Banner page The European Parliament The European Parliament
Banner page

Indeks 
 
 

Ugen i Parlamentet : 20-07-99(s)

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Valg af formand


(20/7) På mødet tirsdag formiddag valgte Europa-Parlamentet Nicole Fontaine (PPE, F) til ny formand. I første valgrunde opnåede hun absolut flertal med 306 stemmer ud af 555 afgivne stemmer. Mario Soares (PSE, P) fik 200 af de afgivne stemmer og Heidi Hautala (V, FIN) fik 49.

Nicole Fontaine er dr.jur. i offentlig ret og har været medlem af Europa-Parlamentet siden 1984. Siden 1989 har hun været næstformand i Europa-Parlamentet.

Nicole Fontaine takkede for valget. Hun tilegnede specielt valget til sine kvindelige kolleger. Parlamentet har hermed fået sin første kvindelige formand siden Simone Veil, understregede Nicole Fontaine. Hun takkede Mario Soares for en demokratisk og venlig valgkamp.

Mario Soares lykønskede på sin side den nyvalgte formand med valget og komplimenterede hende for en effektiv valgkampagne.

Heidi Hautala betegnede Nicole Fontaine som en særdeles kompetent formand. Hun glædede sig over valget af en kvinde som parlamentsformand og så frem til et godt samarbejde, bl.a. om indførelse af de nødvendige reformer.

Hvis der findes en politisk retfærdighed, så er den udtrykt ved valget af Nicole Fontaine som parlamentsformand, sagde formanden for Det Europæiske Folkepartis Gruppe, tyskeren Hans-Gert Poettering. Nicole Fontaine er den rette person til at føre Parlamentet ind i fremtiden på en værdig måde, vurderede han. Poettering havde også rosende ord til Mario Soares, som han betegnede som en stor statsmand og europæer, og til Heidi Hautala, som han takkede for et godt samarbejde.

Formanden for De Europæiske Socialdemokraters Gruppe, spanieren Enrique Barón Crespo, ønskede Nicole Fontaine held og lykke til at bruge sit formandskab til at bringe Europa-Parlamentet ud til borgerne, såvel inden for som uden for Europa. Han tilsagde den nye formand fuld støtte med henblik på det kommende reformarbejde, herunder udarbejdelsen af vedtægter for medlemmerne og deres assistenter.

For første gang i tyve år har Europa-Parlamentet en kvindelig formand, og det er med særlig glæde at jeg kan tiltale Dem som Madame la Présidente, sagde formanden for Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe, irlænderen Patrick Cox.. Med Nicole Fontaine har vi fået en formand, der går ind for Europa og den fælles vision, og som kan sikre et målrettet samarbejde, sagde Patrick Cox. Han takkede Mario Soares for med sit kandidatur at have givet et troværdigt alternativ og skabt en nødvendig politisk balance.

Formanden for Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, franskmanden Francis Wurtz, ønskede, at Nicole Fontaine som formand vil udvise den samme retfærdighed og loyalitet, som hun tidligere har udvist som næstformand.

Gerard Collins (UPE, IRL) understregede den værdighed og respekt, der kendetegner Nicole Fontaine. På vegne af Gruppen Union for Nationernes Europa lykønskede han hende med valget og ønskede hende alt muligt godt.

Jens-Peter Bonde (JuniBevægelsen) ønskede Nicole Fontaine tillykke med valget på vegne af Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa.

Han var sikker på, at hun vil varetage de almindelige medlemmers interesser og få ryddet op i bl.a. spørgsmålet om rejsegodtgørelser. Lønnen skal komme ind ad fordøren, ikke ad bagdøren sagde Bonde. Jeg er sikker på, at vi kan arbejde konstruktivt sammen om at skabe åbne beslutningsprocesser i EU, fortsatte Bonde. Til gengæld er vi uenige i spørgsmålet om yderligere integration, og her kan vi så tilbyde en konstruktiv opposition, understregede han. Jens-Peter Bonde beklagede, at han af politiske årsager ikke havde kunne stemme for Mario Soares, trods deres mangeårige venskab, der går mere end 25 år tilbage i tiden. Jens- Peter Bonde henviste til sine mange års medlemskab af Parlamentet og vurderede, at Nicole Fontaine er den bedste formand nogensinde, bl.a. på grund af hendes fremragende virke som næstformand.

Formanden lovede at vende tilbage i sin tiltrædelsestale onsdag med svar på nogle af de underforståede spørgsmål, der fremgik af ordførernes indlæg.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Tiltrædelsestale af Europa-Parlamentets nye formand Nicole Fontaine


(21/7) Europa-Parlamentet er nu et ægte Parlament. Det gælder for næsten alle de ansvarsområder, der hører under Fællesskabet, at ingen retsakt kan vedtages uden Parlamentets formelle samtykke. Det fastslog Europa- Parlamentets nye formand, Nicole Fontaine (PPE, F), i sin tiltrædelsestale.

Den nyvalgte formand understregede, at det i høj grad skyldes hendes umiddelbare forgængeres betydelige indsats, at Maastricht- og Amsterdam-traktaten er kommet til at omfatte nye, vidtgående beføjelser til Parlamentet, herunder specielt den fælles beslutningsprocedure.

Nicole Fontaine krævede, at disse nye beføjelser nu skal omsættes til handling uden modstand fra de andre institutioners side. Ligevægten mellem Rådet, som repræsenterer staterne, og Parlamentet, som repræsenterer borgerne i EU gennem direkte valg, skal forbedres, sagde parlamentsformanden. Rådet må sikre, at de spørgsmål, der ligger de borgere på sinde, som Parlamentet repræsenterer, finder deres rette plads i fællesskabslovgivningen, sagde Nicole Fontaine.

Parlamentet ønsker en stærk og kreativ Kommission, fastslog den nye parlamentsformand. Hun understregede, at Kommissionen skal være både kompetent og gennemskuelig, og tillige være indstillet på at respektere den politiske og demokratiske ligevægt, herunder at arbejde snævert sammen med Parlamentet. Nicole Fontaine understregede, at det vil være Parlamentets første opgave i den nye lovgivningsperiode at høre og derpå godkende den nye Kommission. Hun vil i den forbindelse anmode om, at Parlamentet får forelagt den anden beretning fra den uafhængige ekspertgruppe inden høringen af de indstillede kommissionsmedlemmer.

Nicole Fontaine krævede, at Europa-Parlamentet inddrages fra begyndelsen i forberedelsen af den regeringskonference vedrørende reform af de europæiske institutioner, som er en uundværlig forudgående betingelse for udvidelsen af EU. Området for den fælles beslutningsprocedure bør udvides, således at dette bliver den fællesskabsprocedure for almen ret, der anvendes på alle Unionens retsakter, sagde parlamentsformanden. Parlamentet bør også inddrages i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvis operationelle organ, WEU, bør integreres i Unionens institutionelle apparat, sagde Nicole Fontaine. Hun ønskede hele dette reformarbejde gennemført i et stadigt snævrere samarbejde med de nationale parlamenter.

Parlamentet bør uddrage den nødvendige lære af den ringe valgdeltagelse ved de sidste valg og tilrettelægge interne reformer med henblik på at nærme sig borgerne, sagde Nicole Fontaine. Europa-Parlamentet arbejder meget, men måske ikke så rationelt, som det kunne og burde. Vi må modernisere vore arbejdsmetoder for at være effektive og samtidig kunne råde over tilstrækkelig tid til at kunne være til rådighed for vore vælgere på stedet, sagde den nyvalgte parlamentsformand. Uden at foregribe beslutninger på dette område vil jeg gøre alt, hvad der står i min magt for at fremme en åben debat med sigte mod den størst mulige effektivitet i vort parlamentariske arbejde, fortsatte hun. Endvidere skal vi fuldføre arbejdet med indførelse af en fælles statut for medlemmerne og derudover klarlægge betingelserne for ansættelse og arbejde for vore parlamentariske medarbejdere under hensyntagen til gennemsigtighed, retfærdighed og værdighed i det parlamentariske hverv, understregede Nicole Fontaine.

"Europa er kedelig", skrev et stort dagblad for nylig. Den udfordring er vi nødt til at tage op, sagde Nicole Fontaine. I politik er det ikke tilstrækkeligt at gøre noget. Man skal også fortælle, hvad man har gjort. Det har vi ikke været gode nok til, sagde hun. Parlamentets informationsindsats skal forbedres og række videre end til de indforståede kredse, så den også kommer tættere på borgerne. Parlamentet skal sætte sig som mål at vende den farlige tendens i retning af stadig lavere valgdeltagelse og sikre, at Europa-Parlamentet bevarer den demokratiske legitimitet i borgernes bevidsthed, som det får via valgurnerne, sagde formanden.

For mange lande står Europa-Parlamentet som symbol på en vellykket gennemførelse af et civiliseret demokrati, hvor folk kan rejse frit og handle sammen i fred og solidaritet under økonomisk fremgang, sagde Nicole Fontaine. Det skyldes ikke mindst de stærke principper, som styrer Unionen, navnlig den ufravigelige respekt for menneskets værdighed og de grundlæggende rettigheder. Parlamentet skal fortsat udsende signaler, som mobiliserer den kollektive bevidsthed om de universelle værdier i det menneskelige samfund og give alle de folk, som verden over lider under diktatur, borgerkrig eller underudvikling, et håb om fred, frihed og fremgang, understregede Nicole Fontaine.

I dag er våbnene tavse i Kosovo, rædslen er standset, men freden skal stadig bygges op. Som en handling af stor symbolsk værdi skal mit første udenrigspolitiske initiativ som formand blive at besøge Kosovo hurtigst muligt, sagde Nicole Fontaine. Et sådant initiativ vil vise vor fælles vilje til på trods af forskellige politiske tilhørsforhold og opfattelser at optage vores fulde plads blandt EU-institutionerne med henblik på effektivt at bidrage til skabelse af fred og genopbygning med respekt for menneskerettighederne og afvisning af enhver form for vold, sluttede Nicole Fontaine.

Rådsformanden, den finske udenrigsminister Tarja Halonen, lykønskede varmt Nicole Fontaine med valget til formand for Europa-Parlamentet. Hun afgav på Rådets vegne et klart løfte om at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med Parlamentet.

Den fungerende kommissionsformand, spanieren Manuel Marin, overbragte lykønskninger fra den afgående Kommission. Vi kender Dem som en krævende personlighed med en dybtfølt sans for ligevægt. Det er egenskaber, som vil være til stor hjælp under arbejdet med at udvikle samarbejdet mellem Parlamentet og Kommissionen, sagde kommissionsformanden.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Valg af næstformænd


(20/7) De i alt 14 kandidater til de 14 poster som næstformand i Europa-Parlamentet blev valgt med akklamation. Den indbyrdes rangfølge blev derefter fastlagt ved skriftlig afstemning. Der blev afgivet 594 stemmer, heraf var 26 stemmer ugyldige eller blanke. Stemmerne fordelte sig således:

1. David Martin (PSE, UK)    275

2. Renzo Imbeni (PSE, I)    252

3. Gerhard Schmid (PSE, D)    249

4. James Provan (PPE-DE, UK)    246

5. Ingo Friedrich (PPE-DE, D)    246

6. Marie-Noëlle Lienemann (PSE, F)    215

7. Guido Podestà (PPE-DE, I)    213

8. Alejo Vidal Quadras Roca (PPE-DE, E)    212

9. Joan Colom i Naval (PSE, E)    209

10. José Pacheco Pereira (PPE-DE, P)    204

11. Luis Marinho (PSE, P)    198

12. Jan Wiebenga (ELDR, NL)    136

13. Alonso Puerta (GUE/NGL, E)    133

14. Gérard Onesta (V, F)    117

Sammen med parlamentsformanden udgør næstformændene Europa-Parlamentets Præsidium. Afstemningsresultatet medfører følgende balance i Præsidiet:

-    PPE-DE :    6 (inkl. formanden)
-    PSE :    6
-    ELDR :    1
-    V/ALE :    1
-     GUE/NGL :    1

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Valg af kvæstorer


Valg af kvæstorer

(21/7) Der var foreslået seks kandidater til de fem kvæstorposter.

Første valgrunde

Valget af de fem kvæstorer fandt sted onsdag middag. 563 medlemmer deltog i afstemningen. 16 stemmer var blanke, 547 stemmer var gyldige, hvilket betyder, at 274 stemmer er absolut flertal. Resultatet blev følgende:

1.     Mary Banotti (PPE, IRL)    467

2.    Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE, D)    443

3.     Daniel Ducarme (ELDR, B)    400

------------------------------

    Nelly Maes (V/ALE, B)    239

    Jacques Poos (PSE, L)    157

    Richard Balfe (PSE, UK)    157

Således blev kun tre ud af de fem kvæstorposter besat i første valgrunde.

Anden valgrunde

Der var tre kandidater til de to sidste kvæstorposter. Der blev afgivet 573 stemmer, hvoraf 24 blanke. 549 stemmer var gyldige, hvilket betyder, at 275 stemmer er absolut flertal. Resultatet blev følgende:

4.    Jacques Poos (PSE, L)    309

5.    Richard Balfe (PSE, UK)    284

-----------------------------

    Nelly Maes (V/ALE, B)    233

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Udvalgenes sammensætning m.v.


Afstemninger
Forslag til afgørelse B5-0001/99 af Formandskonferencen - Udvalgenes talmæssige sammensætning.

(21/7) Forslaget blev vedtaget.

Forslag til afgørelse B5-0027/99 af POETTERING og van VELZEN for PPE-Gruppen, af BONDE for EDD-Gruppen, LANNOYE for V/ALE-Gruppen og COX for ELDR-Gruppen - Antal og sammensætning af de interparlamentariske delegationer og delegationerne til de blandede udvalg.

(21/7) Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra formandskonferencen

Afstemning

(22/7) Europa-Parlamentet vedtog forslaget fra Formandskonferencen om udnævnelser til udvalg og interparlamentariske delegationer med få ændringer stillet af forskellige grupper.

Udvalgenes sammensætning m.v.

Bilag I er en oversigt over udvalgenes sammensætning.

For de danske medlemmer er der efterfølgende opstillet en oversigt over repræsentationen i udvalgene og i formandskabet for de interparlamentariske delegationer.

Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik (AFET)

Bertel Haarder (Venstre)

Budgetudvalget (BUDG)

Anne E. Jensen (Venstre)

Budgetkontroludvalget (BUDC)

Freddy Blak (Socialdemokratiet), næstformand

Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender (LIBE)

Pernille Frahm (Socialistisk Folkeparti)
Mogens Camre (Dansk Folkeparti)
Ole Krarup (Folkebevægelsen mod EU)

Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål (ECON)

Karin Riis-Jørgensen (Venstre)

Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (INDU)

Christian Rovsing (Det Konservative Folkeparti)

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)

Helle Thorning-Schmidt (Socialdemokratiet), næstformand

Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (ENVI)

Torben Lund (Socialdemokratiet)

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI)

Niels Busk (Venstre)

Fiskeriudvalget (PECH)

Niels Busk (Venstre)

Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport (CULT)

Ole Andreasen (Venstre)
Jens Okking (JuniBevægelsen)

Udvalget om Udvikling og Samarbejde (DEVE)

Lone Dybkjær (Det Radikale Venstre), næstformand

Ulla Sandbæk (JuniBevægelsen)

Udvalget om Forfatningsspørgsmål (AFCO)

Jens-Peter Bonde (JuniBevægelsen)

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder (FEMM)

Torben Lund (Socialdemokratiet)
Lone Dybkjær (Det Radikale Venstre)
Ulla Sandbæk (JuniBevægelsen)

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Polen

Torben Lund (Socialdemokratiet), næstformand

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Estland

Helle Thorning-Schmidt (Socialdemokratiet)

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Det tyske formandskab


(21/7) Den tyske udenrigsminister Joschka Fischer gjorde på vegne af det tyske formandskab status over det sidste halve års resultater. Han mindede om, at han i januar stod i Europa-Parlamentet og erklærede, at Tyskland ville gøre alt for at forberede en udvidelse mod øst. Det, mente han, var lykkedes på nogle punkter.

Fischer sagde dog, at det tyske formandskabs arbejde har været svært på grund af krigen i Kosovo og Kommissionens tilbagetræden i marts. Han sagde, at krigen i Kosovo har vist, at der er brug for en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. For første gang har EU taget et fælles skridt i en krigssituation, og udnævnelsen af Javier Solana til Den Højtstående Repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik har tilført en ny dimension til fredsprocessen. EU må arbejde for et demokratisk og stabilt Europa, sagde Fischer. I Køln blev besluttet en omfattende strategi for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og den skal langt op på EU´s dagsorden. Det skal ikke ske for at militarisere EU, men for at sikre fred, sagde han.

Fischer glædede sig over, at det på topmødet i Berlin lykkedes stats- og regeringscheferne at blive enige om Agenda 2000. Han kaldte det for en pakke af kompromiser og sagde, at landbrugspolitikken ikke var blevet reformeret i den grad, mange havde drømt om. EU er kommet længere med tiltrædelsesstrategierne, og allerede på næste topmøde i Helsinki må der ses på, hvilke lande der har gjort fremskridt i mod en optagelse. Fischer mente, at der allerede i december må fastsættes en dato for første runde af udvidelsen. Han lagde vægt på, at også Tyrkiet må have en tidsramme for optagelse. Udvidelsen må også indebære en institutionel reform, og den køreplan, som blev besluttet i Køln, må overholdes, sagde han.

Fischer glædede sig over, at det er besluttet at lave et fælles charter for grundlæggende rettigheder for borgerne i den Europæiske Union. Han sagde, at indholdet i charteret nu skal diskuteres og fremlægges af det franske formandskab i andet halvår af 2000.

Den tyske udenrigsminister sagde, at der skal rettes op på den manglende interesse for EU, som borgerne blandt andet udviste ved valget til Europa-Parlamentet. Derfor skal der sikres åbenhed og gennemsigtighed.

Joschka Fischer gav depechen videre ved at ønske det finske formandskab held og lykke med det næste halve år og de udfordringer, som venter.

Manuel Marin sagde på vegne af den afgående Kommission, at det tyske formandskab har klaret vanskelige problemer i det forløbne halve år. Han nævnte Agenda 2000, Beskæftigelsespagten og krigen i Kosovo, som har vist, hvor nødvendigt en europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik er. Han kaldte sikkerheds- og forsvarsområdet for akilleshælen i det europæiske projekt. Marin mente, at det tyske formandskab har været kompetent og handlekraftigt.

Hans-Gert Poettering (PPE, D) sagde på vegne af PPE-gruppen, at han tilsluttede sig Fischers tale, men ikke det tyske formandskabs resultater som sådan, fordi det har indeholdt både succeser og fiaskoer. Han takkede for engagementet i forbindelse med krigen i Kosovo og understregede, at det nu skal gå hurtigt med at opbygge landet.

Agenda 2000 må åbne for, at nye lande får adgang til EU, sagde han, men udvidelsen kræver også, at de europæiske institutioner forbedres. Poettering glædede sig over charteret for grundlæggende rettigheder , som blev besluttet i Køln. Han glædede sig også over udnævnelsen af Javier Solana, men frygtede, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken vil udvikle sig til et samarbejde mellem lande og ikke et fælles projekt. Her mente han, at Europa-Parlamentet må inddrages, for at der ikke skal opstå et demokratisk tomrum.

Endelig mente Poettering, at proceduren med at udpege de nye kommissærer havde været en skandale. Desuden beklagede han, at Tyskland havde dikteret at fjerne brugtbils-direktivet.

Klaus Hänsch (PSE, D) sagde, at EU har klaret mange kriser under det tyske formandskab. Mange af de beslutninger, som er taget, vil præge EU langt ind i det nye årtusind, sagde han. Han glædede sig over Beskæftigelsespagten, som han mente var et forsøg på at stimulere anstrengelserne for at bekæmpe arbejdsløsheden. På udenrigs- og sikkerhedsområdet har EU udvist handlekraft, sagde Hänsch. Han mente til gengæld, at de bebudede reformer af EU´s institutioner er for minimale.

Hänsch beklagede, at den afgående Kommission har fået lov til at sidde seks måneder, efter den besluttede at træde tilbage. I den tid står mange ting stille, og det kan betyde store forsinkelser, sagde han.

Graham Watson (ELDR, UK) ønskede Tyskland tillykke med et godt formandskab, som var gennemført under vanskelige betingelser. Med hensyn til Beskæftigelsespagten glædede han sig over initiativerne for at reducere momsen, styrke forskningen og ændre arbejdstidstilrettelæggelse. Agenda 2000 kan betyde, at udvidelsen bliver forsinket, fordi der ikke er besluttet gennemgribende reformer af landbruget, sagde han.

Watson glædede sig over, at der nu skal laves fælles borgerrettigheder for de europæiske borgere. Men han beklagede, at vigtige dokumenter under tredje sølje endnu ikke er offentlige. Han kaldte et fælles charter for en modig beslutning.

Heide Rühle (D) sagde på vegne af De Grønne, at Agenda 2000 ikke er gået langt nok med hensyn til udvidelsen. Rühle nævnte, at der også burde foretages økologiske reformer, og at EU burde gå til kamp mod racisme.

Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL, D) beklagede ligeledes de magre resultater i reformen af landbrugspolitikken og direktivet om brugtbiler.

William Abitbol (UEN, F) kaldte EU for et virtuelt demokrati. Han sagde, at den ringe interesse for valget til Europa-Parlamentet viser, at borgerne ikke tror på EU. Arbejdsløshed er stadig et nationalt anliggende, sagde han. Han sagde, at det er lige så illusorisk at lave et fælles europæisk forsvar, som at placere Den Europæiske Centralbank i Fort Knox.

Johannes Blokland (EDD, NL) mente, at Agenda 2000 er for svag, fordi landbruget ikke er reformeret godt nok til en udvidelse. Han mente, at fordelingen af poster ikke har været god for de små lande, og han håbede, at det finske formandskab vil sørge for, at alle lande repræsenteres.

Afstemning

Topmødet i Køln

Fælles beslutningsforslag B5-0008/99/RC1 af PPE-DE og ELDR.

(22/7) Under afstemningen kunne Europa-Parlamentet ikke opnå enighed om en et forslag til beslutning om resultaterne på Det Europæiske Råds møde i Køln. Et forslag stillet af PPE/DE- og ELDR-gruppen blev forkastet med snævert flertal.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Redegørelse af Prodi, den udpegede formand for Kommissionen


(21/7) Den nye Kommission er velafbalanceret og af højeste kvalitet, vurderede den udpegede kommissionsformand, italieneren Romano Prodi, da han præsenterede de indstillede kommissionsmedlemmer for Parlamentet. Han havde håbet at se flere kvindelige kommissionsmedlemmer. Han var tilfreds med den politiske sammensætning, som er et forsøg på at opnå ligevægt i forhold til situationen i medlemsstaterne og i Europa-Parlamentet.

Prodi understregede, at han er bemyndiget til i givet fald at ændre fordelingen af porteføljer i Kommissionen. Han har ligeledes opnået et personligt tilsagn fra hver enkelt af de nye kommissærer om at ville træde tilbage, såfremt kommissionsformanden anmoder dem derom. Desuden skal en af Kommissionens første opgaver være at vedtage en ny adfærdskodeks for kommissærer for bl.a. at undgå interessekonflikter i forbindelse med fratræden, sagde Prodi.

Den udpegede kommissionsformand kom derefter ind på spørgsmålet om interne reformer i Kommissionen. Uden at forklejne den hidtidige indsats lovede Romano Prodi en revolution af Kommissionens fremtidige arbejdsmetoder. Som et første skridt skal der ske en reorganisering af Kommissionen efter følgende retningslinier:

-    Reduktion af antallet af generaldirektorater.
-    Reduktion af antallet af medarbejdere i kommissærernes kabinetter med vægt på multinationalitet. Hvert kabinet skal således indeholde medarbejdere af mindst tre forskellige nationaliteter.
-    Mere gennemsigtige regler for udnævnelse af medarbejdere på de højeste niveauer.
-    Klar og forståelig benævnelse af de forskellige afdelinger til afløsning af de hidtidige nummerbetegnelser.
-    Oprettelse af en ny og forstærket medie- og informationsafdeling, der skal sørge for at informere alle borgere om Kommissionens fortjenester.

Romano Prodi ønskede ikke ved denne lejlighed at komme ind på sit fremtidige program, som han lovede at vende tilbage til i detaljer under samlingen i september. Han understregede, at målet vil være at gøre EU mere relevant for borgerne i Europa. Han nævnte i den forbindelse tre områder, hvor en indsats på europæisk plan kunne være med til at løse grænseoverskridende problemer, nemlig fødevaresikkerhed, flysikkerhed og doping. Forbrugerne skal kunne have tillid til den mad, som de køber, borgerne skal med fortrøstning kunne tage med flyet, og man skal kunne have tillid til en ren sport, sagde Prodi.

Kommissionen vil derfor bl.a. foreslå, at der oprettes et uafhængigt europæisk fødevare- og medicinalagentur.

Krigen i Kosovo har efterladt et frygteligt ar i hele Europa, sagde Romano Prodi. Jeg er bange for, at evnen til at føre krig langt overstiger evnen til genopbygning, og meget tid er blevet spildt på at diskutere spørgsmålet om ledelse af hjælpearbejdet, sagde han. Det er kun EU, der kan give Balkan en klar politisk og økonomisk fremtid og dermed afslutte århundreders konflikter, vurderede Prodi. Det skal gøres ved genopbygning, ved forsoning mellem de stridende parter og ved tilnærmelse til EU, herunder eventuelt fremtidigt EU-medlemskab for landene i regionen, sagde han. Men i første række gælder det om at sikre, at EU's støtte til genopbygningen når frem på rette sted. Den må ikke gå tabt i bureaukrati eller drukne blandt de mange forskellige konkurrerende instanser i Kosovo, understregede Prodi.

Den kommende regeringskonference er en væsentlig udfordring og måske tillige den sidste chance for at forberede den fremtidige udvidelse af EU, sagde Romano Prodi. Det tjener intet formål at gå uden om problemerne ved at fastsætte en begrænset dagsorden, understregede han. Der er behov for gennemgribende institutionelle reformer, vurderede Prodi. Han vil derfor nedsætte en begrænset arbejdsgruppe på meget højt niveau, der inden for tre måneder skal udarbejde Kommissionens officielle forslag til dagsorden for regeringskonferencen. Efter Prodis opfattelse vil det være en historisk fejl at indlede en regeringskonference med begrænset målsætning ud fra en frygt for at se problemerne ved en udvidelse i øjnene. Europa- Parlamentet skal inddrages i dette arbejde fra begyndelsen, sagde Prodi.

Det er indlysende, at Kommissionen har fået en hård medfart under den seneste tids begivenheder, sagde Romano Prodi. Men det er også gået ud over Parlamentet, som vist ved den lave valgdeltagelse, sagde han. Vi har nu til opgave at retablere den gensidige forståelse og tillid mellem de to institutioner, der traditionelt har været drivkraften bag den europæiske integration. Jeg håber derfor, at den nye Kommission får Parlamentets fulde støtte, sluttede Romano Prodi.

Formanden for Det Europæiske Folkepartis Gruppe/Europæiske Demokrater, Hans-Gert Poettering (PPE, D), var ikke enig med Romano Prodi i, at den nye Kommission er politisk velafbalanceret. Han vurderede, at specielt de indstillede tyske kommissionsmedlemmer kan vanskeliggøre en godkendelse af den samlede kommission. I lighed med andre store lande burde Tyskland have udpeget en repræsentant for oppositionen, understregede Poettering. Han tilsluttede sig et ønske om at modtage den anden rapport fra den uafhængige vismandsgruppe forud for høringerne af kommissærerne. Endelig ønskede han tiden for høring af de enkelte kommissærer udvidet fra halvanden til tre timer.

Formanden for De Europæiske Socialdemokraters Gruppe, Enrique Barón Crespo (PSE, E), mente, at interne tyske problemer måske bedre kunne ordnes på den anden side af Rhinen. Problemerne i EU er så påtrængende, at vi ikke kan være bekendt over for borgerne i EU at udsætte godkendelsen af den nye Kommission, sagde han. Ekspertgruppens rapport er væsentlig, men skal kun være vejledende for de krav, Parlamentet kan stille til den nye Kommission understregede han. De kommende høringer skal være en politisk eksamen, der ikke skal udvikle sig til en markedsplads for de højtråbende. Vi skal handle ansvarsbevidst for hurtigst muligt at få udnævnt en arbejdsdygtig Kommission, sagde Barón Crespo. Vi vil ikke tage Kommissionen som gidsel, men være medvirkende til en fremsynet politik, der kan føre frem til et forenet Europa, sluttede han.

Formanden for Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe, Patrick Cox (ELDR, IRL), fremhævede sin gruppes europæiske engagement og afviste at dømme Kommissionen ud fra politiske præferencer. Han opfordrede den uafhængige ekspertgruppe til at afslutte sin anden rapport i tide før høringerne, men understregede, at høringerne under ingen omstændigheder må udsættes. Patrick Cox ønskede den fungerende Kommission afløst så hurtigt som muligt, også af hensyn til borgerne i EU. Han understregede, at høringerne i Parlamentet er et offentligt forum for prøvelse af de indstillede kandidaters egnethed, evner, erfaringer og visioner. I den forbindelse fandt han, at Prodi har taget et vigtigt skridt fremad med indførelse af en grad af individuel ansvarlighed. Cox ønskede imidlertid, at Prodi skal gå et skridt videre og tage de fornødne forholdsregler, såfremt der under høringerne skulle opstå berettiget tvivl om en kandidats egnethed.

Medformanden for Gruppen de Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, Paul Lannoye (V, B), fandt det væsentligt at genoprette tilliden mellem borgerne og institutionerne i EU. Han understregede, at hans gruppe vil gå til høringerne på en fordomsfri måde, uanset kandidaternes politiske tilhørsforhold. Lannoye henviste til, at Kommissionen tidligere har siddet Parlamentets synspunkter overhørig, og krævede en ændring på dette område. Han kom derefter ind på de kommende WTO-forhandlinger i Seattle. Efter hans opfattelse er det en fejl, at Kommissionen har fået et forhandlingsmandat fra Rådet, uden at dette i forvejen har været afklaret med Parlamentet. EU bør arbejde for, at WTO fungerer på en mere gennemskuelig og socialt bevidst måde, sluttede Lannoye.

Fausto Bertinotti (GUE/NGL, I), der talte på vegne af Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, mente, at der burde være flere kvindelige medlemmer i den nye Kommission, og at den politisk er for midtsøgende. Gruppen går imidlertid til høringerne med et åbent sind og vil især se på forbindelsen mellem det fremtidige arbejdsprogram og Kommissionens sammensætning.

For Gruppen Union for Nationernes Europa talte Paulo Portas (UEN, P), der klagede over, at ingen kender Romano Prodis politiske ståsted. Han kritiserede Kommissionen for at forfølge portugisisk landbrug ved bl.a. at forlænge eksportforbuddet for portugisisk oksekød med seks måneder, samtidig med at en delvis ophævelse af eksportforbuddet for engelsk oksekød var under forberedelse. Han spurgte, om Prodi vil fortsætte denne forfølgelse af Portugal.

Jean Saint-Josse (EDD, F) talte på vegne af Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa. Han opfordrede til større gennemsigtighed og ansvarlighed. Vi risikerer, at borgerne vender sig bort fra Europa, sagde han. Saint-Josse fremhævede, at hans gruppe har en åben holdning til dialog og samarbejde, men at der ikke er brug for teknokratiske løsninger på problemerne i relation til Kommissionen.

Den udpegede kommissionsformand, Romano Prodi, afsluttede debatten med at glæde sig over de positive indlæg. Han vurderede, at Parlamentets medlemmer tilslutter sig hans opfattelse af, at EU's fremtid beror på et samarbejde mellem Parlamentet og Kommissionen. Dette samarbejde skal føre Unionen ud af den nuværende krise, der bl.a. har ført til en rekordlav valgdeltagelse ved valget til Europa-Parlamentet i juni. Romano Prodi har som politisk symbol valgt æslet, om hvilket Leonardo da Vinci har sagt, at dette "besynderlige dyr vil hellere dø end drikke snavset vand". Dette skal også være vor ledetråd, når det gælder om at genskabe borgernes tillid, sagde han. Prodi fastholdt, at der er taget rimelige hensyn til den politiske fordeling i Parlamentet ved sammensætningen af den nye Kommission, både for så vidt angår personvalg som ved tildeling af porteføljer. Han tillagde de kommende høringer meget stor vægt og understregede, at det er vigtigt for medlemmerne af Kommissionen at besidde den fornødne handlekraft, både individuelt og som kollektiv. I den forbindelse er det bedre at afhjælpe eventuelle problemer nu, frem for at skulle justere senere, sagde Prodi. Den kommende rapport fra den uafhængige ekspertgruppe vil være et værdifuldt element i det fremtidige reformarbejde, men der skal ikke være tvivl om, at vi har det politiske ansvar, understregede han. WTO-forhandlingerne drejer sig om at afbalancere ønsket om fri handel med behovet for at sikre borgernes sundhed, herunder fødevaresikkerheden, sagde Prodi, der lovede at vende tilbage til dette punkt i september.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Det finske formandskab


(21/7) Den finske udenrigsminister og formand for Rådet, Tarja Halonen fremlagde på mødet onsdag eftermiddag hovedpunkterne for det finske formandskabs handlingsprogram. Hun understregede, at alle EU´s institutioner skal reformeres. Rådet trues af en fragmentering af magten, og det finske formandskab vil lave projekter for at øge åbenheden i dets arbejde, sagde hun.

Tarja Halonen sagde, at der lige nu er pres på EU´s udenrigspolitik på grund af krisen i Balkan. Hun mente, at de eksterne forbindelser skal effektiviseres, og at EU skal hjælpe Balkan med at demokratisere og stabilisere landet. Vi må forstå, at den serbiske regering og befolkning er to forskellige ting, sagde hun og understregede, at EU derfor skal ophæve sanktionerne mod den serbiske befolkning.

Den næste udvidelse er vanskeligere end de tidligere, sagde Tarja Halonen. Kravene er strenge, men de er for alles bedste. Processen er i gang, og det finske formandskab vil fremme tiltrædelserne på en beslutsom måde, lovede hun. På topmødet i Helsinki skal det besluttes, hvilke nye lande, der kan optages i EU. Den finske udenrigsminister understregede, at det i den forbindelse er vigtigt at have Tyrkiet med i overvejelserne. Hun sagde, at der er lagt pres på de tyrkiske myndigheder for at få dem til at ophæve dødsstraffen generelt og dødsdommen mod Öcalan i særdeleshed. Tyrkiet har forpligtet sig til at ophæve dødsstraffen, og hvis ikke landet lever op til forpligtelserne, må vi gribe ind, sagde hun.

Tarja Halonen sagde, at det finske formandskab har taget initiativ til, at der i næste måned ses på, hvordan informationssamfundet kan bruges til at forbedre konkurrenceevnen og beskæftigelsen. Det skal ske, uden at der opstår kløfter i befolkningen, sagde den finske minister. Hun sagde, at det finske formandskab vil arbejde for at inkorporere ligestilling, ungdomsspørgsmål og sociale anliggender i de fælles politikker.

Det finske formandskab vil desuden arbejde for en ensartet og retfærdig asylpolitik, sagde Tarja Halonen. Hun mente, at det kun kan ske ved at arbejde åbent sammen institutionerne i mellem og sammen med borgerne.

Marjo Matikainen-Kallström (PPE, FIN) mente, at en intern reform af EU er nødvendig. Han talte for mere dynamiske institutioner. Krisen i Kosovo viser, at det er vigtigt med europæisk integration, sagde han. Vi må forhindre kriser og slukke de ildebrande, som allerede er opstået, sagde han og glædede sig over, at genopbygningen af Kosovo står så højt på det finske formandskabs dagsorden. Genopbygningen skal tage hensyn til lokale ressourcer, mente han. Matikainen-Kallström understregede, at det finske formandskab må gøre alt for at forhindre flaskehalse i forbindelse med udvidelsen.

Riitta Myller (PSE, FIN) sagde, at reformer af EU´s institutioner er nødvendige for at genopbygge tilliden i befolkningen. Hun nævnte blandt andet vigtigheden af, at Europa-Parlamentet beslutter en statut for dets medlemmer på en fornuftig måde. Udvidelsen kan kun nås, hvis EU selv fungerer, sagde hun og understregede, at der skal sikres en fornuftig vurdering af ansøgerlandene.

Astrid Thors (ELDR, FIN) mente ikke, formandskabets handlingprogram indeholdt store overraskelser, men at det var velovervejet og tager fat på nogle vigtige problemer. Hun glædede sig over, at det finske formandskab erkender, at der er problemer med Rådets måde at arbejde på. Vi er stærke sammen, men skal ikke styres af nogle enkelte stærke mænd, sagde hun og håbede, at det finske formandskab kan sikre, at EU taler med én stemme.

Heidi Hautala (V/ALE, FIN) sagde på vegne af De Grønne, at EU skal styrke udenrigs- og sikkerhedspolitikken, men understregede, at krisestyring er vigtig for at undgå menneskelige og økonomiske kriser. Hun undrede sig over, at der på topmødet i Køln ikke var blevet talt om fredsbevarende styrker i Kosovo.

Hautala mente ikke, at der på topmødet i Tammerfors blot skal tales om politi og overvågning i forbindelse med asylpolitikken, men også om at sikre de grundlæggende rettigheder for asylansøgere.

Esko Seppänen (GUE/NGL, FIN) mente, at det finske formandskabs handlingsprogram lød lovende. Han lagde vægt på, at den hemmelige økonomiske komité skal åbnes. Hvis vi ikke får mere åbenhed, mister Finland troværdighed, sagde han.

Gerard Collins (UPE, IRL) lagde vægt på, at der skal informeres bedre om den nye fælles valuta, og at forbrugernes bekymringer skal tages alvorligt. Han sagde, at 19 procent arbejdsløshed i Europa er alt for meget, og at der skal arbejdes for at styrke beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Olivier Dupuis (TDI, I) glædede sig over, at EU har lagt pres på Tyrkiet for at ophæve dødsstraffen. Han spurgte, om Kommissionen vil tage initiativ til at gribe ind over for Milosevic.

Jens-Peter Bonde (JuniBevægelsen) sagde på vegne af EDD-gruppen, at det finske formandskab betyder mere union. Han beklagede, at der nu skal flere flertalsafstemninger til, og at beslutningerne tages i lukkede komitéer. EU skal ikke være en ny stat, men en praktisk hjælp, sagde han.

Rådsformanden, Tarja Halonen, afsluttede debatten med kort at kommentere nogle af de fremsatte indlæg. Hun bemærkede om situationen på Balkan, at alle folk i området skal deltage i den fremtidige udvikling, og at EU også skal yde bistand til serberne for at fremme demokrati og ytringsfrihed. Det vigtigste er at bringe krigstilstanden til ophør, og her er den humanitære bistand af altafgørende betydning, sagde Halonen.

Endelig fremhævede Halonen støtten til udvidelsesprocessen som en af de væsentligste opgaver for det finske formandskab. Heri indgår den institutionelle reform, der skal sikre, at EU kan fungere også med 22 eller flere medlemsstater, sluttede hun.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen - dioxin


Fælles beslutningsforslag B5-0002/99/RC1 af PPE-DE, PSE, ELDR, V/ALE og GUE/NGL.

Rådet

(22/7) Dioxin-krisen i Belgien udgjorde ikke bare en trussel mod folkesundheden. Den svækkede også tilliden til vores fødevareproduktion og vore kontrolforanstaltninger, sagde den fungerende rådsformand, den finske landbrugsminister, Kalevi Hemilä.

EU's veterinærbestemmelser er nogle af de strengeste i verden, sagde rådsformanden. Andre lande har ligefrem hævdet, at bestemmelserne er for restriktive, jævnfør WTO's beslutning om at tillade USA og Canada at indføre sanktioner som følge af EU's forbud mod import af hormonbehandlet oksekød. Rådet vil imidlertid fortsat følge sine to grundprincipper, nemlig først og fremmest at sikre folkesundheden, dernæst at basere enhver indgriben på de bedste og mest aktuelle videnskabelige beviser, understregede Hemilä.

Rådsformanden roste Kommissionen for en hurtig og effektiv indsats. Takket være denne indsats blev forurenede produkter identificeret, trukket tilbage fra markedet og destrueret. Endvidere blev der fastsat kriterier, der gjorde det muligt at fortsætte markedsføringen af kontrollerede produkter såvel nationalt som på fællesskabsplan, sagde Hemilä.

Den eksisterende fællesskabslovgivning har imidlertid vist sig utilstrækkelig til at forhindre forurening af foderstoffer, sagde Hemilä. Rådet har derfor på sit møde i juni vedtaget en række foranstaltninger, der har til formål at revidere lovgivningen. Disse foranstaltninger omfatter en forbedring af det eksisterende kontrol- og varslingssystem, fremskyndelse af oprettelsen af et Levnedsmiddelagentur, samt strengere bestemmelser for fremstilling af foderstoffer og bortskaffelse af animalsk affald.

Rådsformanden henviste til, at Kommissionen siden har fremlagt detaljerede lovforslag på dette område. Han mindede om, at disse lovforslag skal behandles efter den fælles beslutningsprocedure, og han anmodede om Parlamentets støtte for at sikre afslutning af denne procedure inden udgangen af 1999.

Dioxin-krisen har ikke kun berørt Belgien og Fællesskabet, men også vore handelsrelationer med tredjelande, sagde rådsformanden. Nu må vi genoprette forbrugernes tillid på verdensplan og træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre tilfredsstillende handelsrelationer. Ansvarsbevidst og åbenhjertig aktion er helt klart den bedste måde at gøre dette, sluttede Hemilä.

Kommissionen

Kommissær Franz Fischler gennemgik kort dioxin-krisens forløb. Kommissionen blev den 27. maj orienteret om problemet af den belgiske regering. Der blev straks truffet beskyttelsesforanstaltninger for at sikre forbrugernes sundhed for så vidt angår belgiske produkter fra fjerkræ-, svinekøds-, oksekøds- og mælkesektoren. I følge foreliggende oplysninger stammer problemet fra en enkeltstående forurening, der fandt sted i januar i år, og man forventer snart at have afhjulpet situationen i produktionsleddet fuldstændigt, trods et udestående problem med kontrol af svinekød, understregede Fischler. Kommissionen har desuden forsøgt at begrænse de økonomiske skadevirkninger og har bl.a. tilladt belgisk statsstøtte til de berørte producenter.

Det vigtigste er nu at få strammet levnedsmiddellovgivningen, sagde landbrugskommissæren. Bestemmelserne skal være mere enkle og gennemskuelige. Der skal således være mulighed for at følge et produkt hele vejen fra forbrugeren tilbage til producenten. Levnedsmiddelkontrollen skal udbygges, og den eksisterende forordning for biologisk landbrug skal udvides til også at omfatte animalske produkter, sagde Fischler.

Landbrugskommissæren understregede, at kontrollen skal omfatte alle de udgangsstoffer, der anvendes i den samlede fødevareproduktion. Der skal tilvejebringes et retsgrundlag, så der kan gribes over for en trussel mod mennesker, dyr og miljøet, sagde Fischler. Hertil kræves dels et kontrol- og varslingssystem på fællesskabsniveau, dels aktiv medvirken fra medlemsstaterne. Andre tiltag omfatter en klar og gennemskuelig afmærkning af fødevarer samt licenser til fødevareproducenter. Fischler mindede om, at der her var tale om at genfremsætte forslag, som tidligere var blevet afvist af Rådet. Han håbede nu på fuld støtte fra både Rådet og Parlamentet.

Dioxin-krisen var blevet behandlet dårligt af de belgiske myndigheder, bl.a. på grund af svigtende koordination mellem forskellige instanser, sagde kommissær Fischler. Men også andre lande handlede forkert ved at indføre handelsrestriktioner over for ikke-forurenede belgiske produkter. Kommissionen har nu fremskyndet proceduren mod den belgiske stat for ikke at have rapporteret i tide om problemet, sluttede Fischler.

Debatten

Karl-Heinz Florenz (PPE-DE, D) beklagede, at medlemsstaterne ikke på baggrund af BSE-krisen har opstillet regler for, hvorledes sådanne situationer skal håndteres på fællesskabssplan. Rådet har ikke haft det fornødne mod til at fastlægge europæiske kontrolforanstaltninger og sanktioner, sagde han. Konkurrencen på levnedsmiddelområdet er ødelæggende, fortsatte Florenz. Amerikanske producenter ønsker at trænge ind på markedet. Fortjenesten er lille, og der er et betydeligt spillerum for kriminalitet, sagde Florenz.

Dagmar Roth-Behrendt (PSE, D) ønskede, at det kommende uafhængige Fødevare- og Medicinalagentur skal være ansvarligt over for Kommissionen og Parlamentet. Hun mente, at begivenhederne i Belgien kunne have fundet sted overalt i EU, fordi landene svigter deres tilsynspligt. Roth-Behrendt roste Kommissionen for dens håndtering af dioxin-krisen, men hun understregede behovet for en strengere lovgivning. Vi må forhindre, at dioxin og affaldsstoffer bliver ført ind i foderstoffer. Vi skal have en grænseværdi på nul, sagde hun. Vi må se på landbrugsproduktionen som helhed, for det kan ikke være rigtigt at anvende affaldsstoffer til at billiggøre produktionen, sluttede Roth-Behrendt.

Dirk Sterckx (ELDR, B) sagde, at de belgiske myndigheder havde spildt for megen tid og derved ikke bare bragt folkesundheden i fare, men også påført hele fødevaresektoren en økonomisk katastrofe. Den nye belgiske regering prøver at begrænse skaderne, men der er også behov for støtte fra EU, sagde Sterckx. Vi har behov for en enkel, streng og letforståelig europæisk lovgivning, så borgerne ved, hvad sunde fødevarer indebærer, herunder klar og tydelig afmærkning, sluttede han.

Vi er, hvad vi spiser, sagde Bart Staes (V/ALE, B). Som dreng lærte jeg, at køer var drøvtyggere, der spiste græs. Nu får de benmel og er altså blevet kannibaler. De får også hormoner, betablokkere og beroligende midler, sagde han. Staes mente, at den fælles landbrugspolitik har spillet fallit. Han slog til lyd for et europæisk kontrolsystem, der også skal omfatte kontrol med anvendelsen af bl.a. cadmium-holdigt spildevand i landbrugsproduktionen. De kriseramte producenter har desuden behov for støtte i lighed med den støtte, der blev ydet til de britiske landmænd i forbindelse med BSE-krisen, sluttede Staes.

Mihail Papayannakis (GUE/NGL, GR) sagde, at det ikke er nok at rejse sag mod Belgien, der skal en omfattende gennemgang af hele kontrolstrukturen til af hensyn til borgerne. Der skal ikke være smuthuller, og gruppen har derfor foreslået nedsættelse af et ad hoc-udvalg vedrørende folkesundhed og forbrugerbeskyttelse.

Dominique Souchet (UEN, F) sagde, at EU's eksport er blevet gidsel for lande, der ønsker at påtvinge os deres produktionsmetoder. Det skyldes efter hans opfattelse Rådets og Kommissionens svigtende indsats, bl.a. i forbindelse med Uruguay-forhandlingerne. Han krævede, at Kommissionen til de kommende WTO- forhandlinger får mandat til at forhandle på baggrund af eksistensen af en europæisk landbrugsproduktion af høj kvalitet. De, der ønsker en fuldstændig integration på verdensmarkedet for at leve op til amerikanske krav, bærer et tungt ansvar, sluttede Souchet.

Frank Vanhecke (TDI, B) sagde, at ansvaret for krisen må placeres. Den belgiske regering ville vente med at gribe ind til efter valget og er dermed ansvarlig for den økonomiske krise, der især har ramt flamske producenter, sagde han.Det er navnlig de store producenter, der ved anvendelse af affaldsprodukter er ansvarlige for at spille hasard med borgernes helbred, sagde Vanhecke. Vi må se i øjnene, at der er ført en forkert politik, og vi må træffe de fornødne foranstaltninger for at give borgerne gode og sunde fødevarer, sluttede han.

Rijk van Dam (EDD, NL) sagde, at der også er fundet høje forekomster af dioxin i Tyskland. Vi må forhindre gentagelser, sagde han. Der skal være forbud mod anvendelse af affaldsstoffer i foderstoffer, for ellers får vi igen sådanne kriser, sagde han. Der er behov for enkle og klare regler, som så skal gennemføres med helhjertet støtte fra Kommissionen og medlemsstaterne, sagde han.

Rådsformanden var enig med de fleste talere i, at forbrugerbeskyttelsen er vigtig, ikke bare for forbrugerne, men også for producenterne. Landbrugerne bør kunne have tillid til råvarerne, og forbrugerne bør kunne have tillid til produkterne. Det gælder også om at forebygge voldsomme økonomiske tab, sagde Hemilä. Rådsformanden understregede, at kontrol af fødevarer er et nationalt ansvar, men at der på fælleskabsniveau er behov for et organ, der kan overvåge medlemsstaternes aktiviteter.

Kommissær Franz Fischler afsluttede debatten med at afvise økonomisk støtte til de kriseramte belgiske landmænd. EU-midler kan ikke gives, når der som
her foreligger en forbrydelse, nemlig iblanding af dioxin-holdige stoffer i foderstoffer, understregede han. Han bemærkede, at dioxin findes overalt i naturen, og at der derfor ikke kan indføres nul-værdier for dioxin i foderstoffer. Men vi skal forhindre, at dioxin blandes i andre stoffer uden kontrol og dermed kommer ind i fødevarekæden, sagde Fischler. Endelig må der overvejes, hvordan animalsk affald skal bortskaffes. Det synes ulogisk, at man gerne må bruge dyreben til at koge suppe på, men at man ikke må bruge de samme knogler til dyrefoder, sluttede Fischler.

Afstemning

(22/7) Parlamentet vedtog et fælles beslutningsforslag, hvori det understreges, at sygdomsforebyggelse og forbrugerbeskyttelse skal have absolut prioritet i alle sager vedrørende fødevaresikkerhed.

Parlamentet opfordrer derfor Kommissionen til at foretage de nødvendige ændringer af den gældende fødevarelovgivning til beskyttelse af de europæiske forbrugeres sundhed, herunder fastsættelse af minimumskvalitetsstandarder for foderstoffer og opstilling af en forbudsliste over stoffer, som indebærer potentiel sundhedsrisiko for mennesker.

Endvidere ønsker Parlamentet indført skærpede kontrolforanstaltninger, bl.a. ved at give EU's inspektører tilladelse til at udføre stikprøvekontroller, når og hvor det anses for nødvendigt.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Bangemann-sagen


Fælles beslutningsforslag B5-0003/99/RC1 af PPE-DE, PSE, ELDR, V/ALE og GUE/NGL.

(Debatten er skrevet på baggrund af det engelske referat af onsdagens nattemøde)

(22/7) Europa-Parlamentets medlemmer i begge sider af salen tog i går aftes afstand fra det "tvivlsomme jobskifte", som den afgående kommissær for Industri og Telekommunikation, Martin Bangemann, har foretaget ved at tage i mod en lukrativ post i det spanske teleselskab Telefónica. Europa-Parlamentet mener, at hans beslutning kommer på et kritisk tidspunkt for EU og dens institutioner.

Parlamentet erklærede sig utilfreds med et adfærdskodeks, som den udpegede kommissionsformand Romano Prodi har lovet. Det krævede bindende regler og effektive sanktioner for at undgå, at kommissærer misbruger deres stilling og for at rette op på EU-institutionernes blakkede ry i befolkningen.

På grund af den klare interessekonflikt mellem Martin Bangemanns nye job og hans tidligere rolle som regulator af teleindustrien, støttede Europa-Parlamentet Rådets beslutning om at stille ham for EU-Domstolen for at overtræde traktatens bestemmelser om, at en kommissær skal handle med integritet og diskretion, hvad angår fremtidige job.

Enrique Barón Crespo (PSE, E) sagde, at Telefónica har opnået en meget dominerende stilling på det spanske telemarked, bl.a. ved en stærkt kritiseret privatisering. Han frygtede, at selskabet nu kan anvende Martin Bangemanns viden om konkurrenterne og om de interne forhold i Kommissionen til at opnå en konkurremæssig fordel på det internationale telemarked. Barón Crespo støttede derfor den nye adfærdskodeks for kommissærer, som skal forhindre gentagelsestilfælde.

James Elles (PPE-DE, UK) mente, at Martin Bangemann skal fratages din pension, og Georges Berthu (UEN, F) talte for, at han skal betale sin løn tilbage.

Andrew Duff (ELDR, UK) sagde, at Kommissionen nu har en chance for at vise, at den er "effektiv, ren og ansvarlig". Han advarede om, at det kan komme til et opgør mellem institutionerne, hvis ikke kommissærerne lever op til adfærdskodekset.

Europa-Parlamentets kritik af Martin Bangemann blev gentaget af repræsentanterne for Rådet og Kommissionen. Neil Kinnock, Prodis indstillede næstformand for den nye Kommission, sagde, at de, der har høje stillinger, er privilegerede og bør leve op til deres ansvar. Kimmo Sasi, Finlands Europa-minister, sagde, at Martin Bangemanns beslutning er fuldstændig uacceptabel.

Afstemning

(22/7) Parlamentet vedtog et beslutningsforslag, hvori det fordømmer Martin Bangemann for at have taget imod en stilling i Telefónica uden hensyn til den nødvendige "betænkningstid" efter opgivelsen af sit mandat. Det støtter Rådets beslutning om at indbringe sagen for EF-Domstolen og opfordrer Prodi-Kommissionen til at sikre, at bestemmelserne i adfærdskodeksen håndhæves strengt og nøje.


[Start of Doc] [Previous] [Next]

Kosovo


Fælles beslutningsforslag B5-0000/99/RC1 af PSE, PPE, UPE, ELDR, GUE/NGL og ARE.

Afstemning

(22/7) Parlamentet vedtog under afstemningen et forslag til beslutning om Kosovo og fem ændringsforslag stillet af grupperne PPE/DE, ELDR og PSE. I forslaget til beslutning erkender Europa-Parlamentet, at det er nødvendigt at stille de vigtigste forbrydere, herunder Milosevic, for Domstolen i Haag, og det opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at medvirke til undersøgelserne, som foretages af Den Internationale Krigsforbryderdomstol. Alle involverede parter opfordres til at nedsætte et særligt undersøgelsesudvalg, som skal identificere de lig, der er fundet i snesevis af massegrave.

Europa-Parlamentet glæder sig over, at Rådet og Kommissionen har foreslået at indlede den økonomiske og sociale genopbygningsproces i Kosovo og opfordrer EU til at yde de midler, der kræves. Men Europa- Parlamentet mener ikke, at der bør ydes hjælp til Serbien, så længe Milosevic sidder ved magten, bortset fra humanitær hjælp.

I et vedtaget ændringsforslag, stillet af Haarder og Malmström fra ELDR-gruppen, afviser Europa- Parlamentet Rådets beslutning om at placere agenturet for genopbygning af Kosovo i Thessaloniki, Grækenland.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Öcalan


Fælles beslutningsforslag B5-0006/99/RC1 af PSE, PPE-DE, ELDR, V/ALE og GUE/NGL

Afstemning

(22/7) I den fælles beslutning, som blev vedtaget torsdag middag, fordømmer Europa-Parlamentet dødsdommen over Öcalan og opfordrer de tyrkiske myndigheder til ikke at fuldbyrde dommen og formelt afskaffe dødsstraffen i Tyrkiet. Parlamentet opfordrer desuden PKK til at sætte en stopper for vold og terrorisme.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Redegørelse fra Kommissionen - bøde til det franske fodboldforbund


Kommissær Neil Kinnock redegjorde for årsagerne til, at Kommissionen har tildelt det franske fodboldforbund, CFO, en symbolsk bøde på 1.000 euro for at have favoriseret de franske fodboldtilhængere ved salget af billetter til verdensmesterskabet i fodbold i 1998.

Kommissionen vurderer, at CFO har misbrugt sin dominerende stilling på markedet til skade for forbrugerne i modstrid med art. 82 i traktaten, sagde Kinnock. Han understregede, at det er første gang, at art. 82. anvendes i en sådan sag, hvor konsekvenserne for markedet i øvrigt har været ubetydelige. Der var derfor heller ikke nogen retspraksis på området.

Kinnock sagde, at CFO havde fulgt praksis fra tidligere arrangementer af lignende art, herunder europamesterskaberne i fodbold i England i 1996. Kommissionen reagerede på klager fra fodboldtilhængere og fik CFO til at ændre praksis, således at 180.000 billetter blev udbudt til forbrugerne uden begrænsninger, sagde kommissæren.

Bødens størrelse er derefter fastlagt ud fra forskellige overvejelser, sagde Kinnock. For det første tog CFO straks konstruktive skridt til at ændre de kritisable forhold. For det andet skal bøden betales med midler, der ellers kunne være stillet til rådighed for arbejdet blandt græsrødderne i fodbold, lokalklubberne og de unge. For det tredie vil en substantiel bøde næsten automatisk indebære, at Kommissionen også bliver nødt til at undersøge gennemførelsen af andre, lignende arrangementer, herunder som nævnt europamesterskaberne i fodbold i 1996, sagde kommissæren.

Formålet med bøden er altså ikke at straffe CFO som sådan, men at sende et klart signal til sportsarrangørerne generelt, understregede Kinnock.
Sanktionerne mod det franske fodboldforbund har allerede bevirket, at arrangørerne af europamesterskaberne i fodbold i 2000 har henvendt sig til Kommissionen for at sikre, at billetsalget finder sted i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler, sluttede han.

Debatten

Roy Perry (PPE-DE, UK) beklagede Kommissionens mangelfulde indsats i denne sag. Han betegnede den som typisk for Kommissionens håndtering af sagerne i de seneste fem år. Perry henviste til, at de franske arrangørers overskud angiveligt er på 300 mio. GBP, og at en bøde på 1.000 euro derfor ikke vil blive taget seriøst.

Glyn Ford (PSE, UK) var utilfreds med kommissærens redegørelse. Han mindede om, at konkurrencereglerne var blevet brudt, og at indtil 600.000 billetter var blevet solgt med forskelsbehandling. Ford sagde, at mange af disse billetter var blevet solgt til overpriser, uden at det gavnede græsrødderne. Tværtimod optrådte mange almindelige franskmænd som billethajer og sikrede sig store fortjenester ved videresalg af billetter, sagde han. Med fortjenester i den størrelsesorden bør fodboldverdenen behandles på lige fod med f.eks. teleindustrien, og Kommissionen burde have pålagt CFO en bøde på mindst 20 mio. FFR, sluttede Ford.

Graham Watson (ELDR, UK) var utilfreds med bøden størrelse. Han undrede sig over, at Karel Van Miert som ansvarlig kommissær ikke var til stede i mødesalen. Watson sagde, at denne ynkelige sag giver borgerne det indtryk, at EU er på de store selskabers side i stedet for at varetage sin rolle som forsvarer for de europæiske forbrugere.

Georges Berthu (UEN, F) sagde, at han som franskmand ikke kunne acceptere bøden. Det franske fodboldforbund har fulgt almindelig praksis, understregede han. Et arrangement som verdensmesterskaberne i fodbold betales af skatteyderne, og det er derfor også rimeligt og høfligt, at de pågældende borgere får en fortrinsstilling ved tildelingen af billetter, sagde Berthu.

Luckas Vander Taelen (V/ALE, B) sagde, at fodbold er et alternativ til krig. Men det, der skulle være en folkefest, er blevet kommercialiseret, så det nu mest foregår i business lounges, sagde han. Kommissionen bør derfor føre en politik til fordel for en sport, der er tilgængelig for almindelige mennesker, og således at de store sportslige begivenheder i Europa bliver en fest for folket, ikke for den internationale handel sluttede Vander Taelen.

Kommissær Neil Kinnock afsluttede debatten med at gentage argumenterne for at tildele CFO en bøde af symbolsk størrelse, herunder hensynet til fodboldens græsrødder. Han sagde, at kommissær Van Miert havde tjenstlige forpligtelser, som havde forhindret ham i at deltage i dagens møde. For at fjerne enhver tvivl på dette punkt fremhævede han Van Mierts personlige integritet og hæderlighed.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Tillægs- og ændringsbudget


Betænkning af Wynn - A5-0001/99 - 9109/99 - C5-0001/99. Budgetudvalget.

(23/7) Budgetudvalget har med Terence Wynn (PSE, UK) som ordfører udarbejdet en betænkning, hvori man godkender Rådets forslag til tillægs- og ændringsbudget nr. 2/99 af 21. juni 1999 uden ændringer. Forslaget har til formål at imødekomme Rådets behov som følge af udnævnelsen af Den Højstående Repræsentant for den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik.

Afstemning

(23/7) Parlamentet vedtog betænkningen.


[Start of Doc] [Previous] [Next]

Bilag 1: Oversigt over formands- og næstformandsposter i udvalgene


Udvalg Formand 1. næstformand 2. næstformand 3. næstformand
AFET BROK Elmar (D, PPE-DE) NICHOLSON Emma (KU, ELDR) NEWTON DUNN William (UK, PPE-DE) LALUMIÈRE Catherine (F, PSE)
BUDG WYNN Terence (UK, PSE) TILLICH Stanislaw (D, PPE-DE) DÜHRKOP DÜHRKOP Barbara (E, PSE) PISICCHIO Giuseppe (I, PPE-DE)
CONT THEATO Diemut (D, PPE-DE) BÖSCH Herbert (A, PSE) VAN DER LAAN Lousewies (NL, ELDR) BLAK Freddy (DK, PSE)
LIBE WATSON Graham (UK, ELDR) EVANS Robert (UK, PSE) Udsat POSSELT Bernd (D, PPE-DE)
ECON RANDZIO-PLATH Christa (D, PSE) ABITBOL William (F, UEN) GARCIA-MARGALLO Y MARFIL José (E, PPE-DE) THEONAS Ioannis (GR, GUE/NGL)
JURI PALACIO VALLELERSUNDI Ana (E, PPE-DE) ROTHLEY Willi (D, PSE) WIELAND Rainer (D, PPE-DE) BEYSEN Eduard (B, ELDR)
INDU WESTENDORP Y CABEZA Carlos (E, PSE) BRUNETTA Renato (I, PPE) AHERN Nuala (IRL, V/ALE) MOMBAUER Peter Michael (D, PPE-DE)
EMPL ROCARD Michel (F, PSE) MENRAD Wilfried (D, PPE-DE) HERMANGE Marie-Thérèse (F, PPE-DE) PORTAS Paulo (P, UEN)
ENVI JACKSON Caroline (KU, PPE-DE) LAGE Carlos (E, PSE) DE ROO Alexander (NL, V/ALE) Udsat
AGRI GRAEFE ZU BARINGDORF Friedrich-Wilhelm (D, V/ALE) DAUL Joseph (F, PPE-DE) LAVARRA Vincenzo (I, PSE) REDONDO-JIMENEZ Encarnacion (E, PPE-DE)
PECH VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel (E, PPE-DE) MIGUELEZ RAMOS Rosa (E, PSE) PAPAYANNAKIS Mihail (GR, GUE/NGL) MARTIN Hughes (F, PPE-DE)
REGI HATZIDAKIS Konstantinos (GR, PPE-DE) MASTORAKIS Emmanouil (GR, PSE) VAN DAM Rijk (NL, EDD) MARKOV Helmuth (D, GUE/NGL)
CULT GARGANI Giuseppe (I, PPE-DE) GRACA MOURA Vasco (P, PPE-DE) IIVARI Ulpu (FIN, PSE) RUFFOLO Giorgio (I, PSE)
DEVE MIRANDA Joaquim (P, GUE/NGL) DYBKJÆR Lone (DK, ELDR) VAN DEN BERG Max (NL, PSE) FERNANDEZ MARTIN Fernando (E, PPE-DE)
AFCO NAPOLITANO Giorgio (I, PSE) VOGGENHUBER Johannes (A, V/ALE) SCHLEICHER Ursula (D, PPE-DE) BEAZLEY Christopher (UK, PPE-DE)
FEMM THEORIN Maj Britt (S, PSE) ERIKSSON Marianne (S, GUE) VAN LANCKER Anne (B, PSE) EVANS Jillian (UK, V/ALE)
PETI GEMELLI Vitalino (I, PPE-DE) PERRY Roy James (UK, PPE-DE) DE ROSSA Proinsias (IRL, PSE) SBARBATI Luciana (I, ELDR)

AFET:    Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
BUDG:    Budgetudvalget
BUDC:    Budgetkontroludvalget
LIBE:    Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender
ECON:    Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
JURI:    Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked
INDU:    Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
EMPL:    Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVI:    Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
AGRI:    Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECH:    Fiskeriudvalget
REGI:    Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
CULT:    Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
DEVE:    Udvalget om Udvikling og Samarbejde
AFCO:    Udvalget om Forfatningsspørgsmål
FEMM:    Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
PETI:    Udvalget for Andragender

PE 278.060

 
  Juridisk meddelelse