Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
31 Μαρτίου 2009
E-0909/2009
Απάντηση του κ. Špidla εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ψυχοκοινωνικές δομές λόγω της καθυστέρησης πληρωμών από την πλευρά των εθνικών αρχών. Αυτές οι δυσκολίες είναι τέτοιες ώστε απειλούν την καλή λειτουργία αυτών των δομών και την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα που αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Υγεία- Πρόνοια 2000-2006» και του άξονα προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, φροντίδα πρώτου βαθμού και δημόσια υγεία» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Εν αναμονή της λύσης αυτών των προβλημάτων, η Επιτροπή υποχρεώθηκε να διακόψει τις ενδιάμεσες πληρωμές, το ποσό των οποίων ανέρχεται σε 4.886.179,58 € και αφορά τις αιτήσεις για πληρωμές που υποβλήθηκαν από το Δεκέμβριο του 2008 στο πλαίσιο του ΕΚΤ για το ΕΠ «Υγεία- Πρόνοια 2000-2006». Η διακοπή αυτή θα οδηγούσε σε επίσημη διαδικασία προ-αναστολής, αν οι ελληνικές αρχές δεν λάμβαναν επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για να εγγυηθούν την καλή λειτουργία των ψυχοκοινωνικών δομών.

2. Η Επιτροπή προσδίδει μεγάλη σημασία στη βιωσιμότητα των ψυχοκοινωνικών δομών που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩ» και οι οποίες έχουν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΚΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006. Η υποχρηματοδότηση αυτών των δομών θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος καθώς και την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Εναπόκειται στις εθνικές αρχές να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την καλή λειτουργία αυτών των δομών μετά την αρχική περίοδο των 18 έως 24 μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβαν κοινοτική συγχρηματοδότηση.

Όπως αναφέρεται στις απαντήσεις της Επιτροπής στις προηγούμενες ερωτήσεις σχετικά με τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα (E-5263/08 και E-4408/08(1)), τα κράτη μέλη έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος υγείας. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΕΚΤ, είναι συμπληρωματική των εθνικών πολιτικών και παρεμβάσεων. Η Επιτροπή έχει την πεποίθηση ότι οι ελληνικές αρχές θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν λάβει στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του ΕΠ «Υγεία- Πρόνοια 2000-2006» καθώς και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και του προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων 2007-2013.

(1)http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp

ΕΕ C 189, 13/07/2010
Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου