Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
1. maaliskuuta 2010
E-6458/2009
Vastaus

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 243 artiklan mukaan ”Neuvosto vahvistaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komission jäsenille, Euroopan unionin tuomioistuimen presidenteille, jäsenille ja kirjaajille sekä neuvoston pääsihteerille maksettavat palkat, korvaukset ja eläkkeet. Se vahvistaa myös palkkaa vastaavat korvaukset”.

Artikla on vain hieman muutettu versio (johon on lisätty Lissabonin sopimuksella perustetut uudet tehtävät) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 210 artiklasta: ”Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission puheenjohtajan ja jäsenten, yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomareiden, julkisasiamiesten ja kirjaajan sekä yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenten ja kirjaajan palkat, heille maksettavat korvaukset sekä heidän eläkkeensä. Se vahvistaa samalla enemmistöllä myös palkkaa vastaavat korvaukset.

Sama koskee tilintarkastustuomioistuimen jäseniä, joiden osalta neuvosto ”vahvistaa tilintarkastustuomioistuimen presidentin ja jäsenten palkat, heille maksettavat korvaukset sekä heidän eläkkeensä. Se vahvistaa myös palkkaa vastaavat korvaukset”. (SEUT 286 artiklan 7 kohta, entinen EY-sopimuksen 247 artikla)

Oikeudellinen tilanne on näin ollen sama kuin ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Toisin sanoen näitä tehtäviä koskevaa palkkajärjestelyä ei säännellä EU:n virkamiehiin sovellettavilla henkilöstösäännöillä (perustana SEUT 336 artikla, entinen EY-sopimuksen 283 artikla) vaan neuvoston määräenemmistöllä vahvistamalla erityisjärjestelyllä.

Kyseiset palkkajärjestelyt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Niiden lukemisen helpottamiseksi julkaisutoimisto laatii myös epävirallisia konsolidoituja versioita vanhimmista järjestelyistä, joihin on tehty useita muutoksia. Kyseessä ovat seuraavat säädökset:

1) komission puheenjohtajan ja jäsenten, yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä 25. heinäkuuta 1967 annettu neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom (EYVL L 187, 8.8.1967, s. 1);
2) Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista 1. joulukuuta 2009 tehty neuvoston päätös 2009/909/EU (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35);
3) unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan palvelussuhteen ehdoista 1. joulukuuta 2009 tehty neuvoston päätös 2009/910/EU (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 36);
4) tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä 18. lokakuuta 1977 annettu neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77 (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1);
5) Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin palvelussuhteen ehdoista 1. joulukuuta 2009 tehty neuvoston päätös 2009/912/EU (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 38);

Kyseisten palkkajärjestelyjen mukaan näitä tehtäviä hoitavilla henkilöillä on oikeus peruspalkkaan, perhelisiin ja korvauksiin. Tällöin sovelletaan myös osittain tiettyjä EU:n virkamiesten henkilöstösääntöjen säännöksiä, joihin näissä säädöksissä viitataan.

Peruspalkka kuukaudessa lasketaan palkkaluokan 16 kolmatta ikälisää saavan Euroopan unionin virkamiehen peruspalkan perusteella. Niinpä kun viimeksi mainittuun palkkaan tehdään vuosittain mukautus (korotus tai vähennys EU:n virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 65 ja 65 a artiklassa määrätyn järjestelmän mukaisesti), erityisten palkkajärjestelyjen mukaista peruspalkkaa mukautetaan vastaavasti automaattisesti. Voimassa olevien palkkajärjestelyjen mukaiset peruspalkat ovat seuraavat:

TehtäväPeruspalkka prosentteina palkkaluokan 16 kolmatta ikälisää saavan Euroopan unionin virkamiehen peruspalkasta
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja138 %
Komission puheenjohtaja138 %
Euroopan unionin tuomioistuimen presidentti138 %
Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja130 %
Komission varapuheenjohtaja125 %
Tilintarkastustuomioistuimen presidentti115 %
Komission jäsen112,5 %
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari tai julkisasiamies112,5 %
Unionin yleisen tuomioistuimen presidentti 112,5 %
Tilintarkastustuomioistuimen jäsen108 %
Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentti104 %
Unionin yleisen tuomioistuimen jäsen104 %
Euroopan unionin tuomioistuimen kirjaaja101 %
Neuvoston pääsihteeri100 %
Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen jäsen100 %
Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaaja95 %
Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen kirjaaja90 %

Perhelisät ja sosiaaliturvajärjestelmä (sairausvakuutus, tapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä syntymälisä ja kuolemantapauksiin liittyvä lisä) vahvistetaan EU:n virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännöksiä vastaavasti. Palkkajärjestely sisältää myös asuntokorvauksen, joka on 15 prosenttia peruspalkasta, kuukausittaisen edustuskorvauksen, kuukausittaisen siirtymäkorvauksen kolmen vuoden ajan (josta vähennetään mahdollinen muualta saatu palkka) ja eläkkeen, joka maksetaan 65 ikävuodesta alkaen. Järjestelmässä säädetään virkamiehiä vastaavasti asettautumis-, muutto- ja matkakulujen korvaamisesta tehtävien alkaessa ja päättyessä sekä virkamatkakulujen korvaamisesta.

Erilaisista lisistä ja korvauksista säädetään yksiselitteisesti ja yksityiskohtaisesti asiaa koskevissa asetuksissa ja päätöksissä.

Päivitetty viimeksi: 16. maaliskuuta 2010Oikeudellinen huomautus