Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
20. ledna 2010
E-6084/2009
Odpověď Güntera Verheugena jménem Komise

Komise si dovoluje váženého poslance informovat o tom, že výzvy k předkládání návrhů v oblasti bezpečnostního výzkumu, které zveřejňuje, musí spadat do rámce stanoveného ročním pracovním programem. Tyto pracovní programy musí vždy schválit zástupci členských států („Výbor pro programy“). Mimoto roční pracovní programy, pokud jde o bezpečnostní výzkum, musí být zcela v působnosti sedmého rámcového programu, který byl schválen postupem spolurozhodování Rady s Evropským parlamentem(1).

Komise by rovněž ráda připomněla, že generálním ředitelstvím (GŘ), které odpovídá za bezpečnostní výzkum a provádí rozhodnutí týkající se sedmého rámcového programu, tj. organizuje výzvy k předkládání návrhů, je GŘ ENTR. Po přijetí návrhů zorganizuje odpovědné generální ředitelství hodnocení zaslaných projektů. Komise při tomto hodnocení jako první krok vyzve externí odborníky, aby se vyjádřili ke všem zaslaným návrhům. Každý projekt hodnotí nejméně tři nezávislí odborníci. Jako druhý krok jsou v návaznosti na hodnocení nezávislých odborníků připravena konečná rozhodnutí, ze kterých obvykle odpovědné generální ředitelství vychází ve svém rozhodnutí. Příslušné postupy hodnocení návrhů nezávislými odborníky lze nalézt v dokumentu „Pravidla pro předkládání návrhů a související postupy hodnocení, výběru a udělování“, který je dostupný na internetové stránce CORDIS(2).

Aby se zajistilo, že je postupováno v souladu s „etickými zásadami“ stanovenými v rozhodnutí o sedmém rámcovém programu, může být hodnocení předložených projektů u výzev k předkládání projektů, které lze považovat za citlivé z etického hlediska, svěřeno zvláštní „etické komisi“. Tato odborná komise se skládá z odborníků na etické otázky z několika členských států. Úkolem etických komisí je zajistit, aby výzkumné činnosti byly prováděny v souladu s právními a správní předpisy EU i členských států(3).

Tři projekty, které vážený zmiňuje, vycházejí z pracovního programu pro bezpečnostní výzkum z roku 2007, který obsahuje tato témata:

Téma SEC-2007-1.2-01 Inteligentní systém pozorování městského prostředí:

Technický obsah a oblast působnosti: Úkolem je vyvinout pevný (i přenosný), integrovaný, rychlý, systém pro pozorování chování jednotlivců, platforem a zboží v komplexním (městském) prostředí. Měl by 24 hodin denně realizovat úkoly v oblasti dozoru a bezpečnosti, a to rovněž v souvislosti s bezpečností budov, obchodem s nezákonným zbožím, monitorováním bezpečnosti a evakuací. Systém má integrovat senzorické technologie, skládání pořízených dat a inteligentní systémy pro pozorování, které umožní detekci ze střední vzdálenosti a analýzu látek a zbraní, dopravců a lidí, skrze překážky, jakož i behaviorální analýzu k separaci potenciálních pachatelů od davu a k neutralizaci hrozby(4).

Pokud jde o konkrétní dotazy, Komise by ráda objasnila, že výraz „chování“ nebo „abnormální chování“ není definován Komisí. Je ve skutečnosti na konsorciích, která předkládají návrh, aby při jeho předložení doložily, jak různé projekty díky nové technické pomoci přispívají ke zlepšení účinnosti operací donucovacích orgánů. V tom případě:

Projekt SUBITO se zaměřuje na automatizovanou detekci opuštěných zavazadel nebo zboží v reálném čase a na rychlé určení osoby, která je opustila a její další pohyb.
Projekt ADABTS se zabývá definicí abnormálního chování pomocí extrakce jeho charakteristik v realistickém bezpečnostním nastavení na základě odborné klasifikace a analýzy zkušeností operátorů CCTV při odhalování abnormálního chování. Poté budou vypracovány algoritmy, které budou detekovat chování představující hrozbu a odchylku o normální chování.
Cílem projektu INDECT je rozvinout platformu pro registraci a výměnu operativních údajů, včetně rozeznávání abnormálního chování nebo násilí, a vyvinout prototyp integrovaného, síťového systému na podporu operací příslušníků policie.

Komise by navíc ráda váženého pana poslance ujistila, že všechny tři projekty byly přezkoumány etickou komisí, a tento přezkum potvrdil, že výzkum je ve všech třech případech plně v souladu s právními závazky EU a jejích členských států.

Projekty sedmého rámcového programu se dosud nevztahují na implementaci vyvíjených technologií do provozních systémů. Podle obecných pravidel sedmého rámcového programu všechna práva duševního vlastnictví patří výlučně členům konsorcia, jež provádí výzkum.

Účelem těchto výzkumných projektů je podpořit dostupnost nových know-how a technologií pro zvýšení bezpečnosti občanů.

Komise by rovněž chtěla poukázat na skutečnost, že jakékoliv rozhodnutí o využití výsledků výzkumu leží na orgánech členských států. Komise očekává, že členské státy budou zvažovat výhody a případné nevýhody využívání těchto technologií takovým způsobem, při kterém bude zcela zohledněna „presumpce neviny“, ochrana osobních údajů a další základní práva. Kromě toho pokud členské státy mají v úmyslu využít technologie v rámci působnosti práva Unie, musí respektovat základní práva EU zakotvená v Listině základních práv, jakož i v Evropské úmluvě o lidských právech. Jakýkoliv legislativní návrh Komise, ve kterém by se uvažovalo o použití nebo aplikaci bezpečnostní technologie, by musel projít důkladným posouzením z hlediska možných dopadů, včetně dopadů na základní práva.

Komise každým rokem žádá parlament o schválení rozpočtu a následně o absolutorium. Na rok 2010 je rovněž naplánován přezkum v polovině období v rámci standardního posuzování rámcového programu, jehož výsledek bude předložen Parlamentu a Radě.

Komise by konečně ráda upozornila na to, že z jejího podnětu jsou všechny citlivé projekty v oblasti bezpečnostního výzkumu veřejně dostupné, aby byla zajištěna transparentnost a veřejná diskuse. V důsledku toho a v návaznosti na podnět Komise došlo u projektu INDECT k výzvě, aby byla předložena zjištění a diskutováno o nich s přizvanými odborníky na soukromí a ochranu údajů na konferenci o bezpečnostním výzkumu konané koncem září 2009 ve Stockholmu. S výhradou rozhodnutí příští Komise může být tento postup zopakován u dalších citlivých projektů v roce 2010 a v následujících letech.

(1)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0041:CS:PDF)
(2)ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-evrules_en.pdf
(3)http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html
(4)http://cordis/europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.Cooperation DetailsCallPage&call_id=34#infopack

Poslední aktualizace: 4. prosince 2013Právní upozornění