Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
11 Δεκεμβρίου 2009
E-4753/2009
Απάντηση του κ. Špidla εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή ενημερώνει τον κ. βουλευτή ότι θα εκπονηθεί συγκριτική μελέτη για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της νομοθεσίας για ζητήματα ισότητας ανδρών και γυναικών και καταπολέμησης των διακρίσεων (στα κράτη μέλη και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πριν από το τέλος του 2009 και τα αποτελέσματά της αναμένονται στο τέλος του 2010. Η μελέτη αυτή θα έχει στόχο, μεταξύ άλλων, να παράσχει στην Επιτροπή στατιστικά δεδομένα και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις υποθέσεις διακρίσεων βάσει της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής.

2 & 3. Η Επιτροπή έχει επανειλημμένως καταδικάσει και απορρίψει κάθε εκδήλωση ρατσισμού, ξενοφοβίας και αντισημιτισμού, καθώς αυτά τα φαινόμενα αντιβαίνουν στις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει της Συνθήκης. Η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να απευθύνει συστάσεις στα κράτη μέλη για την επικύρωση του πρωτοκόλλου 12.

Οι κανόνες που αφορούν την οργάνωση πολιτικών κομμάτων και τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή είναι αποκλειστικά ευθύνη των κρατών μελών. Οι Συνθήκες δεν παραχωρούν στην Επιτροπή την εξουσία να προβεί σε δράση σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η διάδοση υλικού, όπως περιγράφει ο κ. βουλευτής θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 28 Νοεμβρίου 2008(1). Σύμφωνα με αυτή την απόφαση πλαίσιο, τα κράτη μέλη τιμωρούν την εκ προθέσεως δημόσια υποκίνηση βίας και μίσους που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας, που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. Η Επιτροπή θα επιστήσει ιδιαιτέρως την προσοχή στην ορθή μεταφορά και εφαρμογή της παρούσας απόφασης που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από τις 28 Νοεμβρίου 2010.

4. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή μεριμνά για την ορθή μεταφορά των οδηγιών 2000/43/ΕΚ(2) και 2000/78/ΕΚ(3) στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή κίνησε τις διαδικασίες παράβασης σχετικά με τις δύο προαναφερόμενες οδηγίες∙ αυτή που αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 2000/43/ΕΚ στην Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί.

(1)ΕΕ L 328 της 6.12.2008.
(2)Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, ΕΕ L 180 της 19.7.2000.
(3)Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ΕΕ L 303 της 2.12.2000.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου