Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina (izbrano)
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna vprašanja
26. september 2017
P-004813/2017
Odgovor komisarke Marije Gabriel v imenu Komisije

Akcijski načrt za e-upravo, ki je del strategije za enotni digitalni trg, določa načela za oblikovanje digitalnih javnih storitev(1). Eno od njih je privzeta digitalnost, ki pomeni, da bi morale javne uprave storitve opravljati v prvi vrsti digitalno. Vendar bi bilo treba ohraniti tudi druge načine opravljanja storitev za tiste, ki ne želijo ali ne morejo biti povezani. Eno od načel je tudi vključevalnost in dostopnost, ki pomeni, da bi morale javne uprave oblikovati digitalne javne storitve, ki so privzeto vključujoče in zadovoljujejo različne potrebe, kot so npr. potrebe starejših in invalidov.

V vmesnem pregledu strategije za enotni digitalni trg(2) je bila napovedana digitalna uprava za listino državljanov, da se opredeli, kako bodo načela akcijskega načrta za e-upravo državljanom pomagala prihraniti čas, denar in trud ter izboljšati kakovost stikov z javnimi upravami.

Pravila EU o varstvu potrošnikov se uporabljajo tako za spletno kot za nespletno trgovanje. Člen 7 Direktive 2011/83/EU(3) zagotavlja, da pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, potrošnik od trgovca prejme ustrezne informacije na papirju, ali če se potrošnik strinja, na drugem trajnem nosilcu podatkov, preden se zaveže s pogodbo. Člen 5(3) Direktive 2005/29/ES(4) posebno ranljive potrošnike varuje pred nepoštenimi poslovnimi praksami(5).

Dostopnost je poleg tega ena od prednostnih nalog evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020. Pomemben napredek je bil dosežen s sprejetjem direktive o spletni dostopnosti leta 2016(6). Komisija je prav tako predlagala evropski akt o dostopnosti(7), ki usklajuje zahteve glede dostopnosti za več proizvodov in storitev ter ki bo spodbujal polno in enakopravno udeležbo invalidov v družbi in na trgu dela.

Pobuda o poteh izpopolnjevanja(8) kot del novega programa znanj in spretnosti za Evropo pa bo pomagala osebam s slabimi osnovnimi znanji in spretnostmi, vključno z digitalnimi.

(1)https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation
(2)https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-commission-calls-swift-adoption-key-proposals-and-maps-out-challenges
(3)Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
(4)Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1503578806504&uri=CELEX:32005L0029
(5)Več informacij je na voljo v smernicah Komisije za izvajanje/uporabo Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah, SWD(2016) 163 z dne 25. maja 2016, http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_sl.pdf
(6)Direktiva o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=SL
(7)COM(2015)0615 final: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1300&from=SL
(8)http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=sl

Zadnja posodobitev: 13. februar 2018Pravno obvestilo