Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
1 maart 2004
P-0524/2004
Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

De Europese Gemeenschappen en de Europese Unie werden opgericht bij de tussen de lidstaten gesloten verdragen. De verdragen zijn van toepassing op de lidstaten (artikel 299 van het EG­Verdrag). Wanneer een deel van het grondgebied van een lidstaat niet langer deel uitmaakt van deze staat, bv. omdat dit gebied een onafhankelijke staat is geworden, zullen de verdragen niet langer van toepassing zijn op dat deel van het grondgebied. Met andere woorden een onafhankelijk geworden regio zou ten gevolge van haar onafhankelijkheid voor de Unie een derde land worden, en de verdragen zouden vanaf de datum van haar onafhankelijkheid niet meer van toepassing zijn op haar grondgebied.

Overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie kan elke Europese staat die de in artikel 6, lid 1, van dat verdrag genoemde beginselen in acht neemt, verzoeken lid te worden van de Unie. Een dergelijk verzoek vereist, indien het met eenparigheid van stemmen door de Raad is aanvaard, onderhandelingen over een akkoord tussen de staat die het verzoek indient en de lidstaten betreffende de voorwaarden voor de toelating en de uit die toelating voortvloeiende aanpassingen van de Verdragen waarop de Unie is gebaseerd. Dit akkoord moet worden bekrachtigd door alle lidstaten en de staat die het verzoek indient.

Laatst bijgewerkt op: 26 april 2004Juridische mededeling