Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
19. juli 2010
P-3977/2010
Svar

Bestemmelser om medtagelse af erklæringer fra medlemmer af Rådet eller Kommissionen i protokollen for Rådets drøftelser findes i artikel 13, stk. 1, i Rådets forretningsorden(1).

I artikel 7, stk. 2, i denne forretningsorden hedder det som følger: »Dokumenter forelagt for Rådet, der er opført under et punkt på dets dagsorden i den del, der er benævnt »lovgivningsmæssige forhandlinger«, offentliggøres sammen med de elementer af Rådets protokol, der vedrører denne del af dagsordenen.«

Da erklæringer, som er knyttet til protokollen, offentliggøres i henhold til forretningsordenen, fører Rådets sekretariat ikke noget særskilt register over hyppigheden af, genstanden for eller antallet af sådanne erklæringer og udarbejder heller ikke nogen statistikker herom.

Rådet kommenterer ikke karakteren af erklæringer, som knyttes til Rådets protokol, eller den rolle, de spiller i forbindelse med fortolkningen og gennemførelsen af EU‑lovgivningen. Det ærede medlem henvises i den forbindelse dog til Domstolens retspraksis(2).

(1)EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35.
(2)Jf. f.eks. sag 29/69, Stauder Sml. 1969, s. 419, præmis 5, sag C-6/98, ARD mod Pro Sieben Media Sml. 1999, s. I — 7599, præmis 22 og 27 i dommen og punkt 26-36 i udtalelsen fra generaladvokat Jacobs.

EFT C 191 E af 01/07/2011
Seneste opdatering: 16. august 2010Juridisk meddelelse