Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
28 juli 2008
P-2932/2008
Svar

Rådet försäkrar den ärade parlamentsledamoten om att det fäster stor vikt vid frågan om bortföranden av barn vid vårdnadstvister mellan föräldrar som bor i olika medlemsstater. Det var i den andan som den nya Bryssel II-förordningen (förordning nr 2201/2003) antogs.

Den nya Bryssel II-förordningen har tillämpats sedan den 1 mars 2005. Förordningen fastställer enhetliga regler för avgörande av i vilken medlemsstat domstolarna är behöriga att besluta om äktenskapsskillnad och frågan om föräldraansvar samt säkerställer att en dom om föräldraansvar kan erkännas och verkställas i en annan medlemsstat genom ett enhetligt och enkelt förfarande.

Förordningen syftar också till att avskräcka från bortförande av barn mellan medlemsstater och, när föräldrar trots det för bort barn, säkerställa att barnet snabbt återlämnas till den medlemsstat där det har sin sedvanliga hemvist.

1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, vilken har ratificerats av samtliga medlemsstater, är fortfarande tillämplig i förbindelserna mellan medlemsstaterna. För att införa ett effektivt system för skyddet av barn kompletteras dock vissa bestämmelser i konventionen av den nya Bryssel II-förordningen när det gäller bortföranden av barn mellan medlemsstaterna.

Frågan om huruvida undantaget i artikel 13 i Haagkonventionen ska tillämpas i något särskilt fall är inte en fråga för parterna utan för den domstol till vilken ärendet hänskjuts. En part kan försöka åberopa artikel 13, men det är domstolens sak, inte den berörda partens, att på grundval av fakta i målet besluta huruvida villkoren i artikel 13 föreligger. När ett av de skäl till avslag som anges i artikel 13 b i 1980 års Haagkonvention åberopas, kan den domare som mottagit en ansökan om återlämnande emellertid inte avslå den, om det kan konstateras att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i den domstolskrets (före eller efter barnets olagliga bortförande) där barnet har sin sedvanliga hemvist (artikel 11.4 i den nya Bryssel II-förordningen).

Utövandet av rätten till personlig kontakt med barnet (umgängesrätt) uppmuntras i Europeiska unionen genom att det inte ställs krav på en verkställbarhetsförklaring (artikel 41 i den nya Bryssel II-förordningen) och genom arrangemangen för samarbete mellan de centrala myndigheterna i ärenden som specifikt avser föräldraansvar (artikel 55 b i den nya Bryssel II-förordningen).

I artikel 65 i den nya Bryssel II-förordningen föreskrivs att kommissionen, senast den 1 januari 2012 och därefter vart femte år, på grundval av information från medlemsstaterna ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av förordningen. Denna översyn kommer att vara ett tillfälle att revidera den gällande nya Bryssel II-förordningen, granska dess brister och undersöka hur förordningen ska kunna tillämpas korrekt. Rådet kommer då ha tillgång till all nödvändig information för att kunna bedöma situationen. Rapporten kommer vid behov att åtföljas av förslag till anpassningar.

Enligt artikel 220 i EG-fördraget ska domstolen och förstainstansrätten inom ramen för sina respektive behörighetsområden säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördraget. Den nya Bryssel II-förordningen är direkt tillämplig i alla medlemsstater (utom Danmark) och dess bestämmelser tolkas i enskilda fall i medlemsstaternas domstolar. Det är inte rådets uppgift att tolka vare sig 1980 års Haagkonvention eller den nya Bryssel II-förordningen.

Rådet försäkrar den ärade parlamentsledamoten om att flera åtgärder har vidtagits på gemenskapsnivå för att säkerställa spridning av information om gemenskapslagstiftningen i fråga om vårdnadstvister.

Kommissionen har till exempel i samråd med det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område utarbetat en handledning, som behandlar de viktigaste frågorna vid tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen(1). Information om bestämmelser rörande föräldraansvar finns också på de respektive webbsidorna för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område och den europeiska rättsliga atlasen.

(1)http://ec.europa.eu/civjustice/parental_resp/parental_ec_vdm_en.pdf

EGT C 999, 01/01/2009
Senaste uppdatering: 18 augusti 2008Rättsligt meddelande