Banner page The European Parliament The European Parliament
Banner page

Sakregister 
 
 

Dagens Debatt: 21-07-99(2)


Redaktion: Anders Abrahamsson (ansvarig) och Anders Gantén

E-mail: press-SV@europarl.europa.eu

Bryssel:    LEO 6A/11, B-1047 Bryssel
    
     Tel: +32 2 284 4899-4898
        Fax: +32 2 284 9253


Strasbourg:     WIC 4E 10, BP 1024, F-67070 Strasbourg
        Tel: +33 3 88 17 2420-2076
        Fax: +33 3 88 17 9355


[Start of Doc] [Previous] [Next]

Framtida kommissionen presenterad


Framtida kommissionen presenterad


Uttalande av Romano Prodi, kommissionens valde ordförande

Nitton kandidater av högsta kvalitet, så beskrev Romano Prodi det lag han hade med i bagaget till Strasbourg. Jag är övertygad om att detta lag kan genomföra de förändringar och reformer som jag tidigare utlovat, liksom de som jag kommer att ange här i dag, underströk Prodi.

Han beskrev den framtida kommissionen som ett väl balanserat lag bestående av synnerligen komptenta individer. Detta lag, fortsatte han, är frukten av konstruktiva diskussioner med stats- och regeringscheferna, vilka alla respekterade de nya befogenheter som Amsterdamfördraget ger mig vad gäller valet av kandidater.

Vad gäller kandidaterna underströk Prodi att alla och envar har en utmärkt bakgrund; nästan alla har varit ledamöter av respektive nationellt parlament och hela tre fjärdedelar har varit statsråd. Andra har betydande erfarenhet av diplomati, juridik, ekonomi och företagsledning, underströk han.

Jag underströk redan på ett tidigt stadium att jag inte skulle acceptera en kommission med färre kvinnor än den förra kommissionen - även om jag lyckades nå detta mål hade jag personligen önskat att jag lyckats bättre, sade Prodi. Han menade vidare att den nya kommissionen representerade en rimlig balans i förhållande till de nationella regeringarna och Europaparlamentet. Men jag måste tala klarspråk på den här punkten - kommissionen arbetar inte utifrån partifärger, sade han. Kommissionen agerar samfällt och kommissionärerna är inte på något sätt företrädare för olika länder eller politiska strömningar, underströk Prodi.

Prodi övergick sedan till att redogöra för kommissionens första informella möte förra helgen där man bl.a. enades om vissa grundläggande regler för kommissionärernas verksamhet. Varje kommissionär har åtagit sig att arbeta i unionens intresse, och om Prodi anser att en kollega inte längre uppfyller detta krav kommer han inte att tveka att stuva om i deras ansvarsområden eller, i värsta fall, be dem lämna in deras avskedsansökan. Även om detta inte nämns i fördraget har jag fått en personlig försäkran från varje kandidat att de kommer att avgå om jag så kräver, förklarade Prodi.

Vi har även kommit överens om att den nya kommissionen måste agera utifrån de allra högsta normerna för offentliga ämbetshavare, fortsatte han. I detta syfte kommer en av kommissionens första åtgärder bli att anta en ny uppförandekod för kommissionärerna, vilken i synnerhet kommer att innehålla bestämmelser om deras rätt att acceptera jobberbjudanden efter mandattidens slut.

Prodi övergick därefter till att tala om kommissionens kommande arbete och prioriteringar. Han uppehöll sig särskilt vid behovet av att reformera kommissionens interna organisation och förvaltning. Det är dags för en revolution i kommissionen, underströk han. Detta sagt, fortsatte Prodi, vill jag inte förringa det enorma arbete som utförts av mina företrädare. Sanningen är dock den att kommissionen inte har reformerats alls under de senaste 40 åren vilket fått som resultat att den är oförmögen att möta dagens utmaningar. Ledstjärnorna för reformen kommer att vara förbättrad effektivitet, förbättrad bekämpning av bedrägerier och fusk samt att skapa en förvaltning i medborgarnas tjänst.

Prodi sade därvidlag att han kunde hålla med om Nicole Fontaines krav på att den andra rapporten från Expertgruppen skall finnas tillgänglig i god tid för utskottsförhören. Bortom de reformer som redan förkunnats meddelade Prodi att reformkommissionären (Neil Kinnock) kommer att presentera ett genomgripande reformpaket i början av nästa år. Parlamentet kommer givetvis att hållas informerat om reformerna, även om man dock måste respektera kommissionens autonomi på detta område. Mitt slutmål är, avslutade Prodi, att förvandla kommissionen till en förvaltning i världsklass - ett exempel för andra att följa.

Prodi förklarade därefter att han inte hade för avsikt att i dag redogöra i detalj för kommissionens arbetsprogram; de stora dragen har han redovisat för parlamentet och resten kommer att tas upp i detalj under utskottsförhören med kommissionärena, och under den därpå följande debatten i parlamentet.

Han inskränkte sig istället till att ta upp några allmänna principer för den framtida kommissionens arbete. Den röda tråden kommer att vara att göra unionen mer relevant för medborgarna och att återupprätta deras förtroende för EU och dess institutioner. För att lyckas med detta, fortsatte han, måste vi nu äntligen i större grad inrikta oss på att lösa frågor som i allra högsta grad angår medborgarnas dagliga liv. Som exempel på sådana frågor nämnde Prodi bl.a. livsmedelssäkerhet och flygledning. Vad gäller den förra frågan menade Prodi att allmänhetens förtroende för deras regeringar och vetenskapsmän urholkats totalt, och han föreslog att man nu tar steget och bildar en oberoende europeisk livsmedels- och läkemedelsmyndighet.

Vad gäller den andra frågan påpekade Prodi att man inte behöver se längre än till det kaos som råder på Europas flygplatser i sommar för att man skall inse behovet av ett ökat gränsöverskridande samarbete. Här, som på andra områden, måste vi söka efter gemensamma, fungerande lösningar, underströk Prodi. Vad allmänheten söker är lösningar på deras vardagliga problem, och de bryr sig först och främst om att de blir lösta, snarare än om vem som löser dem.

Prodi tog även kortfattat upp två andra stora frågor som ligger och väntar på den nya kommissionen: freden och återuppbyggnaden i Kosovo samt nästa refom av fördragen. Vad gäller Kosovo sade Prodi att han var genuint oroad av vad han sett hittills, nämligen att mycket av stödet till återuppbyggnanden slösas bort på administration och genom bristande samordning mellan de många internationella aktörer som är verksamma i området. Alltför mycket tid och möda har slösats bort på diplomatiskt käbbel, istället för att man tagit sig an vad som verkligen räknas - att bygga upp de hem och samhällen som förstörts, sade Prodi.

Den andra frågan som Prodi ansåg att EU måste tackla utan dröjsmål är revideringen av fördragen i syfte att reformera unionen och dess institutioner för att möta morgondagens utmaningar. Detta arbete kan inte inskränkas till att finputsa Amsterdamfördraget - vad som behövs är en fullständig reformering av EU och dess institutioner och det måste ske nu, sade Prodi.

Till sist underströk Prodi behovet av att EU går vidare och lägger gårdagens problem bakom sig och går framåt i en anda av förnyat förtroende och samförstånd. Vi måste lägga våra menings skiljaktligheter åt sidan för att tillsammans återupprätta allmänhetens förtroende för EU. Vi måste, fortsatte han, undvika konfrontation så att inte EU-institutionerna hamnar i ett evigt ställningskrig. Vi kan uppnå detta: vi har ett nytt parlament och en ny kommission vilket bådar gott för en ny start för samarbetet oss emellan. Det är dessa två institutioner som alltid har varit integrationens motor och vi måste se till att de så förblir.

Jag hoppas därför att ni kommer att ge mig och mitt lag ett starkt stöd i september så att vi kan sätta i gång med vårt arbete; ert godkännande är dock inte en check in blanco eftersom ni åtnjuter en ständig kontroll över kommissionen, avslutade han.

Partigruppsinlägg

Ingen kan i dag säga huruvida parlamentet kommer att godkänna eller förkasta den nya kommissionen - det får utskottsförhören visa, sade Hans-Gert Pöttering (EPP, D). Däremot, fortsatte han, är jag uppriktigt förvånad över att Prodi står här och påstår att den nya kommissionen skulle vara väl balanserad. Det anser inte min grupp, åtminstone inte om man ser till kommissionärernas politiska bakgrund. Han var också tveksam till om Prodi verkligen använt sig fullt ut av de befogenheter som fördraget ger honom i valet av kandidater. Pöttering syftade därvidlag fr.a. på Tyskland där nomineringarna enligt hans förmenande snarast tog formen av diktat [från förbundskanslern] än av samråd och dialog. Oaktat dessa reservationer lovade Pöttering att hans grupp kommer att vara hård men rättvis vid utskottsförhören. Han undrade även vad Prodi tänker göra om parlamentet skulle avstyrka en eller flera kandidater.

Enrique Barón Crespo (ESP, E) sade att hans grupp stödde talmannens förslag om att expertgruppens rapport skall finnas tillgänglig innan utfrågningarna. Detta får dock inte leda till att nomineringsprocessen försenas ytterligare. Beträffande utskottsförhören underströk Barón Crespo att hans grupp enkom kommer att se till varje kandidats lämplighet för jobbet utan någon hänsyn till kandidatens politiska ideologi.

Även Patrick Cox (ELDR, IRL) varnade för att nomineringen av den nya kommissionen försenas. Det är för mig redan idag obegripligt att den gamla kommissionen fortfarande sitter kvar. Cox lovade att hans grupp kommer att granska kandidaterna ur ett europeiskt perspektiv, och inte utifrån olika nationella eller politiska preferenser. Han lovade vidare att hans grupp kommer att vara "hård men rättvis" i utskottsförhören. Det är bättre att ta upp de svåra frågorna och eventuella konflikter nu så att vi slipper ångra oss om ett par år, underströk Cox. Han efterlyste därvidlag en nära dialog mellan parlamentet och kommissionen så att eventuella mot sättningar kan redas ut på ett tidigt stadium. Kommissionen måste till sist inse att parlamentet inte längre är en lillebror i det europeiska samarbetet utan måste behandlas som en jämlik partner, avslutade han.

Paul Lannoye (De gröna, B) förordade även han att expertgruppens rapport borde finnas tillgänglig innan utskottsförhören så att alla korten ligger på bordet. Han övergick därefter till att tala om de kommande WTO-förhandlingarna (vilka skall inledas i Seattle senare i år) varvid han begärde att den nya kommissionen skall sätta denna fråga högst på dagordningen och rätta till vissa misstag som begåtts av den nuvarande kommissionen. Han var särskilt kritisk mot att rådet utan omsvep godkänt den agerande handelskommissionärens förhandlingsmandat, utan att ha rådfrågat parlamentet. Lannoye gav uttryck för ett djupt missnöje över WTOs arbete, inte minst de domar som nyligen avkunnats till unionens nackdel. Han krävde särskilt att kommissionen skulle tillse att den försiktigshetsprincip som gäller i EU inte undermineras genom WTO.

Även Fausto Bertinotti (GUE/ NGL, I) ansåg att WTO borde stå högst på kommissionens dagordning i syfte att förhindra att frihandeln främjas än mer till förfång för miljön. Vad gäller den nya kommissionen ansåg han att den befolkades av alltför få mittpolitiker och för få kvinnor. Detta sagt, avslutade han, är det dock den nya kommissionens program som kommer att vara avgörande för vår grupps inställning.

Paulo Portas (UDE, P) var bekymrad över att ingen överhuvudtaget vet var Prodi står politiskt. Han var även missnöjd över att Prodi i flera sammanhang talat om kommissionen som en europeisk "regering". Kommissionen är en samling tjänstemän och sannerligen ingen regering, avslutade han.

Jean Saint Josse (EDD, F) beklagade att det var så många rester från den gamla kommissionen i Prodis lag. Han var även skeptisk till om de kommissionärer som skall syssla med reformer verkligen var mogna denna stora uppgift.

Gianfranco Fini (GL, I) välkomnade i och för sig Prodis förslag för att återupprätta allmänhetens förtroende för institutionen, men tillade att ökad öppenhet inte är nog för att nå detta mål; det är lika viktigt att kommissionen i högre grad respekterar nationella särdrag då den utarbetar nya lagförslag, menade han.

Allmän debatt

Prodi har här i dag presenterat sitt politiska "dream team" och hur det står till med den saken kommer det att visa sig vid utskottsförhören, inledde Gunilla Carlsson (EPP, S). Tyvärr, fortsatte hon, kan man konstatera att stats- och regeringscheferna har sett till att Prodi och hans lag börjar sitt arbete i en svår sits eftersom de inte tagit hänsyn till den politiska verkligheten i EU. Som exempel nämnde Carlsson de tre skandinaviska länderna där endast omkring en tredjedel av väljarna röstade på socialdemokraterna samtidigt som 100% av kommissionärena från dessa länder är socialdemokrater. Sådana obalanser skapar spänningar, varnade hon, inte minst eftersom den nya kommissionen i parlamentets ögon kommer att få en mycket liten marginal för misslyckanden. I likhet med tidigare talare sade Carlsson att hon och hennes grupp kommer att vara "tuffa men rättvisa" under förhören.

Avslutande replik från Prodi

Som avslutning på debatten gjorde Prodi ett kort anförande i vilket han insisterade på att hans team var välbalanserat. Visst, sade han, en och annan är kanske missnöjd, men så är det alltid i politiken. I mitt lag är alla politiska krafter representerade, fortsatte han. Han påpekade också att man då man diskuterar balansen i den nya kommissionen även bör se till tilldelningen av ansvarsområden. Det främst där, förklarade Prodi, som jag lagt ned betydande möda för att nå en balans.

Han uttryckte till sist en förhoppning om att utfrågningarna blott kommer att se till kandidaternas bakgrund och program, och att man undviker hämdaktioner eller beslut baserade på en kandidats politiska tillhörighet.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Finlands verksamhetsprogram


Finlands verksamhetsprogram


Uttalande av rådet

Finlands utrikesminister Tarja Halonen, rådets ordförande sedan några veckor tillbaka, gav en kort sammanfattning av det finska verksamhetsprogrammet. Hon kommenterade även dödsdomen mot den turkiske PKK-ledaren Abdullah Öcalan.

När det gäller utvecklingen av unionen i allmänhet kunde Halonen helt hålla med Prodi som sagt att EU och dess institutioner släpar efter i modernisering. Vi har nu ett gyllene tillfälle att vända utvecklingen, sade hon, och det gäller alla institutioner. Halonen kunde även skriva under på de nyckelord som enligt Prodi skall prägla den nya kommissionen, nämligen öppenhet, ansvar och effektivitet.

En viktig uppgift för det finska ordförandeskapet blir att ytterligare stärka unionens externa dimension och dess krishanteringsförmåga. Den mest akuta punkten på dagordningen är återuppbyggnaden av Balkanregionen. På Balkan måste vi föra en bestämd och rationell politik, sade Halonen, men man måste komma ihåg att återuppbyggnadsarbetet sker i samarbete med andra länder och organisationer.

Även utvidgningen prioriteras högt av Finland. Utvidgningen ställer höga krav på ansökarländerna men kommer att gynna oss alla i slutändan, sade Halonen. Under hösten kommer förhandlingarna att fortsätta och förhoppningsvis kommer "nya dörrar att kunna öppnas". EU är angeläget om att ha goda relationer med Turkiet, fortsatte Halonen, men menade att Turkiet måste respektera demokratiska och mänskliga rättigheter. Hon påminde kammaren om att Turkiet som medlem av Europarådet har förbundit sig att avskaffa dödsstraffet och att inga dödsstraff har verkställts sedan 1984. Jag hoppas därför att det turkiska parlamentet upphäver dödsdomen mot Öcalan, sade Halonen.

Andra viktiga frågor på det nya ordförandeskapets dagordning är IT-samhället och hur det kan utnyttjas för en bättre konkurrenskraft (studie skall göras). Halonen betonade att vägen till ökad sysselsättning går via en sund ekonomi och hög konkurrenskraft. Det är inte aktuellt att ändra kursen på den ekonomiska politiken. Också asyl/invandringsfrågorna och kampen mot den internationella brottsligheten kommer att ägnas extra uppmärksamhet under det finska ordförandeskapets verksamhetsperiod.

Partigruppsinlägg

Partigruppernas talesmän kunde i stor utsträckning ställa sig bakom den finska programförklaringen. Marjo Matikainen-Kallström (EPP, FIN) betonade särskilt vikten av att EU skapar förutsättningar för effektiva, icke-militära förebyggande insatser på det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Riitta Myller (ESP, FIN) höll med rådets ordförande om att man nu hade ett gyllene tillfälle att reformera EU-institutionerna. Hon kritiserade dock EPP-gruppens önskan att skjuta upp parlamentets godkännande av den nya kommissionen tills dess att man har haft tillfälle att studera Expertgruppens andra rapport.

Astrid Thors (ELDR, FIN) efterlyste ett starkt och öppet Europa och välkomnade därför rådets och kommissionens reformvilja. Hon krävde en mer tydlig politik när det gäller utvidgningen och önskade att ordförandeskapets ambitioner varit större när det gäller asyl- och invandringsfrågorna.

Heidi Hautala (De gröna, FIN) framhöll även hon vikten av att parlamentets beslut att godkänna den nya kommissionen kan äga rum i september så att inte det finska ordförandeskapet och EU handlingsförlamas ytterligare någon månad. Hon höll med om behovet av stärka GUSP, men framförallt i syfte att skapa icke-militära krisbehandlingsmetoder. Hautala efterlyste även en öppen debatt om handelsfrågorna inför WTO-förhandlingarna som inleds Seattle i slutet av 1999.

Esko Seppänen (GUE/NGL, FIN) insisterade särskilt på att Finland kan fortsätta att vara alliansfritt inom EU samt på att medlemsländerna och rådet öppet måste debattera den monetära politiken. Också Gerard Collins (UNE, IRL) krävde större öppenhet kring EMU, medan Jens-Peter Bonde (DME, DK) fastslog att det europeiska samarbetet genom de senaste fördragsändringarna utvecklats mot mer union men mindre demokrati. Att parlamentet tar över medlemsländernas vetorätt mot beslut i rådet hindrar den demokratiska utvecklingen, sade han. EU bör leda till praktiskt samarbete och inte till besvär.

Allmän debatt

Cecilia Malmström (ELDR, S) riktade skarp kritik mot Turkiet för dess kränkningar av den kurdiska minoritetens grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter. En lösning på denna konflikt kan endast nås om båda parter sätter sig ner och förhandlar och är beredda att kompromissa, sade hon. Ett verkställande av dödsstraffet mot Öcalan skulle inte föra oss närmare en lösning, utan vore endast en barbarisk handling. Turkiet måste helt och hållet avskaffa dödsstraffet, avslutade hon, och erkänna kurdernas rättigheter.

Kommissionen

Avgående kommissionär Franz Fischler avstod från att kommentera det finska ordförandeskapets verksamhetsprogram eftersom det är den nya kommissionens uppgift. Istället beskrev han EUs insatser i Kovoso samt slog fast att ett verkställande av dödsdomen mot Öcalan skulle anstränga relationerna mellan EU och Turkiet. Det vore även i strid med Turkiets åtaganden som medlem av Europarådet. Istället borde Turkiet låta en civil domstol pröva målet, sade han.

För ytterligare information om det finska ordförandeskapets verksamhetsprogram, se följande hemsida:
http://www.eurooppa-tiedotus.fi/svenska/of/

För ytterligare information om EUs beslut om och insatser i Kosovo, se följande hemsida:
http://europa.eu/geninfo/keyissues/kosovo/index_sv.htm

Omröstning om resolutionsförslag om Kosovo samt Öcalans dödsdom äger rum torsdagen den 22 juli kl. 12.00.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Ledamöter och partigrupper


Ledamöter och partigrupper

B D K D GR E F IRL I L NL A P FI N S UK Total t
EPP 6 1 53 9 28 21 5 34 2 9 7 9 5 7 37 233
ESP 5 3 33 9 24 22 1 17 2 6 7 12 3 6 30 180
ELDR 5 6 - - 3 - 1 7 1 8 - - 5 4 10 50
De gröna 7 - 7 - 4 9 2 2 1 4 2 - 2 2 6 48
GUE/NG L - 1 6 7 4 11 - 6 - 1 - 2 1 3 - 42
UNE - 1 - - - 12 6 - - - - 2 - - - 21
TOL 2 - - - 1 5 - 12 - - - - - - - 20
DME - 4 - - - 6 - - - 3 - - - - 3 16
GL - - - - - 1 - 9 - - 5 - - - 1 16
Totalt 25 16 99 25 64 87 15 87 6 31 21 25 16 22 87 626
Den 21 juli 1999

Partigrupper

EPP    Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokrater och Europeiska demokrater)
    (Moderata samlingspartiet: Per-Arne Arvidsson, Staffan Burenstam Linder, Gunilla Carlsson, Charlotte Cederschiöld och Per Stenmarck)
    (Kristdemokraterna: Lennart Sacrédeus och Anders Wijkman)
ESP     Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
    (Socialdemokratiska arbetarepartiet: Jan Andersson, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen, Anneli Hulthén, Pierre Schori och Maj Britt Theorin)
ELDR     Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
    (Folkpartiet liberalerna: Cecilia Malmström, Marit Paulsen och Olle Schmidt)
    (Centerpartiet: Karl Erik Olsson)
    (Svenska Folkpartiet i Finland: Astrid Thors)
De gröna     Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
    (Miljöpartiet de gröna: Per Gahrton och Inger Schörling)
GUE/NGL     Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
    (Vänsterpartiet: Marianne Eriksson, Herman Schmid och Jonas Sjöstedt)
TOL*     Tekniska gruppen för oberoende ledamöter
UNE*    Gruppen Union för nationernas Europa
DME*     Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
GL     Grupplösa

*    Nya partigrupper

 
  Rättsligt meddelande