Ασφάλεια και πρόσβαση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να προσλάβει περισσότερους από 100 υπαλλήλους στον τομέα της ασφάλειας στο Λουξεμβούργο. Κλικάρετε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, τον μισθό, τους όρους και τη διαδικασία επιλογής.

Η ασφάλεια είναι κρίσιμος παράγοντας της εύρυθμης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο απασχολεί περισσότερα από 7.000 άτομα και δέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 500.000 επισκέπτες.

Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο —μόνο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλεγόμενο με άμεση καθολική ψηφοφορία— μεριμνά για την προστασία προσώπων και περιουσιακών στοιχείων εντός των κτιρίων του, όπως και για την αποτελεσματική υποδοχή όλων των επισκεπτών, διατηρώντας παράλληλα μια σωστή ισορροπία ανάμεσα σε ένα επαρκές επίπεδο ασφαλείας και ένα παραδοσιακά ανοικτό πνεύμα.

Επειδή η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, προσπαθώντας αδιάκοπα να σέβεται την εν ισχύι νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προστασία δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των βουλευτών του, του προσωπικού του, των αντισυμβαλλομένων αναδόχων, των επισκεπτών και των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών, για τους ακόλουθους δύο σκοπούς:

  • τη χορήγηση και τον έλεγχο της πρόσβασης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • διερεύνηση των περιστατικών σχετικών με την ασφάλεια και των απειλών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βιντεοεπιτήρηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει σύστημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (σύστημα βιντεοεπιτήρησης) για την παρακολούθηση των κτηρίων του και του γύρω χώρου. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και προστασίας. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολιτική βιντεοεπιτήρησης η οποία περιέχει όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά του συστήματος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας. Στο Σημείωμα για τους επισκέπτες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσαρτάται περίληψη της πολιτικής για την βιντεοεπιτήρηση (βλ. ανωτέρω), και μπορείτε να μεταφορτώσετε το πλήρες κείμενο εδώ:

Contact: