Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
22 Σεπτεμβρίου 2008
E-3963/2008
Απάντηση της κ. Hübner εξ ονόματος της Επιτροπής

Κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις ελληνικές αρχές, η Επιτροπή ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2007 δέκα ελληνικά επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εντός του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς 2007-2013. Λόγω της μονοθεματικής ή πολυθεματικής φύσης και των στρατηγικών στόχων κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, θα μπορούσε να μελετηθεί η χρηματοδότηση της δαπάνης για ακαδημαϊκές (πανεπιστημιακές) βιβλιοθήκες στο πλαίσιο των έξι από τα δέκα αυτά προγράμματα, συγκεκριμένα στο πλαίσιο των πέντε (πολυθεματικών) περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη Ελλάδα, καθώς και του θεματικού επιχειρησιακού προγράμματος «ψηφιακή σύγκλιση».

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα σχέδια αυτά δεν φαίνεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013.

Από τα έξι επιχειρησιακά προγράμματα ΕΤΠΑ που αναφέρονται παραπάνω, μόνον τα κείμενα πέντε περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων («Αττική», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος», «Κρήτη - Νήσοι του Αιγαίου», «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Nήσοι», «Μακεδονία - Θράκη)» αναφέρονται ρητώς στη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών δομών και εξοπλισμού. Τα κείμενα των εν λόγω επιχειρησιακών προγραμμάτων αναφέρονται επίσης σε κτιριακές υποδομές για εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά δεν περιέχουν ειδική μνεία για ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αντιπροσωπεύουν όχι μία αλλά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες δαπανών, οι οποίες δεν είναι όλες επιλέξιμες από οιοδήποτε Διαρθρωτικό Ταμείο. Αυτές οι τρεις κατηγορίες αυτές είναι: α) οικοδομικές κατασκευές, οι οποίες είναι κατά κανόνα επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ∙ β) πάγιος εξοπλισμός (π.χ. εξοπλισμός ΤΠΕ, εργαστηριακός και λοιπός τεχνολογικός εξοπλισμός, έπιπλα), ο οποίος είναι κατά κανόνα επιλέξιμος προς χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ∙ και γ) βιβλία και συνδρομές σε επιστημονικές εκδόσεις που χρηματοδοτούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις από το ΕΚΤ.

Τα πέντε ελληνικά περιφερειακά συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ επιχειρησιακά προγράμματα που αναφέρονται παραπάνω επιτρέπουν κατά κανόνα τη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής κτιρίων και εξοπλισμού βιβλιοθηκών. Εντούτοις τα ίδια προγράμματα καθορίζουν σαφώς προτεραιότητες σε ορισμένους τομείς προς χρηματοδότηση όσον αφορά τις εκπαιδευτικές υποδομές και τον εξοπλισμό.

Όσον αφορά τις κτιριακές υποδομές, οι συγκεκριμένοι τομείς προτεραιότητας είναι «κτιριακές υποδομές για την προσχολική εκπαίδευση, κτιριακές υποδομές για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με προτεραιότητα στα σχολεία με δύο βάρδιες∙ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση∙ παρεμβάσεις βελτίωσης των εγκαταστάσεων σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος με προτεραιότητα στους τομείς των φυσικών και των τεχνολογικών επιστημών∙ παρεμβάσεις βελτίωσης στις υποδομές για αρχική επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για εργαστήρια και εγκαταστάσεις έρευνας και καινοτομίας, καθώς και για συστήματα δικτύωσης και επικοινωνίας.»

Όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα πέντε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα προβλέπουν τη χρηματοδότηση για την «εγκατάσταση σύγχρονου ή την αναβάθμιση ήδη υφισταμένου εργαστηρίου και τεχνολογικού εξοπλισμού (ιδιαίτερα ΤΠΕ) για όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, με προτεραιότητα για τα ολοήμερα σχολεία, τα επαγγελματικά λύκεια και άλλες επαγγελματικές σχολές, καθώς και για τις εγκαταστάσεις έρευνας και καινοτομίας.»

Εντούτοις, λόγω των περιορισμένων πόρων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (NSRF) και λόγω του ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία γενικά χρηματοδοτούν σχέδια που μπορούν να είναι πλήρως λειτουργικά μετά την ολοκλήρωσή τους, η χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μπορεί να υλοποιηθεί μόνον εντός των ορίων και προϋποθέσεων που τίθενται από τις προτεραιότητες των επιχειρησιακών προγραμμάτων που περιγράφονται παραπάνω.

Οπωσδήποτε, η Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη της εφαρμογής και του ελέγχου των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1), της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, τα κράτη μέλη και όχι η Επιτροπή είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και τον έλεγχο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και για την επιλογή και το σχεδιασμό συγκεκριμένων σχεδίων σ’ αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα. Επομένως η Επιτροπή δεν υπεισέρχεται την επιλογή των σχεδίων και στην καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Εντούτοις, η Επιτροπή θα παρακολουθεί κατά πόσον οι αρχές των κρατών μελών τηρούν κατά τη γενική εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ως προς αυτά και προάγουν τους στρατηγικούς και ειδικούς στόχους των εν λόγω προγραμμάτων.

(1)ΕΕ L 210 της 31.7.2006.

ΕΕ C 999, 01/01/2009
Τελευταία ενημέρωση: 25 Σεπτεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου