Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
26 Ιουνίου 2015
E-000071/2015
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Εάν ο μετανάστης αποφασίζει να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, ο κανονισμός 604/2013 προβλέπει αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης.

Όταν είναι αδύνατη η μεταφορά αιτούντος στο κράτος μέλος που έχει οριστεί ως πρωτίστως υπεύθυνο, επειδή υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους πιστεύεται ότι υπάρχουν αδυναμίες στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο αιτών άσυλο πρέπει να προσδιορίσει ένα άλλο κράτος μέλος ως υπεύθυνο. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίζουν μονομερώς να αναλάβουν την ευθύνη στο πλαίσιο της ρήτρας κυριαρχίας.

Κατά κανόνα, οι αιτούντες πρέπει να παραμείνουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησής τους. Εάν η αίτηση ασύλου είναι επιτυχής, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ορισμένα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Η οδηγία 2011/51 επιτρέπει στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος. Ο κανονισμός 539/2001 επιτρέπει σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση για βραχεία διαμονή σε άλλα κράτη μέλη.

2. Στις 27 Μαΐου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2015)286) που προβλέπει την επανεγκατάσταση 40 000 μεταναστών με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, όπως οι Σύριοι υπήκοοι, από την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη.

3. Στις 8 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση προς τα κράτη μέλη σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης (COM(2015)3560).

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιούλιος 2015Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου