Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
9 Αυγούστου 2017
E-003959/2017
Απάντηση της κ. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Όπως επεσήμανε η Επιτροπή στην απάντησή της στις γραπτές ερωτήσεις P-003910/2017, P-003942/2017 και E-003944/2017, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) παρέχει βοήθεια σε περιπτώσεις μεγάλων ή περιφερειακών φυσικών καταστροφών. Για να πληρούνται οι προϋποθέσεις γι' αυτή τη βοήθεια, οι ελληνικές αρχές πρέπει να αποδείξουν ότι η κατολίσθηση στο Αμύνταιο είχε φυσικά αίτια και δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 12 εβδομάδων από την επέλευση της καταστροφής και οι συνολικές άμεσες ζημίες πρέπει να υπερβαίνουν το 1,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (δηλαδή 61,9 εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή).

Το ΤΑΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για δημόσιες δράσεις έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης. Δεν μπορεί να καλύψει περιπτώσεις ασφαλισμένης ζημίας, ιδιωτικές ζημίες και ζημίες που μπορούν να καταλογιστούν σε τρίτους.

Τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον οι δαπάνες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 και σύμφωνα με τις προτεραιότητες των προγραμμάτων. Για παράδειγμα, μπορούν να υποστηριχθούν βασικές υποδομές, όπως είναι οι υποδομές δικτύων, διαχείρισης αποβλήτων, υγείας, και οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές υποδομές, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

2. Μέσω των εθνικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης τα κράτη μέλη μπορούν να παράσχουν στήριξη στους αγρότες για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης κινδύνων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών, αμοιβαία κεφάλαια και ένα εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήματος. Το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει συνεισφορά της ΕΕ ύψους 40 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, αλλά δεν προβλέπει μέτρα διαχείρισης των κινδύνων.

3. Ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, και ιδίως οι οδηγίες 89/391/ΕΟΚ(1), 92/91/ΕΟΚ(2) και 92/104/ΕΟΚ(3). Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που μεταφέρει αυτές τις οδηγίες στο εγχώριο δίκαιο, ο εργοδότης διασφαλίζει τον εντοπισμό και την αξιολόγηση όλων των κινδύνων για τους εργαζόμενους και την καταγραφή των κινδύνων αυτών στο «έγγραφο ασφάλειας και υγείας» πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και τη λειτουργία των χώρων εργασίας κατά τρόπον ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εκτελέσουν την εργασία που τους έχει ανατεθεί χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των ιδίων και των άλλων εργαζομένων. Οι εθνικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την εφαρμογή και την επιβολή των απαιτήσεων αυτών.

(1)Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.
(2)Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες (ενδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
(3)Οδηγία 92/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες (δωδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).

Τελευταία ενημέρωση: 10 Αυγούστου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου