Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
19 Μαρτίου 2009
E-0544/2009
Απάντηση της κ. Hübner εξ ονόματος της Επιτροπής

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση προόδου των τριών έργων κατασκευής χώρων υγειονομικής ταφής στη Φυλή, το Γραμματικό και την Κερατέα, οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα που διαβιβάστηκε απευθείας στον κ. βουλευτή καθώς και στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου.

Σε ό,τι αφορά τα έργα στη Φυλή και στο Γραμματικό, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2004(1), η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίστηκε για την 31η Δεκεμβρίου 2008. Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή αίτηση για την τροποποίηση των προαναφερόμενων αποφάσεων με αίτημα την παράταση της προθεσμίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις τροποποίησης.

Σε ό,τι αφορά το έργο στην Κερατέα, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2004(2), η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών και την επιλεξιμότητα των δαπανών ορίστηκε για τις 30 Ιουνίου 2008. Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή αίτηση για την παράταση της προθεσμίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, καθώς και αίτηση για την πληρωμή προκαταβολής. Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή εξετάζει τις δύο αυτές αιτήσεις.

Η κατάσταση προόδου των εργασιών δεν κρίνεται ικανοποιητική για κανένα από τα τρία έργα. Πέντε έτη μετά την έγκριση αποφάσεων για τα έργα από την Επιτροπή, μόνο στο ΧΥΤΑ Φυλής σημειώνεται κάποια πρόοδος στην πορεία ολοκλήρωσης των εργασιών. Οι εν λόγω καθυστερήσεις οφείλονται εν μέρει στις δικαστικές και τις διοικητικές προσφυγές που έγιναν για τα τρία έργα.

Η κάλυψη συγκεκριμένων όρων(3) που προβλέπονται από τις αποφάσεις και συνδέονται με τις ενδιάμεσες πληρωμές δεν θεωρείται ούτε και αυτή ικανοποιητική και στις τρείς περιπτώσεις. Η Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση των συγκεκριμένων όρων που περιλαμβάνουν οι αποφάσεις και έχει επισημάνει τακτικά στις ελληνικές αρχές ότι η συμμόρφωση με τους εν λόγω όρους εξασφαλίζει όχι μόνον τη συνέχεια της καταβολής των κοινοτικών πόρων, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική που αποτελεί ζήτημα σοβαρό και επείγον. Γι’αυτόν το λόγο, ανεστάλησαν προσωρινά οι πληρωμές για τα τρία έργα, προκειμένου η Επιτροπή να μπορέσει να αξιολογήσει εάν η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς τα εν λόγω τρία έργα επαρκεί για την επανέναρξη των πληρωμών.

(1)C(2004)5522, C(2004)5509
(2)C(2004)5611
(3)Όπως η προεπεξεργασία των απορριμμάτων σύμφωνα με την οδηγία 1999/31/EΚ.

ΕΕ C 189, 13/07/2010
Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαρτίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου