Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
6 december 2011
Antwoord van de heer Füle namens de Commissie

De Israëlische Oudheden Auroriteit (Israeli Antiquities Authority — IAA) heeft deelgenomen aan drie regionale projecten die in het kader van het programma Euromed Heritage zijn uitgevoerd. De projecten hadden betrekking op:

de inventarisatie van de traditionele gebouwen in het Middellandse Zeegebied;
de ontwikkeling van „regionale culturele systemen”;
prehistorische archeologische sites, het beheer ervan en onderwijsprogramma's voor schoolkinderen en bezoekers om hen kennis te laten maken met de prehistorische overblijfselen (Temper-project).

De IAA was geen rechtstreekse financieel begunstigde of contractant van een van de hierboven genoemde projecten.

In het kader van Euromed Heritage IV wordt Israël uitgenodigd om deel te nemen aan alle workshops voor capaciteitsopbouw die deel uitmaken van de regionale samenwerking van de EU met de landen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied. Tot dusver is de IAA samen met de andere directeuren van oudheidkundige diensten in het zuidelijke Middellandse Zeegebied uitgenodigd voor 6 workshops, maar heeft ze slechts aan 2 workshops deelgenomen. De Israëlische Oudheden Autoriteit heeft geen specifieke financiering van Euromed Heritage IV ontvangen.

In het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (KP7) van de EU neemt de IAA deel aan één KP7-project(1) dat in het kader van het thema Milieu van het specifiek programma Samenwerking wordt gefinancierd. Het project is in januari 2010 van start gegaan. De totale kostprijs van de deelname van de Autoriteit aan het project bedraagt 140 800 euro. De bijdrage van de EU aan de subsidiabele kosten van de Autoriteit bedraagt 114 400 euro.

In het kader van KP7 hebben Israëlische juridische entiteiten die binnen de internationaal erkende grenzen van de Staat Israël zijn gevestigd, het recht om deel te nemen aan rechtstreekse acties van KP7 onder dezelfde voorwaarden als de juridische entiteiten van de lidstaten. De wettelijke basis voor de deelname en financiering van Israëlische entiteiten in het kader van KP7 is de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking(2) die op 16 juli 2007 door de EU en Israël is ondertekend. De Commissie controleert de vestigingsplaatsen van Israëlische entiteiten op basis van een lijst met postcodes om zo een onderscheid te maken tussen entiteiten die binnen de internationaal erkende grenzen van Israël zijn gevestigd en entiteiten die buiten deze grenzen zijn gevestigd. Aangezien de IAA in verschillende districten van de Staat Israël is gevestigd, heeft zij bij haar aanvraag voor het KP7-project een postbusadres en postcode (P. O. B. 586, 91004 — Jeruzalem) in West-Jeruzalem opgegeven.

De Commissie onderzoekt momenteel of de IAA in aanmerking komt voor deelname aan dit project. Indien wordt besloten dat de IAA niet in aanmerking komt, worden de reeds betaalde bedragen  teruggevorderd. In de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking is een doeltreffende  terugvorderingsprocedure voor de Israëlische entiteiten uitgewerkt. In het EU-beleid wordt de soevereiniteit van Israël over de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Golanhoogte, niet erkend. De Commissie respecteert dat beleid volledig en handelt dienovereenkomstig bij alle activiteiten die betrekking hebben op bilaterale of regionale samenwerkingsakkoorden met Israël. De Commissie is voornemens om alle directoraten-generaal en agentschappen die bij een eventuele samenwerking met Israël kunnen zijn betrokken, te herinneren aan het EU-beleid en hen precieze operationele richtsnoeren bij deze kwestie te verschaffen.

(1)Projectnummer: 244123 — New integrated knowledge based approaches to the protection of cultural heritage from earthquake-induced risk (NIKER).
(2)PB L 220 van 25.8.2007, blz. 5.

Laatst bijgewerkt op: 16 april 2013Juridische mededeling