Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0197(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0293/2007

Внесени текстове :

A6-0293/2007

Разисквания :

PV 25/09/2007 - 14
CRE 25/09/2007 - 14

Гласувания :

PV 26/09/2007 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0409

Приети текстове
WORD 168k
сряда, 26 септември 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Създаване на Европейски институт по технологии ***I
P6_TA(2007)0409A6-0293/2007
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 септември 2007 г. по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски институт по технологии (COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0604),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 157, параграф 3 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0355/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на Комисията по култура и образование, Комисията по бюджети, Комисията по бюджетен контрол и Комисията по правни въпроси (А6-0293/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Счита, че не е гарантирана съвместимостта на предложението на Комисията с тавана на многогодишната финансова рамка;

3.  Призовава Съвета да пристъпи към водене на преговори с Парламента относно финансирането на Европейския институт по технологии (ЕИТ), в съответствие с точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление (МИС)(1) и финансирането на Общностите на познания и новаторство, като се използват всички възможности, предлагани от МИС .

4.  Напомня, че тази позиция не може да предопредели резултата от процедурата, посочена в точка 47 от МИС, която се прилага за създаването на Европейски институт по технологии.

5.  Призовава Комисията да се консултира отново с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението си или да го замени с друг текст;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 26 септември 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски институт по иновации и технологии
P6_TC1-COD(2006)0197

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 157, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1) ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2) ,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3) ,

като имат предвид, че:

(1)  Лисабонската програма за растеж и създаване на работни места подчертава необходимостта от създаване на привлекателни условия за инвестиции в знания и новаторство в Европа с оглед повишаване на конкурентноспособността, растежа и създаването на работни места в Европейския съюз.

(2)  Поддържането на силна европейска промишлена, конкурентноспособна и новаторска основа е първостепенна отговорност на държавите-членки. Въпреки това, естеството и мащабът на предизвикателството за иновациите в Европейския съюз изисква и действия на общностно равнище.

(3)  Общността следва да предостави подкрепа за насърчаване на иновациите , по-конкретно чрез Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности , Рамковата програма за конкурентноспособност и иновации , ║Програмата за обучение през целия живот и структурните фондове.

(4)  Следва да се създаде нова инициатива на общностно равнище, по-долу наричана "Европейски институт по иновации и технологии (ЕИТ)", като допълнение на съществуващите общностни и национални политики и инициативи чрез насърчаване на интеграцията на триъгълника на познанието (новаторство, научни изследвания и образование) в Европейския съюз , като по този начин способства сътрудничество и обмен и създава синергии, по-специално между центровете за високи постижения и малките и средни предприятия (МСП).

(5)  Брюкселският Европейски съвет от 15 и 16 юни 2006 г. прикани Комисията да изготви официално предложение за създаването на ЕИТ, което да бъде представено през есента на 2006 г.

(6)  ЕИТ следва основно да има за цел да допринася за развитието на способността за новаторство на Общността и на държавите-членки чрез █приобщаване █на образователни, изследователски и новаторски дейност по високи стандарти с отлични постижения, като се цели способстването и увеличаването на връзките и сътрудничеството и създаването на синергии и между новаторските общности в Европа .

(7)  За да се засилят ефективно връзките между новаторската дейност, научните изследвания и образованието, трансферът от тези три компонента към контекста на промишлеността трябва да стане приоритет и основен акцент на действията на ЕИТ.

(8 )  Чрез управителния си съвет, ЕИТ следва да определя стратегически дългосрочни предизвикателства за новаторството в Европа, особено в трансдисциплинарни и/или интердисциплинарни области, включително вече установените на европейско равнище в стратегическите изследователски програми на европейките технологични платформи и съвместни технологични инициативи, както и близките до пазара групи от проекти на междуправителствената инициатива EUREKA , и следва да осигури прозрачен и основаващ се на достойнства процес на подбор на Общностите на познания и новаторство (оттук нататък наричани "ОПН") в тези области. Съставът на управителния съвет следва да осигурява равновесие между представителите на стопанските и изследователските/академичните среди.

(9)  За ЕИТ и неговите ОПН следва да бъде гарантирана академична и стопанска свобода, така че те да могат да развият собствена предприемаческа и новаторска култура .

(10)  Необходима е пилотна фаза с ограничен брой ОПН, за да се оцени правилно действието на ЕИТ и ОПН и, където е необходимо, да се внесат подобрения. По време на тази пилотна фаза управителният съвет на ЕИТ следва да подбере ОПН в области, които ще помогнат на Европейския Съюз да се справи с предизвикателствата на днешния и утрешния ден, като например изменението на климата, устойчива мобилност, енергийна ефективност или следващото поколение от информационни и комуникационни технологии.

(11)  За да допринесе за повишаване на конкурентноспособността и да засили международната привлекателност на европейската икономика, и за да се популяризира европейската способност за новаторство , ЕИТ следва да може да привлича партньорски организации, научни работници и студенти от цял свят и да сътрудничи с организации от трети страни, като стимулира мобилността на научните работници и студентите.

(12)  Като се има предвид, че се възнамерява ЕИТ да бъде показателен за европейското новаторство и изследователска дейност, той следва да бъде разположен близо до съществуващите центрове с високи научни постижения и академична репутация с оглед по-доброто ползване на съществуващата инфраструктура.

(13)  За да повиши своята привлекателност, ЕИТ, заедно с партньорските институции, следва да създаде подходяща структура, позволяваща на студенти и дипломанти да стажуват и/или да бъдат наемани на работа във водещи партньорски организации в рамките на ОПН.

(14)  ЕИТ следва да функционира предимно чрез основаващи се на високи постижения дългосрочни стратегически партньорства на интердисциплинарна и/или трансдисциплинарна основа от потенциален ключов икономически и обществен интерес за Европа. Тези партньорства следва да бъдат подбрани от управителния съвет на ЕИТ и определени за ОПН. Въпреки че те следва да са юридически автономни, отношенията между ЕИТ и ОПН следва да се основават на договорни споразумения, ║които ║определят правата и задълженията на ОПН, ║осигуряват подходящо равнище на координация и ║определят механизъм за контрол и оценка на резултатите на ОПН.

(15 )  Необходимо е да се оказва подкрепа за образованието като неразделен, но често отсъстващ компонент на една всеобхватна стратегия за новаторство. Споразумението между ЕИТ и ОПН следва да предвижда квалификациите, присъдени от институциите за висше образование, които са партньорски организации на ОПН, да носят знака на ЕИТ. ЕИТ следва да насърчава признаването на издадените от ЕИТ квалификации , носещи неговия знак за високи постижения, както в държавите-членки║, така и извън Европейския съюз . Т ези дейности следва да се извършват, без да се засягат разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации(4) .

(16 )  ЕИТ следва да установи ясни и прозрачни насоки за управлението на интелектуалната и индустриалната собственост, които следва надлежно да отчетат приноса на многобройните партньорски организации на ОПН и да насърчават използването на интелектуалната и индустриалната собственост при подходящи условия, включително чрез лицензиране и следва да осигури подходящи стимули за ЕИТ и неговите партньори, (включително физически лица, ОПН и партньорски организации), както и стимули, благоприятстващи практическите приложения и експлоатацията с търговска цел. Когато определени дейности се финансират по рамковите програми на Общността за научни изследвания и технологично развитие, следва да се прилагат правилата, предвидени за тези програми.

(17)  За да се гарантира структурно сътрудничество и редовен обмен на гледни точки, ЕИТ следва да гарантира периодичния диалог между ОПН и гражданското общество.

(18 )  Уставът на ЕИТ следва да съдържа подходящи разпоредби, гарантиращи отговорността, автономността и прозрачността на ЕИТ.

(19 )  За да се гарантира функционалната автономност и независимост на ЕИТ, той следва да притежава правосубектност и да управлява собствения си бюджет, приходите в който следва да включват вноска от Общността, вноски от държавите-членки и частни организации, национални или международни органи или институции, приходи от собствена дейност на ЕИТ, свързани с управлението на правата върху интелектуална и индустриална собственост, или дарения. ЕИТ следва да се стреми да привлича нарастващо финансово участие от страна на частни организации.

(20 )  Доколкото се отнася до субсидията от Общността и други евентуални безвъзмездни средства за сметка на общия бюджет на Европейския съюз, следва да се прилага бюджетната процедура на Общността.

(21 )  С настоящия регламент се установява финансова рамка за периода от 2008 г. до 2013 г. Независимо от това, по силата на точка 14 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС)(5) , нито един акт, приет по процедурата на съвместно вземане на решение от Европейския парламент и Съвета, нито акт, приет от Съвета, който включва превишаване на бюджетните средства, налични в общия бюджет на Европейския съюз или отпуснати средства, налични във финансовата рамка не следва да се прилагат от финансова гледна точка докато общият бюджет на Европейския съюз не бъде изменен и, при необходимост, докато финансовата рамка не бъде подходящо преразгледана в съответствие с процедурата, съответстваща на всеки един от тези случаи .

(22 )  ЕИТ е орган, който се създава от Общностите по смисъла на член 185, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (по-долу наричан "Финансов регламент") (6) и на точка 47 от МИС, и съответно следва да приеме подходящи финансови правила.

(23 )  Управителният съвет на ЕИТ следва да приеме текуща тригодишна работна програма, която следва да се проучва от Комисията по отношение на допълващия й характер спрямо политики и инструменти на Общността, както и годишен доклад, включващ пълен финансов отчет, който следва да се предава на Комисията, █Европейския парламент, Съвета и Сметната палата.

(24 )  Целесъобразно е Европейският парламент, Съветът и Комисията да имат право да изразяват становище относно работната програма и годишния доклад на ЕИТ, включително финансовия отчет.

(25 )  Тъй като създаването на ЕИТ е нова инициатива, ефектът от която не е сигурен и труден за предвиждане, Комисията следва подробно и редовно да преразглежда функционирането и резултатите от ЕИТ, като взема предвид алтернативни възможности за структуриране на ЕИТ и, където е необходимо, да излезе с предложения за изменение на настоящия Регламент .

(26)  Тъй като предложението за създаването на ЕИТ бе внесено след приемането на многогодишната финансова рамка и на многогодишните програми на Общността в сферите на образованието изследователската дейност и новаторството по реда на процедурата на съвместно вземане на решение, финансирането, отпуснато за такива общностни програми следва да не се използва за финансиране на ЕИТ, а следва да бъдат проучени всички възможности, които се предлагат от МИС.

(27 )  Доколкото целите на предложеното действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки поотделно и поради своя мащаб и транснационални последици могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, ║настоящият регламент ║не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Създава се Европейски институт по иновации и технологии (по-долу наричан "ЕИТ"). ЕИТ е орган по смисъла на член 185 от Финансовия регламент и точка 47 от МИС .

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

   1. "Новаторство" означава процесът и резултатите от този процес, посредством които нови идеи отговарят на обществено или икономическо търсене и пораждат нови продукти, услуги или организационни модели, които успешно се въвеждат на съществуващ пазар или са в състояние да създадат нови пазари.
   2. "Общност на познания и новаторство" ("ОПН") юридически автономно партньорство между институции за висше образование, научно-изследователски организации, дружества и други заинтересовани страни в иновационния процес под формата на стратегическа мрежа със съвместен средно- до дългосрочен новаторски план, насочен към постигане на целите на ЕИТ.

3.  "Участваща държава" означава държава-членка или друга държава, която има споразумение с Общността във връзка с ЕИТ.

   4. "Институция за висше образование" означава всякаинституция , която предлага признати степени за завършено образование или други признати следгимназиални квалификации, независимо от наименованието му в национален контекст.
   5. " Изследователска организация" означава публичноправно или частноправно юридическо лице║, което извършва изследователска или технологично развойна дейност като една от основните си цели.
   6. "Партньорска организация" означава всяка организация, която е член на ОПН, и по-конкретно може да включва: институции за висше образование , изследователски организации, публични или частни дружества, финансови институции, регионални и местни органи, фондации.
   7. "Партньорство" означава група от потенциални партньорски организации, които са се обединили, за да кандидатстват за ОПН.
   8. "Квалификации" означава дипломи, степени за завършено образование и други отличия, издадени от участваща институция за висше образование при завършване на програма за висше образование.

Член 3

Цел

Целта на ЕИТ е да повиши европейската конкурентноспособност и да допринесе за устойчив икономически растеж чрез засилване на новаторските способности на държавите-членки и на Общността. Той постига това посредством насърчаване и координиране на новаторството, изследванията и висшето образование на най-високо ниво .

Член 4

Задачи

1.  За да постигне целта си , ЕИТ:

   ( а ) определя свои сфери на приоритети;
   ( б ) повишава информираността сред потенциални партньорски организации и насърчава участието им в своите дейности ;
   ( в ) подбира и определя ОПН в приоритетните сфери ; прилага подхоящи мерки за контрол на качеството; постоянно контролира и периодично оценява дейността им║ и осигурява подходящо равнище на координация между тях;
   ( г ) мобилизира необходимите средства от публични и частни източници и използва собствените си средства в съответствие с настоящия регламент. По-конкретно, той се стреми да набира значителна и нарастваща част от бюджета си от частни източници и собствени средства;
   ( д ) насърчава признаването на квалификациите , издадени от институции за висше образование, които са партньорски организации в ОНП и носят знака на ЕИТ в държавите-членки;
   е) насърчава разпространението на добри практики за интеграция на новаторството, висшето образование и научните изследвания с цел развиването на обща култура на новаторство с високо ниво на трансфер на познание;
   ж) старае се да се превърне в институция от световна класа в новаторството, висшето образование и научните изследвания;
   з) осигурява допълване и сближаване между дейностите на ЕИТ и други програми на Общността;
   и) допълва съществуващи национални и регионални политики, инструменти и мрежи в областта на новаторството, изследванията и висшето образование в Европа.

2.  ЕИТ следва да има правомощието да създаде фондация (по-долу наричана "Фондация ЕИТ") със специфична цел насърчаване и подкрепяне на дейността на ЕИТ.

Член 5

Общности на познания и новаторство

1.  ОПН извършват по-конкретно:

   а) новаторски дейности и инвестиции с подходящ мащаб, които предлагат европейска добавена стойност и имат измерения на изследователска дейност и висше образование , като стимулират разпространяването и използването на резултатите;
   б) авангардни техннологични и новаторски изследвания в области от ключов икономически и обществен интерес║, които се опират на резултатите от научни изследвания на европейско и национално равнище и които целят да укрепят конкурентноспособността на Европа на международно равнище ;
   в) образователни дейности и обучение на ниво магистър и доктор, както е посочено в член 8, в дисциплини, които ще отговарят на бъдещите европейки икономически нужди и ще насърчават развиването на новаторски умения и подобряване на управленски и предприемачески умения, както и мобилността на научните работници;
   г) разпространяване на най-добри практики в сектора на иновациите с акцент върху развиването на сътрудничество между висшето образование, научните изследвания и бизнеса .

2.  ОПН разполагат като цяло със значителна автономност при определяне на вътрешната си организация и състав, както и на точната си програма и методи на работа .

3.  ОПН се стремят да бъдат отворени за нови партньорски организации, когато такива организации могат да добавят стойност към партньорството .

4.  ОПН са правно независими от ЕИТ. Връзката между ЕТИ и всяка ОПН се основава на договорно споразумение.

5.  Всяка ОПН представя на управителния съвет на ЕИТ бизнес план за одобрение.

6.  Партньорствата могат да включват партньорски организации от трети страни, които могат да дадат положителен принос за целите на ОПН.

Член 6

Подбор на ОПН

1.  ЕИТ подбира и определя партньорството, което да функционира като ОПН, въз основа на конкурс с открита и прозрачна процедура. ЕИТ приема и публикува подробни изисквания и условия за подбор на ОПН, основаващи се на принципите за високи постижения и способност за новаторство, като в процеса на подбор се привличат и външни независими експерти.

2.  В съответствие с критерия за високи постижения, посочен в параграф 1, при подбора на ОПН се взема предвид по-специално:

   а) настоящата и потенциална способност за новаторство в рамките на партньорството както и неговите потенциални високи постижения в новаторството, висшето образование и научните изследвания, и по-специално способността да включи тези елементи в своята дейност;
   б) способността на партньорството да постигне целите, поставени в стратегическата програма за новаторство, както е посочено в член 28;
   в) способността на партньорството да гарантира устойчиво, дългосрочно финансиране, включително съществени финансови ангажименти от частния сектор;
   г) участието в партньорството на партньорски организации, активни в научни изследвания, висше образование и новаторство, като включва поне една институция за висше образование и едно частно дружество;
   д) когато е подходящо, съществуването на план за управление на интелектуална и индустриална собственост, който е подходящ за съответния сектор и е съобразен с принципите и насоките на ЕИТ за управление на интелектуалната и индустриалната собственост;
   е) включването и сътрудничеството с частния сектор, и по-специално с МСП, както и с финансовия сектор;
   ж) мерки в подкрепа на създаването на нови дружества и дружества, възникнали в резултат на сливане или отделяне от друго дружество;
   з) способност за партньорство с други организации и мрежи извън ОПН с цел обмен на добри практики и високи постижения.

3.  В съответствие с критерия за високи постижения, посочен в параграф 1, всяко ОПН има най-малко три партньорски организации, разположени в поне две различни участващи държави, всяка от които е независима от останалите по смисъла на член 6 от Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правила за участието на предприятия, изследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007-2013 г.) (7) .

4.  ОПН може да включва партньорски организации, които не са установени в участващи държави при наличие на одобрение от управителния съвет на ЕИТ.

Член 7

Пилотна фаза

1.  Не по-късно от ... (8) ЕИТ подбира и определя две или три ОПН в съответствие с разпоредбите на член 6.

2.  ЕИТ може да избере допълнителни ОПН след приемането на първата си стратегическа програма за новаторство в съответствие с член 28.

Член 8

Квалификации

1.  Споразумението между ЕИТ и ОПН предвижда, че в дисциплините и сферите , в които се осъществяват висше образование , научни изследвания и новаторски дейности посредством ОПН присъжданите от ОПН квалификации носят знака на ЕИТ.

2.  ЕИТ насърчава институциите за висше образование , които са партньори на ОПН да присъждат съвместни квалификации , отразяващи комплексното естество на ОПН. Въпреки това, квалификации, присъдени от една институция за висше образование , както и двойни или многобройни квалификации също са възможни.

3.  Държавите-членки си сътрудничат при признаването на квалификациите, издадени от институциите за висше образование в рамките на ОПН и носещи знака на ЕИТ без да се засягат разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО.

4.  Партньорските организации, в рамките на една ОПН, допринасят за образователната и учебна политика в дисциплините и секторите, обхванати от стратегиите на управителния съвет на ЕИТ.

Член 9

Мобилност на научни работници и студенти

1.  Чрез своите дейности ЕИТ помага за насърчаване на мобилността в европейската зона за висше образование в изпълнение на споразуменията, сключени в рамките на процеса от Болоня.

2.  Преносимостта на безвъзмездните средства, отпуснати за дейности на ОПН и по-специално за научни работници и студенти, трябва да бъде гарантирана.

Член 10

Независимост на ЕИТ и съгласуваност с действията на общностно, национално или междуправителствено равнище

1.  ЕИТ е независим при осъществяването на дейността си от национални органи и външен натиск. █

2.  Дейността на ЕИТ и ОПН се съгласува с други действия и инструменти на общностно равнище, и по-специално в областта на новаторството, научните изследвания и висшето образованието.

3.  ЕИТ взема под внимание политиките и инициативите на регионално , национално и междуправителствено равнище с цел използване на най-добрите практики, доказани концепции и наличните ресурси .

Член 11

Органи на ЕИТ

1.  Органите на ЕИТ са:

   а) управителен съвет, съставен от високопоставени и опитни представители на новаторската , стопанската, изследователската и академичната сфера . Той отговаря за ръководството █ на дейността на ЕИТ, за подбора, определянето и оценката на ОПН, както и за всички останали стратегически решения;
   б) изпълнителен комитет, който ръководи работата на ЕИТ и взема необходимите решения в периодите между заседанията на управителния съвет;
   в) директор, който отговаря пред управителния съвет за административното и финансово управление на ЕИТ и представлява ЕИТ;
   г) когато е подходящо, отдел за вътрешен одит , който съветва управителния съвет и директора във връзка финансовото и административно управление и контролните структури в рамките на ЕИТ, организацията на финансовите връзки с ОПН и всички други въпроси по искане на управителния съвет.

2.  Комисията може да назначи наблюдатели, които да участват в заседанията на управителния съвет и на изпълнителния комитет█.

Член 12

Състав на управителния съвет

1.  Управителният съвет се състои както от назначени членове, като се осигурява равновесие между членове със стопански опит, членове с академичен и изследователски опит (по-долу наричани: "назначени членове"), така и от членове, избрани от и измежду служителите, работещи в новаторската, изследователската, академичната, техническата и административна сфера, студенти и кандидати за докторска степен на ЕИТ и ОПН (по-долу наричани "представителни членове").

2.  Назначените членове на управителния съвет са 21. С изключение на случаите по параграф 4, те имат шестгодишен мандат, който не подлежи на подновяване. Те се назначават от Комисията в съответствие с прозрачна процедура, която включва доклад до Европейския парламент и Съвета относно процеса на избор.

3.  При назначаване на назначените членове на управителния съвет Комисията има предвид равновесието между академичен/изследователски и стопански опит, както и равновесието между половете и взема предвид новаторството, изследванията и образованието в Европейския съюз.

4.  Една трета от назначените членове се сменят на всеки две години. Членовете, чийто мандат изтича след втората или четвъртата година след първоначалното определяне на управителния съвет, се определят чрез жребий.

5.  Представителните членове на управителния съвет са четири. Те имат тригодишен мандат, който подлежи на еднократно подновяване. Мандатът им се прекратява в случай, че напуснат ЕИТ или ОПН. Смяната им се извършва по реда на същата процедура за остатъка от мандата на напускащия член.

6.  Условията и редът за избор и смяна на представителните членове се одобряват от управителния съвет по предложение на директора, преди да бъде създадена първата ОПН. Те гарантират подходящо представителство на разнообразието и отчита развитието на ЕИТ и ОПН.

7.  В случай, че член на управителния съвет не е в състояние да завърши мандата си, на негово място се назначава или избира заместник за остатъка от мандата по същата процедура, по която е бил назначен или избран напускащия член.

Член 13

Правомощия на управителния съвет

1.  Членовете на управителния съвет действат при пълна независимост, в интерес на ЕИТ, като защитават неговите цели, функции, идентичност и последователност.

2.  Управителният съвет, по-специално:

   а) определя областите, в които да бъдат създадени ОПН;
   б) одобрява стратегията на ЕИТ, записана в текущата му тригодишна работна програма;
   в) одобрява бюджета на ЕИТ, годишния отчет, счетоводния баланс и годишния доклад за дейността, по предложение на директора;
   г) приема строги, прозрачни и достъпни процедури за подбор на ОПН; тези процедури включват външна експертна оценка и обхващат отношенията между ЕИТ и ОПН;
   д) подбира и определя партньорство под формата на ОПН или, при необходимост, отменя установено партньорство;
   е) гарантира постоянна оценка на дейностите на ОПН въз основа на ясни критерии, установени предварително;
   ж) приема свой правилник за дейността, както и правилниците за дейността на изпълнителния комитет;
   з) определя, със съгласието на Комисията, подходящи възнаграждения за членовете си и за членовете на изпълнителния комитет; тези възнаграждения се съпоставят със съществуващи подобни заплащания в държавите-членки;
   и) приема процедура за избиране на членовете на изпълнителния комитет, на отдела за вътрешен одит, когато е подходящо и на директора;
   й) назначава директора и, ако е необходимо, го освобождава от длъжност, назначава счетоводителя на ЕИТ и членовете на изпълнителния комитет и, когато е подходящо;
   к) упражнява дисциплинарна власт по отношение на директора;
   л) когато е уместно, създава консултативни групи, които могат да действат за определен срок;
   м) популяризира ЕИТ в световен мащаб с цел повишаване на неговата привлекателност и превръщането му в "международен играч" с отлични постижения в областта на новаторството, изследванията и висшето образование;
   н) приема кодекс за поведение по отношение на конфликтите на интереси;
   о) определя принципите и насоките за управление на правата върху интелектуална и индустриална собственост;
   п) одобрява споразумения отнасящи се до интелектуална и индустриална собственост, сключени между партньорските организации в ОНП;
   р) решава дали да създаде отдел за вътрешен одит в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (9) .

3.  Управителният съвет може да делегира изпълнението на конкретни задачи на изпълнителния комитет.

4.  Управителният съвет избира своя председател измежду назначените членове. Мандатът на председателя е за срок от три години и подлежи на еднократно подновяване.

Член 14

Функциониране на управителния съвет

1.  По правило Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство на членовете си.

При все това, решенията по член 13, параграф 2, букви а), б), в), г), д) и й) и по член 13, параграф 4 изискват мнозинство от две трети от всички членове.

2.  Управителният съвет провежда редовни заседания най-малко три пъти годишно и извънредни заседания, които се свикват от председателя или по искане на най-малко една трета от членовете.

3.  По време на преходен период, управителният съвет се състои изключително от назначени членове до момента, когато могат да се проведат избори за представителни членове след създаването на първата ОПН.

Член 15

Изпълнителен комитет

1.  Изпълнителният комитет се състои от петима членове, включително председателя на управителния съвет, който председателства и изпълнителния комитет.

Другите четирима члена се избират от управителния съвет измежду неговите назначени членове.

2.  Изпълнителният комитет провежда редовни заседания, които се свикват от председателя или по искане на директора.

3.  Изпълнителният комитет взема решения с обикновено мнозинство на членовете си.

4.  Изпълнителният комитет:

   а) подготвя заседанията на управителния съвет;
   б) контролира осъществяването на текущата тригодишна работна програма на ЕИТ;
   в) контролира процедурата за подбор на ОПН;
   г) взема всички решения, за които е бил овластен от управителния съвет.

Член 16

Директор

1.  Директорът е лице с опит и добра репутация в областите на дейност на ЕИТ. Той/тя се назначава от управителния съвет за срок от четири години. Управителният съвет може еднократно да продължи този мандат с четири години, ако счита, че това е в интерес на ЕИТ.

2.  Директорът отговаря за ежедневното управление на ЕИТ и го представлява. Той/тя отговаря пред управителния съвет, пред който ще докладва текущо за напредъка на дейностите на ЕИТ.

3.  По-специално, директорът:

   а) подпомага работата на управителния съвет и на изпълнителния комитет и осигурява секретариат за заседанията им;
   б) изготвя проект на стратегия и бюджет на ЕИТ, който се представя на управителния съвет чрез изпълнителния комитет;
   в) администрира процедурата за подбор на ОПН; и гарантира, че различните етапи на този процес се провеждат прозрачно и обективно;
   г) организира и ръководи дейността на ЕИТ;
   д) гарантира осъществяването на ефективен контрол и процедурите по оценка, свързани с дейността на ЕИТ в съответствие с член 29;
   е) отговаря за административни и финансови въпроси, включително за изпълнението на бюджета на ЕИТ; в тази връзка директорът надлежно отчита съветите на отдела за вътрешен одит;
   ж) отговаря по всички въпроси, свързани с персонала;
   з) изготвя проекта на текущата тригодишна работна програма и годишен доклад за дейността на ЕИТ и ги представя на управителния съвет;
   и) представя проекта на годишния счетоводен отчет на ЕИТ и баланса на отдела за вътрешен одит , а след това на управителния съвет чрез изпълнителния комитет;
   й) гарантира изпълнението на задълженията на ЕИТ във връзка със сключени от него договори и споразумения;
   к) осигурява на изпълнителния комитет и на управителния съвет цялата информация, необходима за изпълнение на функциите им.

Член 17

Персонал на ЕИТ

1.  Персоналът на ЕИТ се състои от служители, които се назначават пряко от ЕИТ на срочни договори. За директора и служителите на ЕИТ важат условията за назначение на другите служители на Европейските общности.

2.  Държавите-членки или други работодатели могат да командироват експерти в ЕИТ за ограничен период от време.

Управителния съвет приема разпоредби, с които се предоставя възможност на командировани експерти от държавите-членки или други работодатели да работят в ЕИТ, и с които се определят техните права и задължения.

3.  По отношение на персонала, ЕИТ упражнява правомощията на орган, упълномощен да сключва договори със служители.

4.  От служител може да се изиска да заплати, изцяло или отчасти, обезщетение за причинени на ЕИТ вреди вследствие на тежко правонарушение, извършено в хода или във връзка с изпълнението на неговите задължения.

Член 18

Ръководни принципи на организация и управление на ОПН

1.  Управителния съвет приема насоки, на които се основават условията на споразуменията с ОПН и финансирането, контролът и оценката на дейността им. Насоките се оповестяват публично преди началото на процеса на подбор на ОПН.

2.  Управителният съвет дава насоки, по-специално относно:

   а) контрола и оценката на ОПН и участието на ЕИТ в тяхното управление;
   б) включването на стопанското измерение в изследователските и образователни дейности, включително планирането и извършването на образователни дейност и усилия в областта на изследванията и развитието; мобилността на служители и студенти/научни работници между стопанския и научния/изследователския сектор; осигуряването на образователно съдържание, което взема предвид въпроси, свързани със стопанската дейност, управлението и новаторството; подялбата на резултатите и приходите от резултатите на сътрудничество между партньорите; разпространяването на резултати и добри практики в организации, които не са партньори, включително МСП;
   в) начина, по който учебните програми и вътрешните практики насърчават предприемаческо и новаторско мислене.

3.  В рамките на споразуменията си с ЕИТ, ОПН се ползват със значителна автономност при определяне на вътрешната си организация, както и на точната си програма и методи на работа.

Член 19

Принципи за оценка и контрол на ОПН

ЕИТ организира постоянен контрол и периодични независими оценки на резултатите и постиженията на всяко ОПН. Тези оценки се основават на добра административна практика и резултатно ориентирани параметри и при тях се избягват ненужни формални и процедурни аспекти.

Член 20

Срок, продължаване и преустановяване на ОПН

1.  В зависимост от резултатите от периодичните оценки и особеностите на конкретните области, ОПН се създава обикновено за период от 7 до 15 години.

2.  Управителният съвет може по изключение да реши да удължи срока на ОПН след първоначално определения период, ако това е най-удачният начин за постигане на целта на ЕИТ.

3.  В случай, че оценките на ОПН показват незадоволителни резултати, управителният съвет предприема подходящи мерки, включително намаляване, изменение или оттегляне на финансовата подкрепа за ОПН или прекратяване на споразумението с ОПН.

Член 21

Прекратяване на ЕИТ

В случай на прекратяване на ЕИТ, ликвидацията му се извършва под надзора на Комисията в съответствие с приложимото право. Споразуменията с ОПН и актът, с който се създава фондацията на ЕИТ, предвиждат подходящи разпоредби за уреждане за такава ситуация.

Член 22

Управление на интелектуалната и индустриалната собственост

1.  ЕИТ приема ║насоки за управление на правата на интелектуалната и индустриалната собственост, наред с другото въз основа на принципите, заложени в Глава ІІ, Раздел 2 на Регламент (ЕО) № 1906/2006.

2.  Въз основа на тези насоки партньорските организации на всяка ОПН сключват споразумение помежду си относно управлението и използването на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост, които се одобряват от управителния съвет.

Член 23

Правно положение

1.  ЕИТ притежава правосубектност. Във всяка държава-членка, институтът упражнява възможно най-широките юридически правомощия, с които разполагат юридическите лица съгласно съответното национално законодателство. По-специално, институтът може да придобива или да се разпорежда с материални или нематериални активи и да бъде страна в съдебни производства.

2.  Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага по отношение на ЕИТ.

Член 24

Отговорност

1.  ЕИТ носи еднолична отговорност за изпълнение на задълженията си.

2.  Договорната отговорност на ЕИТ се урежда от съответните договорни разпоредби и приложимото за съответния договор право.

В сключваните от ЕИТ договори се предвижда, че те са подведомствени на Съда на Европейските общности.

3.  По отношение на извъндоговорната отговорност, в съответствие с общите принципи на законодателствата на държавите-членки, ЕИТ обезщетява всяка вреда, причинена от него или негови служители при изпълнение на техните задължения.

Всички спорове във връзка с обезщетение на вреди са подсъдни на Съда на Европейските общности.

4.  Всички плащания от страна на ЕИТ за покриване на отговорността по параграфи 2 и 3 и направените в тази връзка разходи се считат за разходи на ЕИТ и се финансират от средствата на ЕИТ.

Член 25

Прозрачност и достъп до документи

1.  ЕИТ гарантира, че дейността му, включително и дейността на ОПН, се осъществява при висока степен на прозрачност. По-специално ЕИТ създава достъпна, свободна, многоезична интернет страница с информация за своята дейност и за дейностите на отделните ОПН.

2.  ЕИТ █оповестява публично и предава на бюджетните органи :

   а) правилник за дейността си;
   б) текущата си тригодишна работна програма и годишния си доклад за дейността.

3.  Без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 и 5, нито ЕИТ, нито ОПН не разкриват пред трети лица получена от тях поверителна информация, за която е поискано и е обосновано да се обработва при условията на поверителност.

4.  Членовете на органите на ЕИТ са субекти на изискването за поверителност, посочено в член 287 от Договора.

По отношение на събраната от ЕИТ информация в съответствие с настоящия регламент се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (10) .

5.  По отношение на държаните от ЕИТ документи се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (11) . Управителният съвет приема практическите условия и ред за прилагане на посочения регламент не по-късно от шест месеца след създаването на ЕИТ.

Член 26

Средства

1.  ЕИТ и ОПН се финансират , по-конкретно чрез:

   а) вноски от стопански или други частни организации, за предпочитане от дружества, които са партньорски организации в ОПН ;
   б) вноски от общия бюджет на Европейския съюз, както е заложено в член 30, както и от неизразходвани средства, които иначе биха се върнали на държавите-членки; при използване на средства от структурните фондове решенията се вземат от държавите-членки или от засегнатите местни, регионални и управленски органи ;
   в) вноски от участващите държави, от трети държави или от техни органи на публичната власт ;
   г) завещания, дарения и вноски от физически лица, институции, фондации или други национални органи;
   д) приходи от неговата собствена дейност █включително приходи от права свързани с интелектуална и индустриална собственост или капиталови вноски , █управлявани от фондацията на ЕИТ █;
   е) принос от █ международни органи или институции;
   ж) заеми и принос от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Средствата могат да включват апортни вноски.

2.  В случай, че ОПН или тяхна партньорска организация кандидатстват директно за помощ от общностни програми (включително механизма за финансиране с поделен риск), Комисията гарантира, че тези заявления не се ползват с привилегии спрямо другите заявления. Подобна помощ не се отпуска за дейности, които вече се финансират от бюджета на Общността.

3.  Нито един от фондовете по Седмата рамкова програма на Общността за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, Рамковата програма за конкурентноспособност и иновации и Програмата за обучение през целия живот не правят вноски за разходите за създаването и/или административните разходи пряко свързани с ЕИТ или ОПН.

Член 27

Програмиране и отчетност

1.  ЕИТ приема:

   а) текуща тригодишна работна програма, съдържаща неговите основни приоритети и предвидени инициативи, включително прогноза на финансовите нужди и източниците на финансиране. Работната програма е съобразена с наличните финансови и човешки ресурси;
   б) годишен доклад най късно до 30 юни всяка година. Докладът съдържа описание на извършените от ЕИТ дейности през предходната календарна година, оценка на постигнатите резултати спрямо определените цели и график, свързаните с дейността рискове, разходването на средства и общото функциониране на ЕИТ. █

2.  Текущата тригодишна работна програма и годишният доклад се представят от ЕИТ на Комисията, █Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за информация .

3.  Представянето на счетоводните сметки и отчети на ЕИТ става съобразно общите разпоредби, установени в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002.

Член 28

Стратегическа програма за иновации

1.  Най-късно до 31 декември 2011 г. и на всеки седем години след това ЕИТ изготвя проект за седемгодишна Стратегическа програма за иновации (по-долу наричана СПИ) и го представи на Комисията.

2.  СПИ обръща специално внимание върху дългосрочните стратегически области на ЕИТ по отношение на потенциални ключови икономически и социални интереси, в които е най-вероятно да се генерира най-значителна новаторска добавена стойност на равнище Европейски съюз. По-конкретна и подробна стратегия се разработва в тригодишните работни програми, както е определено в член 27, като се позволява на ЕИТ да отговори на вътрешното и външното развитие в областта на науката, технологиите, иновациите и други значими области.

3.  СПИ взема под внимание резултатите от наблюдението и оценката на ЕИТ и ОПН, съгласно предвиденото в член 29.

4.  СПИ включва оценка на финансовите нужди и ресурси с оглед на дългосрочното оперативно развитие и финансиране на ЕИТ.

5.  По предложение на Комисията, Европейският парламент и Съветът приемат СПИ, като действат в съответствие с член 251 от Договора.

Член 29

Оценка на ЕИТ

1.  ЕИТ гарантира, че неговите дейности, включително ръководените от ОПН, са предмет на постоянен контрол и периодична независима оценка с цел гарантиране на най-добро качество на резултата и най-ефективно използване на ресурсите. ЕИТ изпраща ежегодно на бюджетния орган всяка информация, свързана с резултата от процедурите на оценка.

2.  Най-късно до 31 декември 2010 г. и на всеки седем години след това Комисията прави оценка на ЕИТ. Това се извършва на основата на независима външна оценка и се проверява как ЕИТ изпълнява функциите си. Оценката обхваща всички дейности на ЕИТ и ОПН и проучва въздействието, ефективността, устойчивостта, ефикасността и значимостта на провежданите дейности и връзката им с политики на Общността. Тя отчита възгледите на заинтересованите страни на европейско и национално равнище.

3.  Комисията изпраща резултатите от оценката заедно с предложения за изменение на настоящия регламент на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

4.  Управителният съвет надлежно взема под внимание заключенията на оценките в програмите и действията на ЕИТ.

Член 30

Бюджетни ангажименти

Примерният финансов пакет от общностни средства за прилагане на настоящия регламент през шестгодишен срок, който започва да тече от 1 януари 2008 г., се определя на 308 700 000 EUR, при условие че това бъде одобрено от двата клона на бюджетния орган, в съответствие с МИС и по-специално дял В и точка 47 от него. Бюджетният орган дава разрешение за годишните бюджетни средства в рамките на финансовата рамка.

Член 31

Изготвяне и приемане на годишния бюджет

1.  Разходите на ЕИТ включват разходи за персонал, административни разходи, инфраструктурни разходи и разходи за дейността. Административните разходи се свеждат до минимум.

2.  Финансовата година съответства на календарната година.

3.  Директорът съставя прогноза за приходите и разходите на ЕИТ за следващата финансова година и я изпраща на управителния съвет.

4.  Приходите и разходите са балансирани.

5.  Управителният съвет приема проектопрогнозата, съпроводена от предварителната текуща тригодишна работна програма и проект за щатно разписание , и ги изпраща на Комисията до 31 март.

6.  Комисията предава прогнозата на бюджетния орган заедно с предварителния общ проектобюджет на Европейския съюз.

7.  Въз основа на прогнозата, Комисията въвежда в предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание и за размера на субсидията, която следва да бъде за сметка на общия бюджет, който същата представя пред двата клона на бюджетния орган в съответствие с член 272 от Договора .

8.  Бюджетният орган дава разрешение за бюджетните средства за субсидиране на ЕИТ. Бюджетният орган приема щатното разписание на ЕИТ.

9.  Управителният съвет приема бюджета на ЕИТ, който става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. По целесъобразност, в него се извършват съответни корекции.

10.  Управителният съвет уведомява в най-кратък срок двата клона на бюджетния орган за своето намерение да пристъпи към изпълнение на всеки проект, за който е вероятно да има съществени последици за финансирането на бюджета на ЕИТ, по-специално всеки проект, свързан със собственост, като наемане или закупуване на сгради. Той информира Комисията за това.

11 .  Всяка съществена промяна на бюджета на ЕИТ се извършва с одобрение на бюджетния орган .

Член 32

Изпълнение и контрол на бюджета

1.  Финансовите правила, приложими за ЕИТ, се приемат от управителния съвет след консултиране с Комисията. Те не могат да се отклоняват от разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002.

2.  Директорът изпълнява бюджета на ЕИТ.

3.  Отчетите на ЕИТ се консолидират с отчетите на Комисията.

4.  Правилата за бюджетен контрол, прилагани и за другите агенции на Европейския съюз, се прилагат за ЕИТ.

5.  Сметната палата упражнява контрол в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002.

6.  По препоръка на Съвета, преди 30 април на година n +2, Европейският парламент освобождава директора от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕИТ █ за година n.

Член 33

Защита на финансовите интереси на Общността

1.  С оглед борба с измамите, корупцията и други неправомерни действия, Регламент (ЕО) № 1073/1999 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (12) се прилага изцяло по отношение на ЕИТ.

2.  ЕИТ се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания от страна на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(13) . Управителният съвет признава официално това присъединяване и приема необходимите мерки за подпомагане на OLAF при провеждането на вътрешни разследвания.

3.  Всички приети решения и сключени договори от ЕИТ изрично предвиждат, че OLAF и Сметната палата могат да провеждат проверки на място на документите на всички изпълнители и подизпълнители, които са получили финансови средства от Общността, включително в помещенията на крайните бенефициенти.

4.  Разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3 се прилагат със съответните изменения за Фондацията на ЕИТ.

Член 34

Клауза за преразглеждане

Най-късно до 31 декември 2010 г. и на всеки седем години след това , Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент и функционирането на ЕИТ. Този доклад включва по-специално оценка на добавената стойност на ЕИТ, на неговия допълващ характер спрямо съществуващите национални и общностни инструменти за подкрепа на новаторството, научните изследвания и висшето образование, както и на осъществяването на целите на ЕИТ, установени в член 3. Въз основа на тази оценка, Комисията представя всякакви подходящи предложения за изменение на настоящия регламент.

В докладите на Комисията се вземат предвид годишните доклади на управителния съвет по член 27 и външните оценки, предвидени в член 29 .

Член 35

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след ║публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ║на ,

За Съвета За Европейския парламент

Председател Председател

(1) ОВ С 161, 13.7.2007 г., стр. 28 .
(2) ОВ С 146, 30.6.2007, стр. 27 .
(3) Позиция на Европейския парламент от 26 септември 2007 г.
(4) ║ОВ L 255, 30.9.2005, стр. 22 . Директива, изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета (OJ L 363, 20.12.2006 г., стр. 141).
(5) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (OJ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(7) OВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1 .
(8)* 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
(9) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72. Поправка в ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39.
(10) OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(11) OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
(12) OВ L 136, 31.5 .1999 г., стр. 1.
(13) OВ L 136, 31.5 .1999 г., стр. 15.

Последно осъвременяване: 2 юни 2008 г.Правна информация