Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
19 Μαρτίου 2009
E-0545/2009
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Όπως η Επιτροπή ενημέρωσε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στην απάντηση για την γραπτή ερώτηση Ε-5194/08(1), η Ελλάδα υπέβαλε την έκθεσή της βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/EΚ(2) για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (εφεξής οδηγία πλαίσιο για το νερό) στην Επιτροπή το Μάρτιο του 2008. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θεωρείται ότι έχει ανταποκριθεί στις αποφάσεις που έλαβε το Δικαστήριο στις 31 Ιανουαρίου 2008(3) και στις 26 Ιουνίου 2008. Κατά συνέπεια η Επιτροπή αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τη διαδικασία παράβασης. Η Επιτροπή δρομολόγησε άλλη διεργασία παράβασης για μη κοινοποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης όλων των ποταμίων λεκανών, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρώτα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8 και 15 της οδηγίας πλαίσιο για το νερό. Η έκθεση έπρεπε να έχει υποβληθεί το Μάρτιο του 2007 και ακόμα δεν έχει παραληφθεί.

Η Επιτροπή έχει υπόψη τα προβλήματα ρύπανσης του ποταμού Ευρώτα. Στην ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας πλαίσιο για το νερό οι ελληνικές αρχές διαπιστώνουν ότι ο ποταμός Ευρώτας μετά από τη Σπάρτη υπάρχει ο κίνδυνος να μην ανταποκριθεί στους στόχους της οδηγίας πλαίσιο για το νερό. Στην έκθεση εντοπίζονται ως κύριες πιέσεις οι εναποθέσεις αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, η δημιουργία και οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Συνεπώς, οι ελληνικές αρχές έχουν την υποχρέωση να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης αυτού του ποταμού βάσει του άρθρου 13 της οδηγίας πλαίσιο για το νερό για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ως άνω οδηγίας. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία τα σχέδια διαχείρισης των ποταμίων λεκανών και τα προγράμματα λήψης μέτρων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2009. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τα επόμενα στάδια της εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για το νερό ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ελληνικές αρχές θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Σε ό,τι αφορά την οριζόντιου χαρακτήρα υπόθεση παράβασης σχετικά με τη μη λήψη και τη μη εφαρμογή κατάλληλων νομοθετικών μέτρων από μέρους της Ελλάδας για την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας(4), πρέπει να τονιστεί ότι η υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου και ότι εισέτι δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχη δικαστική απόφαση.

Η περίπτωση του Ευρώτα δεν είχε χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα στο πλαίσιο της ως άνω οριζόντιου χαρακτήρα υπόθεσης. Είναι προφανές ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κινήσει χωριστές διαδικασίες παράβασης για κάθε επιμέρους περίπτωση διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Η υπό εξέλιξη υπόθεση παράβασης οριζόντιου χαρακτήρα αντιμετωπίζει την συστημική παράβαση των απαιτήσεων περί προστασίας του περιβάλλοντος που καθορίζει η οδηγία για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Στην πρόσφατη ανακοίνωση της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(5), η Επιτροπή προσδιόρισε ότι περιπτώσεις ανάλογου περιεχομένου θεωρούνται υψηλής προτεραιότητας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, μολονότι η αντιμετώπιση επιμέρους υποθέσεων μπορεί να είναι αποτελεσματική, από τη συγκεντρωθείσα πείρα προκύπτει ότι είναι εν γένει αποτελεσματικότερο και δικαιότερο να επιδιώκεται η αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας προβλημάτων μέσω συστηματικότερης προσέγγισης.

(1)http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp.
(2)ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1–73, όπως τροποποιήθηκε.
(3)Υπόθεση C-264/07
(4)Υπόθεση C-286/08.
(5)COM(2008)773 τελικό.

ΕΕ C 189, 13/07/2010
Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαρτίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου