Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
1 mars 2010
E-6458/2009
Svar

I enlighet med artikel 243 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) ska rådet ”fastställa löner, arvoden och pensioner för Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionens ledamöter, ordförande, ledamöter och justitiesekreterare vid Europeiska unionens domstol samt rådets generalsekreterare. Rådet ska också fastställa alla betalningar som utgår i stället för sådan ersättning”.

Den artikeln är endast en lätt ändrad version (med tillägget av de nya funktioner som inrättats genom Lissabonfördraget) av artikel 210 i fördraget om Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) vars lydelse är följande: ”Rådet skall med kvalificerad majoritet fastställa löner, arvoden och pensioner för kommissionens ordförande och ledamöter, domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare. rådet skall med samma majoritet också fastställa alla betalningar som utgår i stället för sådan ersättning.”

Samma sak gäller revisionsrättens medlemmar i fråga om vilka det föreskrivs att rådet ”ska fastställa anställningsvillkoren för revisionsrättens ordförande och ledamöter, särskilt deras löner, arvoden och pensioner. Rådet ska också fastställa alla betalningar som utgår i stället för sådan ersättning” (artikel 286.7 i FEUF, f.d. artikel 247 i EG-fördraget).

Den rättsliga situationen är således exakt densamma som gällde före Lissabonfördragets ikraftträdande, nämligen att ersättningen för dessa tjänster inte omfattas av anställningsvillkoren för EU:s tjänstemän (som grundar sig på artikel 336 i FEUF, f.d. artikel 283 i EG-fördraget) utan av ett särskilt system som rådet ska fastställa med kvalificerad majoritet.

De ifrågavarande ersättningarna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. För att underlätta läsningen av denna har publikationsbyrån dessutom framställt informella konsoliderade versioner för de äldsta ersättningssystemen, vilka har blivit föremål för olika ändringar. De instrument som berörs är följande:

1. Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT L 187, 8.8.1967, s. 1).
2. Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordförande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).
3. Rådets beslut 2009/10/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (EUT L 322, 9.12.2009, s. 36).
4. Rådets förordning (EEG), Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1).
5. Rådets beslut 2009/912/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för generalsekreteraren för Europeiska unionens råd (EUT L 322, 9.12.2009, s. 38).

Enligt ersättningssystemen i fråga ska de personer som innehar de berörda tjänsterna ha rätt till grundlön, familjetillägg och andra ersättningar Vissa bestämmelser i anställningsvillkoren för EU:s tjänstemän kommer i tillämpliga delar också att gälla för dessa ersättningar.

Grundlönen beräknas med utgångspunkt i motsvarande grundlön för en tjänsteman vid Europeiska unionen i tredje löneklassen av lönegrad 16. När den senare lönen blir föremål för en årlig justering (ökas eller minskas i enlighet med det system som fastställs i artikel 65 och 65 a i anställningsvillkoren för EU:s tjänstemän) justeras den grundlön som föreskrivs i de särskilda anställningsvillkoren automatiskt i överensstämmelse därmed. De grundlöner som föreskrivs i nu gällande anställningsvillkor är följande:

BefattningGrundlön i % av grundlönen för en tjänsteman vid Europeiska unionen i tredje löneklassen av lönegrad 16
Europeiska rådets ordförande138 %
Ordförande för kommissionen138 %
Ordförande för Europeiska unionens domstol138 %
Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik130 %
Kommissionens vice ordförande125 %
Revisionsrättens ordförande115 %
Ledamot av kommissionen112,5 %
Domare eller generaladvokat vid domstolen112,5 %
Tribunalens ordförande112,5 %
Ledamot av revisionsrätten108 %
Ordförande för Europeiska unionens personaldomstol104 %
Ledamot av tribunalen104 %
Justitiesekreterare vid domstolen101 %
Rådets generalsekreterare100 %
Ledamot av Europeiska unionens personaldomstol100 %
Justitiesekreterare vid tribunalen95 %
Justitiesekreterare vid personaldomstolen90 %

Familjetilläggen och socialförsäkringssystemet (sjuk-, olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring samt ersättningar vid födelse eller dödsfall) fastställs i analogi med bestämmelserna i anställningsvillkoren för EU:s tjänstemän. I ersättningssystemet fastställs också ett bostadstillägg motsvarande 15 % av grundlönen, en månatlig ersättning för representation och under en övergångsperiod på tre år en månatlig ersättning (som ska dras av vid eventuell ersättning från annat håll) samt en pension som ska utbetalas från och med 65 års ålder. På samma sätt som för tjänstemännen fastställs i anställningsvillkoren också ersättning för bosättnings- flytt och reskostnader vid anställningens början och slut samt ersättning för tjänsteresor.

Närmare uppgifter om tillägg och ersättningar samt variationerna mellan dessa i förhållande till den tjänst som innehas fastställs tydligt och detaljerat i de berörda förordningarna och besluten.

Senaste uppdatering: 26 mars 2010Rättsligt meddelande