Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
1. maaliskuuta 2011
E-011083/2010
Janez Potočnikin komission puolesta antama vastaus

Unkarin viranomaisten (ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/1/EY(1) mukaisesti) toimittamien, luvan myöntämistä MAL-alumiinioksiditehtaalle koskevien tietojen mukaan punaliejusta otettiin kaksi näytettä, joiden pH-arvoiksi mitattiin 11,3 ja 11,8. Komissio katsoo näiden tietojen perusteella, että kyseinen jäte olisi pitänyt luokitella vaaralliseksi sen voimakkaasti syövyttävien ominaisuuksien vuoksi(2). Tästä syystä kyseisen jätteen asianmukaista käsittelyä varten olisi pitänyt vahvistaa asiaankuuluvat vaatimukset. Punaliejun saastuttamissa joissa onnettomuuden jälkeen mitatut pH-arvot (korkeimmillaan 13,8) osoittavat niin ikään, että punalieju olisi pitänyt luokitella vaaralliseksi.

Unkarin viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että kyseinen alumiinioksiditehdas on jälleen toiminnassa. Komissio seuraa tilannetta tarkasti varmistaakseen, että tehtaan toiminnassa noudatetaan EU:ssa sovellettavaa ympäristölainsäädäntöä kaikilta osin.

On saatu viitteitä siitä, ettei kaivannaisteollisuuden jätehuollosta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/21/EY(3) ole saatettu asianmukaisesti osaksi Unkarin kansallista lainsäädäntöä. Unkarin viranomaiset ovat näin ollen katsoneet, ettei punalieju (joka on suoraan peräisin direktiivin 2006/21/EY 3 artiklan 8 kohdassa määritellystä mineraalivarojen käsittelystä) kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan. Komissio arvioi tätä tapausta parhaillaan ja ryhtyy aikanaan aiheellisiin seurantatoimiin. Unkari saattaa joutua tekemään tarvittavat lainsäädännölliset muutokset kyseisen direktiivin voimaan saattavaan kansalliseen lainsäädäntöönsä, eikä oikeudellisen menettelyn käynnistämisen mahdollisuus ole poissuljettu.

(1)EUVL L 24, 29.1.2008.
(2)Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenkahdeksannen kerran annetussa komission direktiivissä 2001/59/EY säädetään, että aineen tai valmisteen syövyttävyys voidaan myös arvioida esimerkiksi voimakkaan happamuuden tai emäksisyyden perusteella jos pH-arvo on 2 tai vähemmän tai 11,5 tai enemmän.
(3)EUVL L 102, 11.4.2006.

EYVL C 279 E, 23/09/2011
Päivitetty viimeksi: 5. huhtikuuta 2011Oikeudellinen huomautus