Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
10 Αυγούστου 2017
E-003247/2017
Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (εφεξής «ο πυλώνας») θα αποτελέσει την πυξίδα για την ανανεωμένη σύγκλιση προς καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Καθώς πολλοί από τους τομείς που καλύπτει εμπίπτουν στην ευθύνη των κρατών μελών, το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής θα αποτελέσει σημαντικό μέσο για την αξιολόγηση της προόδου που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών του πυλώνα.

Εκτός από το ευρωπαϊκό εξάμηνο, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την υλοποίηση του πυλώνα, κυρίως τα ταμεία της ΕΕ και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας, αν κριθεί απαραίτητο. Μαζί με τον πυλώνα, η Επιτροπή πρότεινε οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, καθώς και δύο διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο την παροχή καλύτερων ελάχιστων διασφαλίσεων του εργατικού δικαίου σε όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με άτυπες σχέσεις απασχόλησης, και τη βελτίωση της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία των ατόμων σε κάθε μορφή απασχόλησης(1).

Η Επιτροπή στηρίζει την Ελλάδα στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική της σταθερότητα. Έχουν κινητοποιηθεί περισσότερα από 35 δισ. ευρώ έως το 2020 στο πλαίσιο του σχεδίου για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα, το οποίο προωθεί τις επενδύσεις και υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις για την προαγωγή της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της κοινωνικής κατάστασης.

(1)Συγκεκριμένα: Πρώτο στάδιο διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα δυνάμει του άρθρου 154 ΣΛΕΕ σχετικά με ενδεχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας περί γραπτής δήλωσης (οδηγία 91/533/ΕΟΚ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων — C(2017)2611 και Πρώτο στάδιο διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους δυνάμει του άρθρου 154 ΣΛΕΕ σχετικά με ενδεχόμενη δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία για τα άτομα σε όλες τις μορφές απασχόλησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων — C(2017)2610.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Αυγούστου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου