Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
1. marts 2010
E-6458/2009
Svar

Der henvises til artikel 243 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), ifølge hvilken »Rådet fastsætter lønninger, godtgørelser og pensioner for Det Europæiske Råds formand, for Kommissionens formand, for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, for Kommissionens medlemmer, for Den Europæiske Unions Domstols præsidenter, medlemmer og justitssekretærer samt for Rådets generalsekretær. Det fastsætter ligeledes alle godtgørelser, der ydes som vederlag«.

Denne artikel er en let ændret udgave (tilføjelse af de nye hverv, der er indført ved Lissabontraktaten) af artikel 210 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF), som havde følgende ordlyd: »Rådet fastsætter med kvalificeret flertal lønninger, godtgørelser og pensioner for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær samt for medlemmerne af og justitssekretæren ved Retten i Første Instans. Det fastsætter ligeledes med kvalificeret flertal alle godtgørelser, der ydes som vederlag.«

Det samme gælder for Revisionsrettens medlemmer, idet Rådet »fastsætter arbejdsvilkår, navnlig vederlag, godtgørelser og pensioner for Revisionsrettens formand og dens medlemmer. Det fastsætter ligeledes alle godtgørelser, der træder i stedet for vederlag.« (artikel 286, stk. 7, i TEUF, tidligere artikel 247 i TEF).

Retsstillingen er således identisk med den, der var gældende før Lissabontraktatens ikrafttræden, dvs. at lønningsregulativet for disse hverv ikke er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i EU (baseret på artikel 336 i TEUF, tidligere artikel 283 i TEF), men af en særlig ordning, som er fastsat af Rådet med kvalificeret flertal.

De pågældende lønningsregulativer offentliggøres i EU‑Tidende. For at gøre dem lettere at læse har Publikationskontoret desuden udarbejdet uformelle konsoliderede udgaver af de ældste regulativer, som er blevet ændret flere gange. Der er tale om følgende instrumenter:

1) Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommer, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT L 187 af 8.8.1967, s. 1)
2) Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Rådet for Den Europæiske Union (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35)
3) Rådets afgørelse 2009/910/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 36)
4) Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EUT L 268 af 20.10.1977, s. 1)
5) Rådets afgørelse 2009/912/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 38).

De pågældende lønningsregulativer fastsætter, at de personer, som udøver de berørte hverv, har ret til en grundløn, til familietillæg og til godtgørelser. De består delvis i at gøre visse bestemmelser i vedtægten for tjenestemænd i EU anvendelige ved at henvise hertil.

Grundlønnen beregnes på basis af grundlønnen for en tjenestemand i Den Europæiske Union i lønklasse 16, tredje løntrin. Ved den årlige tilpasning af sidstnævnte grundløn (forhøjelse eller nedsættelse i overensstemmelse med den ordning, der er fastsat i artikel 65 og 65a i vedtægten for tjenestemænd i EU), tilpasses den grundløn, der er fastsat i de særlige lønningsregulativer automatisk. Følgende grundlønninger er fastsat i de gældende lønningsregulativer:

HvervGrundløn i % af grundlønnen for en tjenestemand i Den Europæiske Union i lønklasse A 16, tredje løntrin
Formand for Det Europæiske Råd138 %
Formand for Kommissionen138 %
Præsident for Domstolen 138 %
Højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik130 %
Næstformand for Kommissionen125 %
Formand for Revisionsretten 115 %
Medlem af Kommissionen112,5 %
Dommer eller generaladvokat ved Domstolen112,5 %
Præsident for Retten112,5 %
Medlem af Revisionsretten108 %
Præsident for Retten for EU-Personalesager104 %
Medlem af Retten104 %
Justitssekretær ved Domstolen101 %
Generalsekretær for Rådet 100 %
Medlem af Retten for EU-Personalesager100 %
Justitssekretær ved Retten95 %
Justitssekretær ved Retten for EU-Personalesager90 %

Familietillæggene og den sociale sikringsordning (sikring mod sygdomme, erhvervssygdomme og ulykker og ydelser ved fødsel og død) fastsættes i analogi med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i EU. Lønningsregulativet fastsætter også et boligtilskud på 15 % af grundlønnen, en månedlig godtgørelse af repræsentationsudgifter, en månedlig overgangsgodtgørelse i tre år (hvorfra trækkes eventuelle godtgørelser fra anden side) og en pension, der udbetales fra det 65. år. Ligesom for tjenestemænd fastsætter regulativet også en godtgørelse af udgifter i forbindelse med bosættelse, flytning og rejse ved tiltrædelse og fratrædelse af tjenesten samt en godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser.

De nærmere oplysninger om tillæg og godtgørelser samt deres størrelse for hvert enkelt hverv fastsættes udtrykkeligt og detaljeret i de pågældende forordninger og afgørelser.

Seneste opdatering: 14. april 2010Juridisk meddelelse