Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
26 Αυγούστου 2011
P-007701/2011
Απάντηση του κυρίου Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τη δημοσιευμένη έρευνα για το imidacloprid στην οποία αναφέρεται ο κ. βουλευτής.

Η Επιτροπή θα ζητήσει από το κράτος μέλος - εισηγητή (Γερμανία), που ήταν υπεύθυνο για την αρχική αξιολόγηση, να διατυπώσει τη γνώμη του για τα πορίσματα της δημοσιευμένης έρευνας και θα φέρει το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

Η έγκριση μιας ουσίας μπορεί να επανεξεταστεί, αν από την πείρα που θα προκύψει από τη χρήση της έρθουν στο φως στοιχεία για αρνητικές επιδράσεις της. Ωστόσο, στη φάση αυτή, και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η Επιτροπή δεν θεωρεί ενδεδειγμένη την απαγόρευση της χρήσης του imidacloprid και/ή άλλων νεονικοτινοειδών.

Στο πλαίσιο του 6ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΠΠ6, 2002-2006(1)) καταρτίστηκε, βάσει του σχεδίου FOOTPRINT, εκτενής βάση δεδομένων για τις ιδιότητες των φυτοφαρμάκων, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για την επίδραση του νεονικοτινοειδούς imidacloprid στην υγεία(2). Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το εν λόγω φυτοφάρμακο δεν μπορεί να θεωρηθεί καρκινογόνο.

Επί του παρόντος, το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΠΠ7, 2007-2013) δεν χρηματοδοτεί ειδικές έρευνες για τον προσδιορισμό του αντικτύπου των νεονικοτινοειδών στην υγεία του ανθρώπου. Ωστόσο, χρηματοδοτούνται δραστηριότητες συνεργατικής έρευνας για την κατάρτιση μοντέλων έκθεσης και εκτίμησης επικινδυνότητας για τα προϊόντα φυτοπροστασίας.

(1)http://cordis.europa.eu/lifescihealth/home.html
(2)http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/

ΕΕ C 146 E, 24/05/2012
Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου