Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
28 Νοεμβρίου 2000
P-3343/2000
Απάντηση του κ. Liikanen εξ ονόματος της Επιτροπή ς

Η χρήση αμινοξέων από ανθρώπινα μαλλιά ως συστατικών καλλυντικών προϊόντων απαγορεύθηκε από την οδηγία 95/34/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων II, III, VI και VII της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα(1) γιατί μπορεί να μεταδώσουν την νόσο των Creutzfeldt-Jakob, την ανθρώπινη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, καθώς και ορισμένες ιώσεις. Με τη γνωμοδότηση που ενέκρινε στις 28 Ιουνίου 2000, η Επιστημονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα μη Εδώδιμα Προϊόντα (ΕΕΚΠΜΕΠ) πρότεινε την τροποποίηση της καταχώρησης 416 του παραρτήματος II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, ώστε να επιτρέπεται η χρήση αμινοξέων από υδρόλυση ανθρώπινων μαλλιών. Η αξιολόγηση της ασφάλειας βασίζεται σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και έχει ληφθεί υπόψη ο ενδεχόμενος κίνδυνος μετάδοσης της νόσου Creutzfeldt-Jakob, της ανθρώπινης σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, καθώς και ορισμένων ιώσεων από τη χρήση ανθρώπινων μαλλιών για την παραγωγή αμινοξέων.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης, με την έγκριση οδηγίας της Επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της καταχώρησης 416 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ ως εξής:

416. Κύτταρα, ιστοί ή προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης. Ωστόσο, τα αμινοξέα που προέρχονται από υδρόλυση ανθρώπινων μαλλιών μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόστηκε η ακόλουθη μέθοδος και πιστοποιήθηκε από τον κατασκευαστή: Υδρόλυση με HCl (> 20 % σε όλη τη διαδικασία) για τουλάχιστον 6 ώρες σε 100° C.

Πρέπει να τονιστεί ότι η οδηγία 76/768/ΕΟΚ έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία καλλυντικών προϊόντων στην Κοινότητα, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία.

Όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες συλλέγονται τα ανθρώπινα μαλλιά στη Κίνα, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η μόνη οικονομική πηγή ανθρώπινων μαλλιών για την παραγωγή αμινοξέων είναι τα κομμωτήρια. Όσον αφορά την παραγωγή L-κυστεΐνης από ανθρώπινα μαλλιά, η Επιτροπή δεν γνωρίζει καμία εταιρεία που προτίθεται να εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο παρασκευής στην Κοινότητα.

(1)ΕΕ L 167 της 18.7.1995.

ΕΕ C 136 E, 08/05/2001 (σελ. 225)
Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2001Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου