Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
6 Αυγούστου 2003
E-1846/2003
Απάντηση του κ.  Prodi εξ ονόματος της Επιτροπή ς

Η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει στην απάντηση που έδωσε πρόσφατα στη γραπτή ερώτηση E-1370/03 της κας. Patricia McKenna(1) σχετικά με το ίδιο θέμα.

Όπως εξηγήθηκε ήδη με την ευκαιρία εκείνη, το καταστατικό της λέσχης Bilderberg δεν προβλέπει την ιδιότητα του μέλους και η ευκαιριακή συμμετοχή στις συναντήσεις της δεν σημαίνει ότι είναι κάποιος μέλος της ούτε δικαιολογεί μνεία στη δήλωση συμφερόντων που προβλέπει ο κώδικας συμπεριφοράς για τους επιτρόπους.

Εξάλλου, κανένας Επίτροπος δεν είναι μέλος της Τριμερούς Επιτροπής, το καταστατικό της οποίας αποκλείει τη συμμετοχή προσωπικοτήτων που ασκούν δημόσιο αξίωμα.

Όσον αφορά την τελευταία παράγραφο της ερώτησης σχετικά με τον ενδεχόμενο κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων, πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, δεδομένου ότι η ευκαιριακή συμμετοχή σε συναντήσεις δεν συνεπάγεται υιοθέτηση των στόχων ούτε των αποφάσεων της ομάδας.

(1)ΕΕ C 268 E της 7.11.2003, σελ. 192.

ΕΕ C 70 E, 20/03/2004 (σελ. 65)
Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου