Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
8 Αυγούστου 2017
E-003913/2017
Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής

Η παραγωγή μελιού και ο αριθμός των κυψελών έχουν αυξηθεί στην ΕΕ σε σύγκριση με 10 χρόνια πριν.

Η ΕΕ υποστηρίζει τον τομέα της μελισσοκομίας μέσω εθνικών μελισσοκομικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013(1), τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν εθνικά προγράμματα για τον τομέα της μελισσοκομίας στο έδαφός τους με στόχο τη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας. Οι κανόνες που διέπουν τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα αναθεωρήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα επιλέξιμα μέτρα ήταν καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του τομέα. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα αυξήθηκε σε 36 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2017-2019.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ΚΓΠ μετά το 2020 θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι τελευταίες εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν τον τομέα της μελισσοκομίας(2).

Το μέλι που εισάγεται από τρίτες χώρες πρέπει να φέρει ένδειξη σύμφωνα με την οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μέλι(3)· η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή αναγράφονται στην επισήμανση· εάν το μέλι προέρχεται από περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, η ένδειξη αυτή μπορεί να αντικαθίσταται από μία από τις ακόλουθες ενδείξεις, κατά περίπτωση: «μείγμα μελιών ΕΕ», «μείγμα μελιών εκτός ΕΕ» ή «μείγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ». Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές της ΕΕ ενημερώνονται όταν αγοράζουν μείγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ. Επιπλέον, το σημείο viii) του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/110/ΕΚ ορίζει ότι το μέλι που λαμβάνεται με την αφαίρεση ξένων ανόργανων ή οργανικών ουσιών κατά τρόπον ώστε να αφαιρείται σημαντικό μέρος της γύρης πρέπει να διατίθενται στην αγορά ως «διηθημένο μέλι». Απαγορεύεται να αναμειγνύεται «διηθημένο μέλι» με «μέλι» και να διατίθεται το μείγμα στην αγορά της ΕΕ ως «μέλι».

(1)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, ΕΕ L 347 της 20.12.2013.
(2)Βλ. άρθρο 225 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την έκθεση COM(2016)776 final.
(3)ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/63/ΕΕ του Συμβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Αυγούστου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου