Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
14. decembra 2015
P-013312/2015
Odpoveď pána Avramopoulosa v mene Komisie

Komisia od roku 2009 nepretržite monitoruje azylovú a migračnú situáciu v Grécku a veľmi úzko s Gréckom spolupracuje, pričom mu poskytuje podstatnú finančnú a technickú podporu s cieľom pomôcť mu pri reforme jeho politík v oblasti azylu a migrácie na základe národného akčného plánu. Tento proces reforiem viedol v Grécku k značnému pokroku, ktorý sa prejavil napríklad v zriadení azylových služieb, služieb spojených s prvým prijímaním migrantov a odvolacieho orgánu, ktoré sú v súčasnosti už v prevádzke. Komisia bude naďalej podporovať Grécko pri prekonávaní zvyšných systémových nedostatkov v rámci národného plánu v oblasti azylu na rok 2015, ktorý bol Rade predložený 12. marca 2015 a ktorý bol neskôr 1. októbra 2015 aktualizovaný so zreteľom na rozhodnutia prijaté v septembri 2015 v súvislosti s premiestnením 160 000 žiadateľov o medzinárodnú ochranu z Grécka a Talianska.

Komisia nebola spokojná s nedostatkami gréckeho azylového systému a spolu s agentúrami EÚ Grécku v posledných šiestich rokoch veľmi aktívne pomáhala, aby bolo schopné plniť svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Grécko je aj tretím najväčším príjemcom finančných prostriedkov EÚ v rámci AMIF(1) a ISF(2) a na obdobie rokov 2014 – 2020 mu boli pridelené prostriedky v celkovej výške 474 miliónov EUR určené na posilnenie najmä jeho azylového systému, ako aj jeho kapacít v oblasti prijímania a návratu.

Komisia naďalej podrobne monitoruje obavy, ktoré viedli ku konaniu o porušení predpisov voči Taliansku v roku 2012. Faktická situácia v Taliansku sa za posledné tri roky výrazne zmenila, najmä vzhľadom na výrazné zvýšenie počtu prichádzajúcich migrantov, a o ďalších krokoch sa rozhodne na základe prebiehajúceho posúdenia súčasného stavu a vykonávania rozhodnutí o premiestnení.

(1)Fond pre azyl, migráciu a integráciu.
(2)Fond pre vnútornú bezpečnosť.

Posledná úprava: 7. januára 2016Právne oznámenie