent kader voor de schepping van werkgelegenheid in en buiten de landbouw, op gebieden zoals het behoud van natuurlijke bronnen en van het milieu. Aldus moet de plattelandsvlucht worden tegengegaan. Er is behoefte aan een Europees handvest voor het platteland.

De essentie van het verslag heeft de instemming van commissaris Edith Cresson. Er is dringend behoefte aan een geïntegreerd plattelandsbeleid, waarbij met alle sectoren en alle aspecten rekening wordt gehouden. Het gaat niet alleen om achtergestelde gebieden, maar ook andere regio's en het gaat om zowel economische, als sociale en milieukanten. De vergrijzing en de vermindering van de werkgelegenheid zijn zorgwekkend. Werkgelegenheid, gelijke kansen, een verbetering van de landbouwprodukten, milieubescherming, verbetering van de infrastructuur en de dienstverlening verdienen alle aandacht.

stemming

verslag licht gewijzigd aangenomen

    Een van de amendementen die werden aangenomen is van de UE en betreft de instandhouding van de culturele en regionale identiteit door de bevordering van het gebruik van minderheidstalen en inheemse culturele en artistieke tradities.


[Start of Doc] [Previous] [Next]

25/10/96 Handelsregeling voor landbouwprodukten.

HANDELSREGELING VOOR LANDBOUWPRODUKTEN

    wijziging van verordening (EG) nr. 3448/93 over de handelsregeling voor bepaalde landbouwprodukten

    Verslag-Gillis (IRL, EVP)
    Doc. A4-264/96 (*) <LAND>

Het Commissievoorstel beoogt een aanpassing aan de GATT-regels van de EG-basisverordening over de handelsregeling van de EU voor landbouwprodukten uit de "niet-bijlage II-categorie" (snoepgoed, pasta, biscuit, ...). Het enige amendement van rapporteur Alan Gillis (IRL, EVP) beoogt een versoepeling van de procedure voor verlening van restitutie voor de landbouwprodukten.

stemming

verslag gewijzigd aangenomen

[Start of Doc] [Previous] [Next]

11-15/11/96 Agenda plenaire vergaderingen november.

EUROPEES PARLEMENT

VOORONTWERP VAN AGENDA


- november I en november II 1996 -

voor de vergaderperioden

van 11 t/m 15 november 1996 te Straatsburg

en van 27 t/m 28 november 1996 te Brussel

o

o o

van 11 t/m 15 november 1996 te Straatsburg

Maandag 11 november 1996

                                        commissie-goedkeuring

        17.00 - 20.00 uur

        -    Regeling van de werkzaamheden

        -    Bekendmaking van de lijst van onderwerpen over
            actuele, dringende en bijzonder belangrijke
            kwesties (artikel 47)    See footnote 1

**II    - eventueel, aanbeveling tweede lezing    See footnote 2

(ONTW - 29.10)

            Rapporteur: de heer HOWITT
            over de acties op het gebied van "de hulp aan de
            ontwortelde bevolkingsgroepen (vluchtelingen,
            ontheemden en gerepatrieerden) in de
            ALA-ontwikkelingslanden"
            (C4-0374/96 - SYN95162)

**II    - eventueel, aanbeveling tweede lezing    (2)

(ONTW - 29.10)

            Rapporteur: mevrouw TAUBIRA-DELANNON
            over de acties die in het kader van een duurzame
            ontwikkeling in de ontwikkelingslanden op het gebied
            van het milieubeheer worden uitgevoerd
            (C4-0373/96 - SYN95161)

**II    - eventueel, aanbeveling tweede lezing    (2)

(ONTW - 29.10)

            Rapporteur: mevrouw ANDRÉ-LÉONARD
            over de acties op het gebied van HIV/Aids in de
            ontwikkelingslanden
            (C4-0372/96 - SYN95164)


Maandag 11 november 1996 (vervolg)
                                        commissie-goedkeuring

**II    - eventueel, aanbeveling tweede lezing    See footnote 3

(ENER - 31.10)

            Rapporteur: mevrouw BLOCH von BLOTTNITZ
            over de beperking van kooldioxyde-emissies door
            verbetering van de energie-efficiëntie - SAVE II
            (C4-0375/96 - SYN95131)

o

o o

         vanaf 19.00 uur

        - gereserveerd voor commissievergaderingen

Dinsdag 12 november 1996 (9.00 - 13.00, 15.00 - 19.00 en 21.00 - 24.00 uur)

commissie - goedkeuring

         9.00 - 9.15 uur

        - Bekendmaking van de lijst van ingediende
            ontwerp-resoluties over actuele, dringende
            en bijzonder belangrijke kwesties (art. 47) See footnote 4

        -    Stemming over eventuele verzoeken om
            urgentverklaring (art. 97)

         9.15 - 12.00 uur

        - Indiening door de heer FRIEDMANN, voorzitter van de             Rekenkamer van de EG, van het jaarverslag en de
            verklaring van betrouwbaarheid betreffende de activiteiten
            uit hoofde van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 1995
            gevolgd door vragen

***I    - eventueel, aanbeveling tweede lezing    See footnote 5

(JEUG - 28.10)

            Rapporteur: de heren GALEOTE QUECEDO en HOPPENSTEDT
            over de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten

            (C4-0380/96 - COD95074)

***II    - aanbeveling tweede lezing    (2)

(JEUG - goedgekeurd)

            Rapporteur: de heer ESCUDERO LOPEZ
            over de teruggave van cultuurgoederen die op
            onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van
            een lid-staat zijn gebracht
            (A4-0309/96)

         12.00 uur

        - Stemming

*            - eindstemming over het verslag-TORRES MARQUES

(VROU)

                over de gelijke behandeling van mannen en
                vrouwen - sociale zekerheid
                (ingevolge arrest-Barber)
                (A4-0256/96)

***I        - over het verslag zonder debat-ADAM    See footnote 6

(ENER - 31.10)

                over de communautaire richtsnoeren voor
                transeuropese energienetwerken
                (COM(96)0390 - C4-0429/96 - COD96203)

            - de overige verslagen die betrekking hebben op de
                toepassing van de samenwerkings-, medebeslissings-
                en instemmingsprocedure

            . de ontwerp-resoluties waarover het debat is gesloten

Dinsdag 12 november 1996 (vervolg)

        - Bekendmaking van de lijst van ontwerp-resoluties
            die in het debat over actuele, dringende en
            bijzonder belangrijke kwesties zullen worden
            behandeld (art. 47)    See footnote 7

         15.00 - 17.30 uur

__________________
        - Gecombineerde behandeling

            - verslag-GARCÍA ARIAS    See footnote 8

(ECON - goedgekeurd)

                over het XXVste verslag over het
                mededingingsbeleid (1995)
                (COM(96)0126 - C4-0240/96)

            - verslag-SECCHI    (2)

(ECON - goedgekeurd)

                over het verslag van de Commissie aan de
                Raad en het Europees Parlement:
                De binnenmarkt in 1995
                (A4-0323/96)

*            - eventueel, verslag-RAPKAY    (2)

(ECON - 22.10)

                over de fusiecontrole
nog geen raadpleging

                (COM(96)0313 - C4-..../96)

            - eventueel, verslag-RAPKAY    (2)

(ECON - 22.10)

                over de fusiecontrole - Groenboek
                (COM(96)0019 - C4-0106/96)

            - eventueel, verslag-HAUTALA    (2)

(ECON - 21.10)

                over de herstructurering en verplaatsing
                van industriële activiteiten in de EU
                (COM(96)0051 - C4-0146/96)

*            - verslag-KUCKELKORN    (2)

(ECON - goedgekeurd)

                over de verstrekking van leninggaranties
                voor investeringen van KMO die werkgelegenheid
                scheppen (ELISE)
                (A4-0318/96)
__________________

         21.00 - 24.00 uur

***I    - verslag-CABROL    (2)

(MILI - goedgekeurd)

            over het netwerk voor surveillance voor
            besmettelijke ziekten in de Europese Gemeenschap
            (A4-0287/96)

***I    - verslag-DYBKJÆR    (2)

(MILI - goedgekeurd)

            over het communautair beleidsplan en
            actieprogramma inzake het milieu "Op weg naar
            duurzame ontwikkeling"
            (A4-0300/96)
Dinsdag 12 november 1996 (vervolg)

commissie - goedkeuring

**I    - verslag-RÜBIG    See footnote 9

(MILI - goedgekeurd)

            over de ondersteuning van niet-gouvernementele
            organisaties die voornamelijk werkzaam zijn
            op het gebied van milieubescherming
            (A4-0258/96)

**II    - eventueel, aanbeveling tweede lezing    See footnote 10

(MILI - 30.10)

            Rapporteur: de heer LANNOYE
            over de milieu-effectbeoordeling van bepaalde
            openbare en particuliere projecten
            (C4-0371/96 - SYN94078)

         17.30 - 19.00 uur

        - Vragenuur (Commissie)

o

o o

         17.30 - 19.00 uur

        - gereserveerd voor commissievergaderingen

         19.00 - 21.00 uur

        - gereserveerd voor fractievergaderingen

Woensdag 13 november 1996 (9.00 - 13.00, 15.00 - 19.00 en 21.00 - 24.00 uur)

commissie - goedkeuring

         9.00 - 9.15 uur

        - eventueel, stemming over de bezwaren in verband
            met het debat over actuele, dringende en
            bijzonder belangrijke kwesties (art. 47)

         9.15 - 12.00, 16.00 - 17.30 en 21.00 - 24.00 uur

__________________
        - Gecombineerde behandeling

            - verslag-KITTELMANN    See footnote 11

(EXTE - goedgekeurd)

                over de Wereldhandelsorganisatie
                (mededeling van de Commissie aan de Raad/EP/ESC/CvdR:
                de uitdaging van de internationale handel - een strategie
                voor toegang tot de markten van de EU

                (A4-0320/96)

            - verslag-KITTELMANN    (1)

(EXTE - goedgekeurd)

                over het mededingingsbeleid in de nieuwe
                commerciële ordening: de versterking van
                internationale samenwerking en regels
                (verslag van een groep deskundigen)
                (A4-0321/96)

            - verslag-KREISSL-DÖRFLER    (1)

(EXTE - goedgekeurd)

                over de mededeling van de Commissie aan de
                Raad/EP: handel en milieu
                (A4-0319/96)

            - verslag-MONIZ    (1)

(EXTE - goedgekeurd)

                over de mededeling van de Commissie:
                Het effect van de internationale ontwikkelingen
                op de communautaire textiel- en kledingindustrie
                (COM(95)0447 - C4-0460/95)
__________________

        - eventueel, verslag-COLAJANNI    (1)

(BUIT - 29.10)

            over het vredesproces in het Midden-Oosten

        - mondelinge vragen    See footnote 12

(BUIT)

            . Raad (0-202/96)
            . Commissie (0-203/96)
            over de verkiezingen in Bosnië-Herzegowina

        - eventueel, verslag-HERZOG    (1)

(INST - 28.10)

            over de deelname van de burgers en de sociale
            actoren aan het institutioneel bestel van de
            Europese Unie en de IGC
Woensdag 13 november (vervolg)

commissie - goedkeuring

        - eventueel, verslag-DE GIOVANNI    See footnote 13

(INST - 07.11)

            over de uitvoering van de
            medebeslissingsprocedure (verslag van de
            Commissie volgens artikel 189B, lid 8)
            (SEC(96)1225 - C4-0464/96)

        - verslag-d'ANCONA    (1)

(OPEN - goedgekeurd)

            over de minimumwaarborgen voor asielprocedures
            (A4-0315/96)

         12.00 uur

        - Stemming over

            - de verslagen die betrekking hebben op de toepassing van
                de samenwerkings-, medebeslissings- en instemmingsprocedure

            -    de ontwerp-resoluties waarover het debat is gesloten

         15.00 - 16.00 uur

        - Plechtige vergadering
            - 50ste verjaardag van UNICEF

         17.30 - 19.00 uur

        - Vragenuur (Raad)

o

o o

         19.00 - 21.00 uur

        - gereserveerd voor fractievergaderingen

Donderdag 14 november 1996 (10.00 - 13.00 en 15.00 - 20.00 uur)

commissie - goedkeuring

         tot 10.00 uur

        - gereserveerd voor fractievergaderingen

         10.00 - 12.00 en 18.00 - 20.00 uur

__________________
        - Gecombineerde behandeling

            - verslag-W.G. van VELZEN    See footnote 14

(ENER - goedgekeurd)

                over het Witboek van de Commissie
Energieraad

                "Een energiebeleid voor de EU"
03.12

                (A4-0326/96)

            - verslag-SCAPAGNINI    (1)

(ENER - goedgekeurd)

                over de mededeling van de Commissie aan de
idem

                Raad en het EP: over versterking van het
                Middellandse-Zeegebied:
                Naar een Euro-Mediterraan partnerschap
                (A4-0296/96)

**I        - verslag-McNALLY    (1)

(ENER - goedgekeurd)

                over de rationele planningstechnieken in de
idem

                elektriciteits- en de gasdistributiesector
03.12

                (A4-0268/96)

            - verslag-CHICHESTER    (1)

(ENER - goedgekeurd)

                over de toekomstige gasvoorziening in de EG
                (A4-0235/96)
__________________

            - verslag-COLOM I NAVAL    (1)

(BEGR - goedgekeurd)

                over de integratie van de EGKS in de
                EG-begroting
                (A4-0302/96)

*            - eventueel, verslag-FRAGA ESTÉVEZ    (1)

(VISS - ....)

                over de technische maatregelen voor de
                instandhouding van de visbestanden in het
                Middellandse-Zeegebied

                (COM(96)0128 - C4-0316/96 - CNS960091)

         12.00 uur

        - Stemming over

            . de verslagen die betrekking hebben op de toepassing van
                de samenwerkings-, medebeslissings- en instemmingsprocedure

            .    de ontwerp-resoluties waarover het debat is gesloten

Donderdag 14 november 1996 (vervolg)

         15.00 - 18.00 uur

        - Actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties             (art. 47)
            . 15.00 - 17.30 uur: debat
            . 17.30 - 18.00 uur: Stemmingen

        
         18.00 uur

        - eventueel, vervolg van de stemmingen

Vrijdag 15 november 1996

commissie - goedkeuring

         9.00 uur

        - Stemming over

            . de eventuele procedures zonder verslag

            . de volgende verslagen zonder debat:

*                - eventueel, verslag-ULLMANN    See footnote 15

(JURI - 30.10)

                    over de ongewenste stoffen en produkten
                    in diervoeding (gecodificeerde versie)
                    (COM(95)0598 - C4-0076/96 - CNS95299)

*                - eventueel, verslag-ULLMANN    (1)

(JURI - 30.10)

                    over de instandhouding van de visbestanden
                    (COM(96)0317 - C4-0516/96 - CNS00532)

            . de ontwerp-resoluties waarover het debat is gesloten

        
        - eventueel, verslagen ingeschreven overeenkomstig
            artikel 97
    See footnote 16

        - eventueel, verslag-COLOM I NAVAL    (1)(2)

(BCON - 22.10)

            over verbetering van het financieel beheer
            (SEM 2000)

        - eventueel, verslag-KINDERMANN    (1)(2)

(VISS - 11.11)

            over het visserijakkoord EG/Letland, Estland
            en Litouwen
*            (COM(96)0343 - C4-0478/96 - CNS96178)
*            (COM(96)0355 - C4-0479/96 - CNS96187)
*            (COM(96)0356 - C4-0480/96 - CNS96201)

*        - eventueel, verslag-FILIPPI    (1)(2)

(LAND - 29.10)

            over de specifieke maatregelen voor de

            sector levende planten en produkten van de bloementeelt
            (COM(96)0261 - C4-0390/96 - CNS96155)

*        - eventueel, verslag-HALLAM    (1)(2)

(LAND - 29.10)

            over de steunregeling van bepaalde
            akkerbouwgewassen    
            (COM(96)0175 - C4-0389/96 - CNS96167)

        - verslag-LARIVE    (1)(2)

(VROU - goedgekeurd)

            over de gelijke rechten voor mannen en
            vrouwen in overheidsdienst
            (A4-0283/96)

        - verslag-KOKKOLA    (1)(2)

(MILI - goedgekeurd)

            over het verstandig gebruik en behoud
            van wetlands
            (A4-0238/96)
o

o o

van 27 t/m 28 november 1996 te Brussel

Woensdag 27 november 1996 (15.00 - 20.00 en 21.00 - 24.00 uur)

commissie - goedkeuring

         15.00 - 16.30 uur

        - Mededeling van de Commissie over de dringende
            en bijzonder belangrijke politieke kwesties
            gevolgd door vragen    See footnote 17

         16.30 - 20.00 en 21.00 - 24.00 uur

        - Aanbeveling van de Commissie economische en
            monetaire zaken en industriebeleid over de
            verlenging van het mandaat van de heer LAMFALUSSY
            als voorzitter van het Europees Monetair Instituut
            (EMI) voor de eerste zes maanden van 1997

        - Aanbeveling van de Commissie economische en
            monetaire zaken en industriebeleid over de benoeming
            van de voorzitter van het EMI vanaf 1 juli 1997

__________________
        - Gecombineerde behandeling

            - eventueel, verslag-METTEN    See footnote 18

(ECON - 19.11)

                over het convergentieverslag

            - eventueel, verslag-CHRISTODOULOU    (2)

(ECON - 12.11)

                over de versterking van de convergentie in
                de 3de fase van de EMU (Stabiliteitspact)
                (SEC(96)1489 - C4-0461/96)

            - eventueel, verslag-HERMAN    (2)

(ECON - 12.11)

                over de reglementaire aspecten voor de

                invoering van een munteenheid

            - eventueel, verslag-HOPPENSTEDT    (2)

(ECON - 29.10)

                over het document van de Raad:
                "Voorbereiding 3de fase van de EMU
                (C4-0411/96)
__________________

        

            

Woensdag 27 november 1996 (vervolg)

commissie - goedkeuring

        - eventueel, verslag-DESAMA    See footnote 19    

(ENER - 31.10)

            over de vooruitzichten van onderzoek
Onderzoeksraad

            en Europese technologie in de 21ste eeuw
05.12

__________________
        - Gecombineerde behandeling

            - verslag-WIJSENBEEK    (1)

(VERV - goedgekeurd)

                over het Groenboek van de Commissie:
                "Citizen's Network": de mogelijkheden van het
                openbaar personenvervoer in Europa
                (A4-0289/96)

**I        - verslag-KILLILEA    (1)

(VERV - goedgekeurd)

                over de voorwaarden waaronder vervoersondernemers
                worden toegelaten tot binnenlands personenvervoer
                over de weg in een lid-staat waar zij niet
                gevestigd zijn
                (COM(95)0729 - C4-0113/96 - SYN96002)

**I        - verslag-KILLILEA    (1)

(VERV - goedgekeurd)

                over de gemeenschappelijke regels voor het
                internationaal vervoer van personen met
                touringcars en met autobussen
                (COM(95)0190 - C4-0338/96 - SYN96125)
__________________

***I    - eventueel, verslag-BELLERE    (1)

(VERV - 28.10)

            over de 8ste richtlijn van het EP en de Raad
            betreffende bepalingen op het gebied van de zomertijd
            (COM(96)0106 - C4-0252/96 - COD96082)
Donderdag 28 november 1996 (9.30 - 13.00 uur)

commissie - goedkeuring

         tot 9.30 uur

        - gereserveerd voor fractievergaderingen

         9.30 - 11.00 uur

        - eventueel, verslag-WOLF    See footnote 20

(SOCI - 12.11)

            over het verslag betreffende werkgelegenheid
            in Europa

*        - verslag-RIBEIRO    (1)

(SOCI - goedgekeurd)

            over een wijziging van de toepassing van de
            sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en
            zelfstandigen
            (A4-0278/96)

         11.00 uur

        - Stemming over

            . de verslagen die betrekking op de toepassing van de
                samenwerkings-, medebeslissings- en instemmingsprocedure

            .    de ontwerp-resoluties waarover het debat is gesloten

BIJLAGE - blz. 1

GEVRAAGDE, MAAR NOG NIET INGESCHREVEN PUNTEN


VERSLAGEN

Datum van goedkeuring

            Delegatie in het Bemiddelingscomité

***III        - eventueel, verslag-von WOGAU

(BEMID.COM - ....)

                over het communautaire douaneprogramma
                DOUANE 2000
                (C4-..../96 - COD95087)

            van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid

            - eventueel, verslag-HARRISON

(ECON - 30.10)

                over het monetair beleid en de effecten
nog geen toestemming

                daarvan op de economie in het kader van
                de 3de fase van de EMU

            van de Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie

***II        - eventueel, aanbeveling tweede lezing

(ENER - 31.10)

                Rapporteur: de heer DESAMA
Ech. december

                over gemeenschappelijke regels voor de interne
                elektriciteitsmarkt
                (C4-0457/96 - COD0384)

            van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger

***I        - eventueel, verslag-VERDE I ALDEA

(JURI - 30.10)

                over het doen staken van inbreuken in het raam
                van de bescherming van de consumentenbelangen
                (wetgevingsbepalingen)
                (COM(95)0712 - C4-0127/96 - COD96025)

            - eventueel, verslag-FLORIO    

(JURI - 30.10)

                over de mededeling van de Commissie:
                "Actieplan inzake de verhaalsmogelijkheden van
                de consument en de beslechting van
                consumentengeschillen in de interne markt"
                (COM(96)0013 - C4-0195/96)

            van de Commissie vervoer en toerisme

            - eventueel, verslag-LÜTTGE

(VERV - 28.10)

                over de 3de paneuropese conferentie "Vervoer"

**I        - verslag-MEGAHY

(VERV - goedgekeurd)

                over een parkeerkaart voor gehandicapten
                (A4-0227/96)

BIJLAGE - blz. 2

            van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming

            - eventueel, verslag-JENSEN

(MILI - 21.11)

                over de mededeling van de Commissie:
                Actualisering van de communautaire strategie
                voor het afvalbeheer
                (COM(96)0399 - C4-0453/96)

            van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media

*            - eventueel, verslag-EVANS

(JEUG - 28.10)

                over het Transeuropees Mobiliteitsprogramma voor
                universiteitsstudies
                (TEMPUS II - 01.07.1994/30.06.2000)
                (COM(96)0198 - C4-0361/96 - CNS96133)

            van de Commissie Reglement, geloofsbrieven en immuniteiten

            - eventueel, verslag-MANZELLA

(REGL - 30.10)

                over artikel 49 van het Reglement van het EP
                (jaarlijks wetgevingsprogramma)

---
BIJLAGE - blz. 3

MONDELINGE VRAGEN

            van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
            Commissie (0-147/96)
            over gebruik van biomassa en biologische brandstoffen als eindeloze energiebron

            Commissie (0-168/96)
            over de WTO-akkoorden inzake de beperkende bepalingen ten aanzien van de exportrestituties voor de verschillende landbouwprodukten

            van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming
            Commissie (0-166/96)
            over het onderzoek van de stichting Bellona naar de besmetting van Noordwest-Rusland

            Commissie (0-127/96)
            over de commerciële walvisvangst

            van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media
            Commissie (0-103/96)
            over de concentratie in de media

            Raad (0-110/96)
            over de oprichting van het Europees Garantiefonds ter bevordering van de produktie van films en televisieprogramma's

            Commissie (0-210/96)
            over de huidige werkzaamheden betreffende harmonisatie op het gebied van audiovisuele media en telecommunicatie

            van de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken
            Raad (0-161/96)
            over de resolutie van de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de prioriteiten van de samenwerking van 1996 t/m 1998


 
  Juridische mededeling