Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
22 mars 2011
E-001447/2011
Svar från Karel De Gucht på kommissionens vägnar

I artikel 2.1 definieras Acta-avtalet (handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning) tydligt som ett internationellt avtal som är bindande för alla parter: ”Vardera parten ska genomföra bestämmelserna i detta avtal. En part får i sin lagstiftning införa en mer omfattande verkställighet av skydd för immateriella rättigheter än vad som krävs enligt detta avtal, förutsatt att en sådan verkställighet inte strider mot bestämmelserna i detta avtal.”

Kommissionen känner inte till något uttalande av de amerikanska myndigheterna i vilket det hävdas att Acta-avtalet är en frivillig överenskommelse eller att Förenta staternas lagar är oförenliga med Acta-avtalet. Ett sådant uttalande har definitivt inte uttryckts under förhandlingarna och utgör inte en del av avtalstexten.

Hänvisningen till Wienkonventionen(1) i det ursprungliga svaret besvarade vad kommissionen ansåg vara en allmän fråga om huruvida Acta-avtalet formellt betraktas som ett internationellt avtal som är bindande för alla parter eller inte. Att Förenta staterna har undertecknat men ännu inte ratificerat Wienkonventionen om traktaträtten är ovidkommande för frågan om huruvida USA är bundet av detta avtal eller inte.

(1)I målet avseende Gabčikovo-Nagymaros-projektet konstaterade Internationella domstolen följande: [Domstolen] bör beakta att den har haft flera tillfällen att förklara att vissa bestämmelser i konventionen kan anses som en kodifiering av den sedvanerätt som finns på detta område (Internationella domstolens rättfallssamling 1997, s. 38, punkt 46). Domstolens yttrande samt det relativt stora antalet parter i konventionen tyder på att bestämmelsen uttrycker gällande internationell traktaträtt.

EGT C 294 E, 06/10/2011
Senaste uppdatering: 31 mars 2011Rättsligt meddelande