Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Αυγούστου 2017
E-007626/2016
Απάντηση του Αντιπροέδρου Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής

Τον Οκτώβριο 2015, η Επιτροπή συμφώνησε με τις ελληνικές αρχές για ένα «Σχέδιο για την τεχνική συνεργασία προς στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»(1). Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ελληνικές αρχές έθεσαν 30 εκατ. ευρώ υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής για την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και καθόρισαν τις ανάγκες τους σε τεχνική βοήθεια με σκοπό τη στήριξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης του ελληνικού κράτους. Εν συνεχεία, με βάση την αξιολόγηση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση των έργων τεχνικής υποστήριξης για την Ελλάδα.

Η τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα είναι σύμφωνη, σε μεγάλο βαθμό, με τις διατάξεις του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για την Ελλάδα και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες. Η εν λόγω υποστήριξη παρέχεται για όλους σχεδόν τους τομείς μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τον Ιούλιο του 2017, έχουν ολοκληρωθεί 18 έργα τεχνικής υποστήριξης, 31 έργα υλοποιούνται, ενώ άλλα έργα θα αρχίσουν να εκτελούνται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Ενώ μέχρι τώρα η τεχνική υποστήριξη ήταν, κατά κύριο λόγο, επικεντρωμένη στην ενίσχυση για την προετοιμασία τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου, χορηγήθηκε σημαντική βοήθεια για την εθνική εφαρμογή του συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ), τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσόδων και την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Η σχετική απόφαση χρηματοδότησης είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής(2).

Επιπλέον, οι πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις και τις επιχορηγήσεις που συνάπτονται από την Επιτροπή είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες στον δικτυακό τόπο για τη δημοσιονομική διαφάνεια(3).

Βλ. συνημμένο : Παράρτημα

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_plan-tc-fin_en.pdf
(2)http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=3&year=2016&number= 3835&version ALL&dateFrom &dateTo &serviceId = = = = = = = &documentType &title &titleLanguage &titleSearch EXACT&sortBy DESC NUMBER&sortOrder = = =
(3)http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Τελευταία ενημέρωση: 22 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου