Ochrona danych osobowych 

Aby wywiązywać się ze swoich obowiązków wobec obywateli europejskich, Parlament Europejski może zbierać informacje osobowe („dane osobowe”), które są gromadzone i przetwarzane z pełnym poszanowaniem rozporządzenia (UE) 2018/1725 (dalej „rozporządzenie”.)

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub co najmniej jeden czynnik szczególny określający jej tożsamość.

Akty prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 listopada 2018 r. i zaczęło obowiązywać z dniem 11 grudnia 2018 r.

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE

Formularze internetowe

Do przeglądania znakomitej większości stron tego serwisu podawanie danych osobowych nie jest wymagane. Jedynie na kilku stronach musisz podać swoje dane osobowe, aby mieć dostęp do konkretnych usług lub uzyskać odpowiedzi na konkretne wnioski. Na przykład na stronie „Zapytania obywateli (Ask EP)” znajduje się zakładka „Skontaktuj się z nami”, która odsyła do formularza online. W formularzu tym należy podać przynajmniej (w polach obowiązkowych) nazwisko, imię, kraj zamieszkania i adres e-mail, a także, ewentualnie, płeć, adres, wiek, zawód i obywatelstwo. Wysłany formularz jest przekazywany drogą elektroniczną właściwemu działowi, tak by mógł on odpowiedzieć jak najlepiej na twoje zapytanie.

Parlament Europejski gwarantuje, że dane gromadzone są przetwarzane wyłącznie w przewidzianych i wyraźnie określonych celach.

Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny do ich przetworzenia, co przewiduje pierwotny cel. Niektóre dane mogą być przechowywane dłużej z powodów historycznych, statystycznych lub związanych z bezpieczeństwem, bez szkody dla pozostałych przepisów rozporządzenia.

Komunikat w sprawie ograniczeń

W szczególnych przypadkach Parlament Europejski ma możliwość ograniczyć korzystanie z niektórych praw przez osobę, której dane dotyczą. Przykładowo, służby IT Parlamentu Europejskiego mogą przechowywać niektóre rejestry aktywności sieciowej, jak opisano w komunikatach inspektora ochrony danych nr 153 i 179. Informacje te są konieczne do śledzenia i diagnozowania zakłóceń związanych z kwestiami bezpieczeństwa. Proszę przeczytać poniższy komunikat w sprawie ograniczeń, aby zapoznać się ze szczegółami.

Wymiana z osobami trzecimi

Parlament Europejski udostępnia informacje osobom trzecim wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia wskazanego celu, a takimi osobami trzecimi są tylko wymienione kategorie adresatów. Parlament Europejski nie ujawnia żadnych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych przed nadużyciami ze strony osób trzecich.

Strona Parlamentu Europejskiego może zawierać linki do innych stron internetowych. Parlament Europejski nie sprawuje jednak nad nimi kontroli, dlatego zalecamy sprawdzenie obowiązującej na nich polityki dotyczącej poszanowania prywatności.

W niektórych rzadkich przypadkach Parlament Europejski publikuje na swoich stronach internetowych elementy pochodzące od stron trzecich (np. mapy, ściany na Twitterze, wbudowane pliki wideo itd.). Jeżeli Parlament Europejski nie jest w stanie zablokować połączeń z zasobami pochodzącymi z usług stron trzecich, stosujemy techniki pozwalające na zaakceptowanie – lub odmowę – wyświetlenia tych treści zewnętrznych .

Jak usunąć lub zmienić dane osobowe

Wszyscy obywatele mają prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Parlament Europejski oraz do wystąpienia o ich zmianę lub usunięcie.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do inspektora ochrony danych w Parlamencie Europejskim lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD).

Inspektor ochrony danych w Parlamencie Europejskim

Inspektor ochrony danych w Parlamencie Europejskim jest organem odpowiedzialnym za ochronę danych i monitorowanie stosowania rozporządzenia (UE) 2018/1725 w Parlamencie Europejskim. Przyjmie on i rozpatrzy twój wniosek.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) jest organem odpowiedzialnym za ochronę danych w odniesieniu do wszystkich instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej.

Jednym z jego zadań jest rozpatrywanie skarg i prowadzenie dochodzeń. Inspektor Ochrony Danych przyjmie i rozpatrzy twój wniosek.

Contact: