Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
20 kwietnia 2017 r.
E-000397/2017
Odpowiedź udzielona przez komisarz Elżbietę Bieńkowską w imieniu Komisji

Jak wskazała Komisja w odpowiedziach na pytania pisemne E-013773/2015E-014715/2015, w tych państwach członkowskich, w których kardiochirurgia stanowi samodzielną specjalizację medyczną odrębną od chirurgii klatki piersiowej, obecnie specjaliści kardiochirurdzy nie mogą skorzystać z systemu automatycznego uznania swojej specjalizacji w ramach dyrektywy 2005/36/WE(1), lecz muszą wystąpić o uznanie ich kwalifikacji przez przyjmujące państwo członkowskie(2) w ramach ogólnego systemu uznawania kwalifikacji na mocy tej dyrektywy.

Ze względu na to, że dyrektywa nie zawiera definicji poszczególnych specjalizacji na szczeblu UE, ani nie reguluje, jakie działania mogą być prowadzone w ramach konkretnej specjalizacji, faktycznie nadal istnieją pewne różnice między krajowymi specjalizacjami „chirurgia klatki piersiowej” wymienionymi w załączniku do dyrektywy. W przypadku niektórych państw członkowskich ze zintegrowanym podejściem w tej dziedzinie medycyny zgłoszone specjalizacje obejmują również działalność kardiochirurgów. Kwestia ta nie jest zatem związana z różnymi wersjami językowymi dyrektywy, ale z różnymi sposobami organizowania przez państwa członkowskie ich systemów opieki zdrowotnej lub specjalistycznego kształcenia medycznego.

Komisja nadal współpracuje z państwami członkowskimi w sprawie włączenia kardiochirurgii do odpowiedniego załącznika do dyrektywy(3). Proces ten został zainicjowany przez służby Komisji za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Aby zakończyć tę procedurę i zainicjować stosowne procesy w celu przyjęcia aktu delegowanego, co najmniej dwanaście państw członkowskich musi zgłosić Komisji stosowne krajowe programy kształcenia specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii. Dotychczas Komisja otrzymała jedynie cztery takie zgłoszenia.

(1)Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005.
(2)W przypadku gdy kardiochirurgia jest regulowaną specjalizacją medyczną w przyjmującym państwie członkowskim.
(3)Dodanie kardiochirurgii jako nowej kategorii specjalizacji do załącznika V do wspomnianej dyrektywy umożliwiłoby także państwom członkowskim skorygowanie wcześniej zgłoszonych tytułów krajowych w ramach kategorii specjalizacji „chirurgia klatki piersiowej”.

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2017Informacja prawna