Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
10 Αυγούστου 2017
P-004760/2017
Απάντηση της κ. Vestager εξ ονόματος της Επιτροπής

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015(1), η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία καλεί την Ελλάδα να τροποποιήσει ορισμένες πτυχές του φορολογικού της καθεστώτος που διέπει τον κλάδο της ναυτιλίας. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι πτυχές αυτές είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και δεν είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών(2). Μετά την εν λόγω απόφαση, η Ελλάδα πρέπει να δηλώσει αν αποδέχεται τις τροποποιήσεις που η Επιτροπή περιέγραψε στην απόφασή της.

Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές. Εάν η Ελλάδα δεν αποδεχτεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του φορολογικού καθεστώτος και η Επιτροπή εξακολουθεί να τις θεωρεί απαραίτητες, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία κατά της Ελλάδας με σκοπό την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεννόησης της 5ης Ιουλίου 2017, που υπεγράφη μεταξύ της Ελλάδας και της Επιτροπής, η οποία ενεργεί εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο οποίος παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στην Ελλάδα από το 2015, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να επανεξετάσουν την προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση για τον κλάδο της ναυτιλίας(3).

(1)http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33828
(2)Ανακοίνωση C(2004)43 της Επιτροπής — Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών (ΕΕ C 13 της 17.1.2004, σ. 3).
(3)https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en, σ. 9.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Αυγούστου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου