Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
28 Φεβρουαρίου 2011
E-000100/11E-001029/11E-000172/11
Κοινή απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής
Γραπτές ερωτήσεις : E-000100/11 , E-001029/11 , E-000172/11

1. Σε ό, τι αφορά τη διατήρηση σε αιχμαλωσία των κητωδών, οι εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στον τον ορισμό του άρθρου 2 της οδηγίας για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους (οδηγία του Συμβουλίου 1999/22/ΕΚ(1)) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της οδηγίας.

Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών, μεταξύ άλλων, των διατάξεων που αφορούν τη χορήγηση αδειών στις εγκαταστάσεις αυτές και την επιθεώρησή τους.

Η Επιτροπή θα εξετάζει τυχόν βάσιμα και τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίζονται σε αυτήν σχετικά με τη μη μεταφορά ή τη μη εφαρμογή της οδηγίας για τα κητώδη και, εφόσον χρειάζεται, θα αναλαμβάνονται δικαστικές ενέργειες κατά του κράτους μέλους το οποίο δεν τηρεί τους κανόνες.

2. Σε ό, τι αφορά το εμπόριο, η χρήση των δελφινιών σε ζωολογικούς κήπους και σε δελφινάρια, διέπεται από το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως από τους κανονισμούς της ΕΕ για το εμπόριο άγριων ζώων, (ΕΚ) αριθ. 338/97(2) και (ΕΚ) αριθ. 685/2006, οι οποίοι είναι κανονισμοί εκτέλεσης της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στην ΕΕ. Όλα τα κητώδη, περιλαμβανομένων των δελφινιών και των φαλαινών, απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος Α των κανονισμών για το εμπόριο άγριων ζώων. Ο κατάλογος αυτός είναι σύμφωνος με το καθεστώς υψηλής προστασίας των κητωδών που προβλέπεται στην οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ(3)) και αποτελεί αυστηρότερο μέτρο της ΕΕ σε σχέση με τον κατάλογο των κητωδών της σύμβασης CITES. Το εμπόριο επιτρέπεται μόνον υπό πολύ αυστηρούς όρους. Λαμβανομένου υπόψη του εν λόγω πλαισίου, για την εισαγωγή στην ΕΕ ή για εμπορικές συναλλαγές εντός της ΕΕ δελφινιών απαιτούνται άδειες και πιστοποιητικά τα οποία, σε ό, τι αφορά εισαγωγή αιχμάλωτων δελφινιών, μπορούν να εκδοθούν μόνον αφού οι επιστημονικές αρχές των κρατών μελών διαπιστώσουν ότι αυτό δεν έχει δυσμενή επίδραση στο καθεστώς διατήρησης του είδους στην άγρια κατάσταση και ότι ο προορισμός τους είναι η εκτροφή, η επιστημονική έρευνα ή εκπαιδευτικοί σκοποί. Επιπλέον, δεν εκδίδεται άδεια στην περίπτωση που τα είδη προορίζονται πρωτίστως για εμπορική χρήση. Σε ό, τι αφορά τα δελφινάρια, η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη να ελέγξει αν η εγκατάσταση μπορεί να θεωρηθεί επιστημονικό ίδρυμα ή εμπορική εγκατάσταση. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία τα άγρια δελφίνια δεν μπορούν καταρχήν να χρησιμοποιούνται κατά για εμπορικούς σκοπούς.

Επιπλέον, βάσει των κανονισμών της ΕΕ, οι χώροι προορισμού πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για την σωστή διατήρηση και φροντίδα των ζώων. Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό 338/97 και συγκροτείται από όλες τις επιστημονικές αρχές των κρατών μελών, έχει ήδη εκπονήσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

(1)ΕΕ L 94 της 9.4.1999.
(2)ΕΕ L 61 της 3.3.1997.
(3)ΕΕ L 206 της 22.7.1992.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου