Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0005(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0182/2006

Indgivne tekster :

A6-0182/2006

Forhandlinger :

PV 12/06/2006 - 20
CRE 12/06/2006 - 20

Afstemninger :

PV 13/06/2006 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0253

Vedtagne tekster
PDF 218kWORD 131k
Tirsdag den 13. juni 2006 - Strasbourg Endelig udgave
Vurdering og forvaltning af oversvømmelser ***I
P6_TA(2006)0253A6-0182/2006
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og forvaltning af oversvømmelser (KOM(2006)0015 - C6-0020/2006 - 2006/0005(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0015)(1) ,

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1 (C6-0020/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0182/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/.../EF om vurdering og forvaltning af oversvømmelsesrisici
P6_TC1-COD(2006)0005

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2) ,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3) , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Oversvømmelser kan forårsage dødsfald, evakueringer og miljøskader samt udgøre en alvorlig trussel mod den økonomiske udvikling og skade Fællesskabets økonomiske aktiviteter.

(2)  Oversvømmelser er et naturfænomen, som ikke kan forhindres fuldstændigt . Den massive begrænsning af vandløbsoplandenes naturlige overløbskapacitet, den dårlige forvaltning af de menneskelige aktiviteter ( såsom det stigende antal bebyggelser og økonomiske aktiver på flodsletterne, erosion og begrænsning af den naturlige afvanding på grund af skovhugst og landbrug i vandopløbslande), tørke og den globale opvarmning medvirker imidlertid til at øge risikoen for oversvømmelser og til at forværre deres skadevirkninger.

(3)  Traditionelle strategier for risikostyring i forbindelse med oversvømmelser i form af nødinfrastrukturer til beskyttelse af personer, fast ejendom og ejendele, har ikke skabt den forventede grad af sikkerhed.

(4)  Det er muligt og ønskeligt at reducere risikoen for menneskers liv og sundhed , miljøet og infrastrukturer i tilknytning til oversvømmelser. Foranstaltningerne til at reducere denne risiko skal imidlertid koordineres med medlemsstaterne, deres nationale, regionale og lokale myndigheder samt de vandløbsplejeansvarlige organisationer i hele vandløbsoplandet .

(5)  Medlemsstaterne tilskyndes til at træffe foranstaltninger til gavn for risikostyringen for oversvømmelser i områder opstrøms og nedenstrøms, inden for og uden for deres eget område, idet vandløbets naturlige forløb så vidt muligt skal bevares. Hvis dette ikke er muligt, bør medlemsstaterne sørge for at finde kompensationsområder inden for deres eget område eller at finde sådanne områder i samarbejde med andre medlemsstater.

(6)  Videnskabelige kredse er enige om, at frekvensen af ekstreme nedbørsmængder har været stigende i de seneste år.

(7)  Foranstaltninger til risikostyring og begrænsning af oversvømmelsesskader bør være i overensstemmelse med solidaritetsprincippet. Derfor bør risikostyringen for oversvømmelser langs afstrømningsområdet for en flod, der løber mellem to eller flere nabolande, organiseres på en sådan måde, at intet område udsættes for oversvømmelsesrisici på grund af en ikke-bæredygtig vandløbspleje.

(8)  Rådet (miljø) erkendte i sine konklusioner af 14. oktober 2004, "at menneskelige aktiviteter medvirker til at øge sandsynligheden for (store) oversvømmelser og forværre skadevirkningerne heraf, ligesom klimaforandringer også vil forårsage flere oversvømmelser". Ud fra princippet om en bæredygtig udvikling i henhold til artikel 37 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal et højt miljøbeskyttelsesniveau integreres i Unionens politikker. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor træffe foranstaltninger til forbedring af oversvømmelsesforebyggelse, beskyttelse mod oversvømmelsesrisici samt skadesbegrænsning.

(9)  Hidtil er der ikke på europæisk plan vedtaget nogen retsakt om beskyttelse mod oversvømmelsesrisici. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger(4) kræver, at der udarbejdes vandområdeplaner for hvert vandløbsopland med henblik på at opnå en god økologisk og kemisk tilstand, og det vil bidrage til at mindske virkningerne af oversvømmelser. Mindskelse af oversvømmelsesrisikoen er imidlertid ikke en af det pågældende direktivs væsentligste målsætninger. Denne risiko, der vil blive hyppigere i fremtiden som følge af klimaændringerne, tages ikke i betragtning.

(10)  Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Styring af oversvømmelsesrisikoen - Oversvømmelsesforebyggelse, oversvømmelsessikring og oversvømmelsesbekæmpelse" indeholder en analyse af og tilgang til risikostyring på fællesskabsplan med hensyn til oversvømmelser og en erklæring om, at en harmoniseret og samordnet indsats på fællesskabsplan ville forbedre den samlede oversvømmelsessikring betydeligt og give den øget værdi.

(11)  Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom af 23. oktober 2001 om indførelse af en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet(5) mobiliserer støtte og assistance fra medlemsstaterne i tilfælde af katastrofer, også oversvømmelser. Civilbeskyttelse kan yde en passende indsats, hvad angår de berørte befolkninger, og kan forbedre beredskabet og indsatsen, men tager ikke fat om årsagerne til oversvømmelserne.

(12)  I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(6) er det muligt at yde hurtig økonomisk bistand i katastrofetilfælde for at hjælpe de berørte økosystemer, personer, regioner og lande med at genoprette så normale levebetingelser som muligt; denne bistand kan kun ydes som katastrofehjælp og ikke som hjælp til de faser, der går forud for en katastrofesituation.

(13)  De fleste vandløbsoplande i Europa breder sig over flere medlemsstater. Effektiv forebyggelse af og indgreb mod oversvømmelser forudsætter ud over koordinering på fællesskabsplan ligeledes tværnationalt samarbejde.

(14)  Medlemsstaterne og Fællesskabet bør tage bestemmelserne om bæredygtig styring af oversvømmelsesrisici i betragtning ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle deres politikker, herunder transportpolitik, fysisk planlægning og byudvikling samt industrialiserings-, landbrugs-, samhørigheds-, energi- og forskningspolitik.

(15)  Oversvømmelser af forskellig art opstår overalt i Fællesskabet, f.eks. floder, der går over deres bredder, styrtfloder, oversvømmelser i byer, i kloaksystemer og i kystområder samt oversvømmelser som følge af kraftig regn . Der er ligeledes forskel på de skader, som oversvømmelserne forårsager i Fællesskabets forskellige lande og regioner. Derfor bør målsætningerne for forvaltning af oversvømmelsesrisici baseres på de lokale og regionale forhold.

(16)  Oversvømmelsesrisikoen i visse områder af Fællesskabet anses muligvis for ringe i f.eks. tyndtbefolkede eller ubefolkede områder eller i områder med begrænsede økonomiske aktiver eller økologiske værdier. Sådanne områder kan imidlertid være af betydning i forbindelse med forebyggelse af oversvømmelser. Der bør derfor foretages en foreløbig vurdering af risikoen for oversvømmelser i hvert enkelt vandløbsopland, delopland og tilknyttet kystområde i vandområdedistrikterne for at bestemme oversvømmelsesrisikoen i hvert enkelt tilfælde, muligheden for forebyggelse af oversvømmelser og for at afgøre om der er behov for yderligere foranstaltninger.

(17)  For at kunne tilvejebringe et effektivt informationsværktøj og et solidt grundlag for prioritering og yderligere tekniske, finansielle og politiske afgørelser må der udarbejdes oversvømmelseskort og vejledende kort over oversvømmelsesskader til beskrivelse af områder med forskellige grader af oversvømmelsesrisiko, herunder risiko for miljøforurening som følge af oversvømmelser.

(18)  I betragtning af medlemsstaternes eksisterende muligheder bør der ud fra subsidiaritetsprincippet vises en betydelig smidighed på lokalt og regionalt plan, særlig med hensyn til myndighedernes organisation og ansvar, risikostyringsplanerne for oversvømmelser og risikokortene, beskyttelsesniveauet samt foranstaltningerne og tidsplanerne for opfyldelse af de opstillede mål.

(19)  Med henblik på at undgå og at reducere de negative følger af oversvømmelser i de pågældende områder er det hensigtsmæssigt at opstille risikostyringsplaner for oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne af oversvømmelser varierer i Fællesskabets forskellige lande og regioner. Risikostyringsplaner for oversvømmelser skal derfor tage hensyn til de særlige geografiske, geologiske, hydrologiske, topografiske og andre relevante forhold, herunder befolkningstæthed samt erhvervsaktiviteterne i det berørte vandløbsopland, delopland og kystområde, og give skræddersyede løsninger efter behovene og prioriteterne i vandløbsoplandet, deloplandet og kystområdet, og samtidig sikre koordinering med vandområdedistrikterne. Risikostyringsplaner for oversvømmelser bør endvidere tage hensyn til industri- og landbrugsfaciliteter samt for andre mulige forureningskilder i det pågældende område for at undgå en sådan forurening.

(20)  Risikostyringen for oversvømmelser, der består af forebyggelse, sikring, beredskab, katastrofeindsats og genoprettelse samt revision , bør være et af de grundlæggende elementer af risikostyringsplanerne for oversvømmelser, med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab.

(21)  For at undgå dobbeltarbejde bør medlemsstaterne kunne anvende allerede eksisterende risikokortlægninger og risikostyringsplaner for oversvømmelser for at opfylde kravene i dette direktiv.

(22)  Kommissionens Fælles Forskningscenter er ved at udvikle et europæisk oversvømmelsesvarslingssystem, der kan give mellemfristprognoser ud fra oversvømmelsessimuleringer i hele Europa med en varslingsperiode på mellem tre og ti dage. Data fra det europæiske oversvømmelsesvarslingssystem kan bidrage til et bedre beredskab i tilfælde af kommende oversvømmelser. Når testfasen er afsluttet, skal det europæiske oversvømmelsesvarslingssystem derfor videreudvikles. Det kan formentlig være operativt i 2010.

(23)  Formålet med risikostyring for oversvømmelser i vandløbsoplande er at skabe fælles ansvar og solidaritet i oplandet. Med henblik herpå bør medlemsstaterne sørge for at skabe bevidsthed og støtte samarbejdet blandt alle de berørte parter samt inden for områder, der ikke rammes, eller som er mindre udsatte for oversvømmelser, men som med deres arealanvendelse og praksis kan medvirke til at forårsage oversvømmelser i områder nedenstrøms og opstrøms.

(24)  For så vidt angår korttidsprognoser, bør medlemsstaterne basere deres planer på den bedste tilgængelige praksis og på moderne teknologi, f.eks. LAM-modeller (to- til fire-timers-prognoser).

(25)  Udarbejdelse af vandområdeplaner i henhold til direktiv 2000/60/EF og risikostyringsplaner for oversvømmelser i henhold til nærværende direktiv indgår i integreret vandområdeforvaltning; de to forløb bør derfor udnytte muligheden for synergieffekt. Med henblik på effektivitet og forsvarlig ressourceanvendelse skal gennemførelsen af dette direktiv nøje koordineres med direktiv 2000/60/EF.

(26)  Når vandområder anvendes til konkurrerende former for bæredygtige menneskelige aktiviteter (f.eks. risikostyring for oversvømmelser, miljøbeskyttelse, sejlads på indre vandveje eller vandkraft), der påvirker vandområdet, indeholder direktiv 2000/60/EF bestemmelser om en klar og gennemskuelig metode til at varetage sådanne anvendelser og virkninger. I tilfælde af modstridende rettigheder skal beskyttelse af menneskeliv og menneskers sundhed til enhver tid prioriteres over miljøet.

(27)  De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af nærværende direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7) .

(28)  Da målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. Medlemsstaterne kan derfor i den første fase indtil 2018 anvende deres eksisterende planer, når de i artikel 4 nævnte mindstekriterier er opfyldt.

(29)  Dette direktiv tager fuldt ud hensyn til protokol (nr. 30) til traktaten om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Formålet med dette direktiv er at fastlægge en ramme til vurdering og styring af oversvømmelsesrisici med henblik på mindskelse af de skadelige indvirkninger på mennesker, miljø og økonomiske aktiviteter som følge af oversvømmelser i Fællesskabet. Endvidere vil det støtte opfyldelsen af de miljømål, der er fastlagt i den gældende fællesskabslovgivning .

Artikel 2

I dette direktiv anvendes, ud over definitionerne af "vandløb", "vandløbsopland", "delopland" og "vandområdedistrikt" i artikel 2 i direktiv 2000/60/EF, følgende definitioner:

   1. "Oversvømmelse": en midlertidig oversvømmelse af arealer, der normalt ikke er dækket af vand, også som følge af kraftig regn, der fører til oversvømmelse af beboelsesområder og/eller industriområder.
   2. "Oversvømmelsesrisiko": sandsynligheden for en oversvømmelse og de eventuelle skadelige følger for menneskers liv og sundhed , miljø og økonomiske aktiviteter, der er forbundet med en sådan oversvømmelse .

Artikel 3

I forbindelse med dette direktiv anvender medlemsstaterne ordningerne i artikel 3, stk. 1, 2, 3, 5 og 6 , i direktiv 2000/60/EF.

Udpeger medlemsstaterne med henblik på dette direktivs gennemførelse en anden ansvarlig myndighed, gælder bestemmelserne i artikel 3, stk. 6, 8 og 9, i direktiv 2000/60/EF.

Kapitel II

Foreløbig oversvømmelsesrisikovurdering

Artikel 4

1.  Medlemsstaterne foretager for hvert vandområdedistrikt eller for den del af et internationalt vandområdedistrikt, der ligger på deres område, en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen i overensstemmelse med stk. 2. Råder medlemsstaterne over vurderinger, der opfylder kravene i dette direktiv, kan de anvendes til dette formål.

2.  Den foreløbige vurdering af oversvømmelsesrisikoen omfatter mindst følgende:

   a) et typografisk kort, der også viser arealanvendelsen, over vandområdedistriktet med grænserne for vandløbsoplandet, deloplandet og kystområderne
   b) en beskrivelse af de oversvømmelser, der har fundet sted tidligere, og som havde betydelige negative følger for menneskeliv, økonomiske aktiviteter og miljøet
   c) en beskrivelse af oversvømmelsesforløb, herunder deres følsomhed over for ændringer, især jordsætninger, og den rolle, som flodsletter spiller som naturligt overløb og buffer for oversvømmelser, samt en beskrivelse af tidligere og fremtidig bortledning
   d) en beskrivelse af udviklingsplaner, der ville medføre en ændring af arealanvendelsen eller af befolkningens og de økonomiske aktiviteters fordeling, som medfører en forøgelse af oversvømmelsesrisikoen i det pågældende område eller i områderne opstrøms eller nedenstrøms herfor
   e) en vurdering af sandsynligheden for fremtidige oversvømmelser baseret på hydrologiske data, typer af oversvømmelser og de forventede virkninger af klimaændringer og arealanvendelsestendenser
   f) en prognose over de anslåede følger af fremtidige oversvømmelser for mennesker, miljø og økonomiske aktiviteter under hensyntagen til udviklinger på lang sigt, herunder klimaændringer
   g) g) foranstaltninger til risikostyring vedrørende oversvømmelser, herunder især de foranstaltninger, der vedrører anlæggelse af infrastrukturer, bør underkastes en forsvarlig og gennemsigtig økonomisk og miljømæssig vurdering for at sikre deres bæredygtighed på lang sigt til gavn for borgerne og erhvervslivet med udgangspunkt i princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljø- og ressourceomkostninger
   h) en vurdering af effektiviteten af de eksisterende menneskeskabte infrastrukturer til oversvømmelsessikring under hensyntagen til deres reelle kapacitet til at forebygge skader og deres økonomiske og miljømæssige effektivitet.

3.  Medlemsstaterne kan for vandløbsoplande, deloplande eller kystområder, hvor der må formodes en tilstrækkelig potentiel risiko, give afkald på den i stk. 1 nævnte foreløbige vurdering af oversvømmelsesrisikoen, når

   a) der inden for den i artikel 6, stk. 1, nævnte frist allerede foreligger oversvømmelsesrisikokort eller risikostyringsplaner for oversvømmelser
   b) medlemsstaterne inden for den i artikel 6, stk. 1, nævnte frist meddeler Kommissionen, at de gør brug af denne undtagelsesregel, og
   c) revisionen af den foreløbige oversvømmelsesrisikovurdering, oversvømmelsesrisikokortene og risikostyringsplanerne for oversvømmelser, jf. kapitel II, III og IV, er gennemført inden for de i artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, nævnte frister.

Artikel 5

1.  På grundlag af vurderingen omhandlet i artikel 4 udpeges alle vandløbsoplande, deloplande, kystområder og dele heraf omfattet af et vandområdedistrikt til en af følgende kategorier:

   a) vandløbsoplande, deloplande, kystområder eller dele heraf , hvor der efter vurderingen ikke er nogen potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller hvor de mulige følger for miljø og økonomiske aktiviteter anses for at være af et acceptabelt ringe omfang under hensyntagen til forudsigelig arealanvendelse eller klimaændringer
   b) vandløbsoplande, deloplande eller kystområder , hvor der efter vurderingen er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse .

2.  Udpegelse efter stk. 1 af et internationalt vandløbsopland, delopland, kystområde eller dele heraf omfattet af et internationalt vandområdedistrikt koordineres mellem de pågældende medlemsstater.

For så vidt angår denne artikel sikrer medlemsstaterne relevant dataoverførsel inden for fælles vandløbsoplande .

Artikel 6

1.  Medlemsstaterne færdiggør de foreløbige vurderinger af oversvømmelsesrisikoen senest den ... (8) .

2.  Medlemsstaterne reviderer og ajourfører om nødvendigt vurderingen i stk. 1 senest i 2018 og herefter hvert sjette år.

Kapitel III

Kort over oversvømmelsesrisikoen

Artikel 7

1.  Medlemsstaterne udarbejder oversvømmelseskort og vejledende kort over oversvømmelsesskader for hvert enkelt vandområdedistrikt, i det følgende benævnt "oversvømmelsesrisikokort", for de vandløbsoplande, deloplande og kystområder, der er udpeget i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b). Har medlemsstaterne allerede udarbejdet kort, der opfylder kravene i dette direktiv, kan de bruges til dette formål. Medlemsstaterne anvender oversvømmelsesrisikokortene til udfasning af direkte eller indirekte støtte, der resulterer i en øget oversvømmelsesrisiko.

2.  Oversvømmelseskort skal dække de geografiske områder, der vil kunne blive oversvømmet efter følgende scenarier:

   a) oversvømmelser, der forekommer en gang hvert 10.-30. år
   b) sandsynlighed for oversvømmelse en gang hvert 100. år
   c) ringe sandsynlighed for oversvømmelse (ekstrem hændelse).

For hvert scenario i første punktum skal følgende oplysninger fremgå:

   a) beregnede vanddybder
   b) strømningshastighed, hvor det er relevant
   c) områder, der måtte være udsat for erosion af flodterrasser og skrænter i floddale og for brederosion og aflejring af drivende materiale
   d) d) stærkt skrånende områder, der kunne blive udsat for oversvømmelser med en høj strømningshastighed og store mængder drivende materiale
   e) agenser, der potentielt kan forårsage oversvømmelser, og som findes eller kan findes i områder, der er afmærket på risikokortet
   f) flodsletter og andre naturområder, der kan fungere som overløbsområder eller bufferområder nu eller fremover.

3.  De vejledende kort over oversvømmelsesskader skal vise de potentielle skadelige virkninger i forbindelse med oversvømmelser i de i stk. 2 anførte scenarier; de udtrykkes ved at angive :

   a) antallet af indbyggere, der måtte berøres
   b) de potentielle økonomiske skader i området
   c) de potentielle miljøskader, herunder områder, der er udpeget som beskyttede områder i henhold til artikel 6 i direktiv 2000/60/EF, under hensyntagen til punktkilder eller diffuse kilder til forurening og tilknyttede risici for vand- eller landøkosystemer i tilfælde af oversvømmelser og risici for mennesker
   d) tekniske anlæg som beskrevet i bilag 1 til Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (9) og som omfattet af Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (10) , der kan forårsage uforsætlig forurening i tilfælde af oversvømmelse, og beskyttede områder som fastlagt i artikel 6 i direktiv 2000/60/EF.

Oversvømmelsesrisikokort kan opdele områder i zoner efter arealanvendelse og sårbarhed over for enhver sandsynlig skade.

4.  Medlemsstaterne bestemmer de konkrete punkter, hvor oversvømmelsesrisikoen er størst. Der skal tages hensyn til disse oplysninger ved planlægning af arealanvendelse.

5.  Medlemsstaterne kan afhængigt af deres regioners særlige karakteristika, såfremt de anser det for hensigtsmæssigt, medtage specifikke bestemmelser i deres risikokort.

Artikel 8

1.  Medlemsstaterne sørger for, at oversvømmelsesrisikokortene er færdige senest den 22. december 2013.

2.  De revideres og ajourføres om nødvendigt inden den 22. december 2019 og efterfølgende hvert sjette år.

Kapitel IV

Risikostyringsplaner for oversvømmelser

Artikel 9

1.  Medlemsstaterne vedtager og iværksætter risikostyringsplaner for oversvømmelser for hvert enkelt vandløbsopland, delopland og kystområde omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i overensstemmelse med stk. 4 og 5 i nærværende artikel og Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (11) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (12) , og i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastlagt i artikel 1 og 4 i direktiv 2000/60/EF.

2.  Med henblik på udarbejdelse af disse planer beskriver medlemsstaterne oversvømmelsesforløb og deres følsomhed over for ændringer, herunder den rolle, flodsletter spiller som naturligt overløb og buffer for oversvømmelser og bortledning nu og fremover. Endvidere beskriver de udviklingsplaner, der ville medføre en ændring af arealanvendelsen eller af befolkningens og de økonomiske aktiviteters fordeling og derved bevirke en forøgelse af oversvømmelsesrisikoen i det pågældende område eller i områderne opstrøms eller nedenstrøms herfor.

3.  Findes der allerede kort eller planer over vandområdedistrikter eller dele heraf, som opfylder kravene i dette direktiv, kan medlemsstaterne anvende de eksisterende kort hhv. planer i forbindelse med dette direktiv. Dette berører ikke kravet om revision og ajourføring i artikel 11, stk. 2.

4.  I tæt samarbejde med de lokale og regionale myndigheder etablerer medlemsstaterne passende sikringsniveauer for hvert enkelt vandløbsopland, delopland og kystområde med sigte på at mindske de potentielle følger af oversvømmelser for mennesker, miljø og økonomiske aktiviteter; følgende aspekter tages i betragtning: vandforvaltning, jordbundsforvaltning, fysisk planlægning, arealanvendelse, den pågældende zones sårbarhed over for enhver sandsynlig skade og naturbevaring samt fordele og ulemper. I tilfælde af fælles vandløbsoplande, deloplande og kystområder samarbejder de pågældende medlemsstater om at opfylde ovennævnte forpligtelser. Menneskers anvendelse af flodsletter bør tilpasses de oversvømmelsesrisici, der er udpeget .

5.  Risikostyringsplanerne for oversvømmelser indeholder foranstaltninger,

   a) der er baseret på naturlige processer såsom vedligeholdelse og/eller genskabelse af flodsletter for, hvor det er muligt, at tilbageføre områderne til vandløbene og at fremme hensigtsmæssig arealanvendelse og land- og skovbrugspraksis i hele vandløbsoplandet
   b) der bidrager til forvaltning af oversvømmelser i områder langs flodløbet eller i det mindste ikke indvirker på oversvømmelsesrisikoen på en sådan måde, at områder langs flodløbet pådrager sig uforholdsmæssigt store omkostninger for at nå de passende risikoforebyggelses- og sikringsniveauer
   c) der tager hensyn til effektiviteten af de eksisterende menneskeskabte infrastrukturer til oversvømmelsessikring, herunder deres økonomiske og miljømæssige effektivitet .

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab og under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for de forskellige vandløbsoplande eller deloplande. Risikostyringsplanerne for oversvømmelser omfatter ligeledes en vurdering af rednings- og genoprettelsesforanstaltningerne.

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser omfatter foranstaltninger til forebyggelse af uforsætlig forurening fra tekniske anlæg som beskrevet i bilag I til direktiv 96/61/EF og som omfattet af direktiv 96/82/EF som følge af oversvømmelser.

6.  Foranstaltninger til risikostyring vedrørende oversvømmelser, herunder især de foranstaltninger, der vedrører anlæggelse af infrastrukturer, bør underkastes en forsvarlig og gennemsigtig økonomisk og miljømæssig vurdering for at sikre deres bæredygtighed på lang sigt til gavn for borgerne og erhvervslivet med udgangspunkt i princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljø- og ressourceomkostninger.

7.  I overensstemmelse med solidaritetsprincippet kan foranstaltninger i områder opstrøms eller nedenstrøms anses for at være en del af risikostyringsplanerne. De foranstaltninger, der træffes med henblik på risikostyring for oversvømmelser, eller enhver anden foranstaltning, i en medlemsstat, må ikke forøge oversvømmelsesrisikoen i nabolandene.

8.  Når en medlemsstat påtænker at foretage væsentlige ændringer af gennemførelsesforanstaltningerne eller fravige tidsplanen for gennemførelsen mellem de frister for revision, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, træffer den pågældende medlemsstat de relevante foranstaltninger for at foretage samordning med andre medlemsstater i et internationalt vandområdedistrikt og sørger for information af offentligheden og for offentlig deltagelse.

Artikel 10

1.   Den første risikostyringsplan for oversvømmelser omfatter elementerne i bilagets del A. Den efterfølgende revision i henhold til artikel 11, stk. 2, skal omfatte elementerne i bilagets del B.

2.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen en statusrapport med en redegørelse for fremskridtene med gennemførelsen af de planlagte foranstaltninger, inden tre år efter offentliggørelsen af hver enkelt risikostyringsplan for oversvømmelser eller ajourføring heraf.

Artikel 11

1.  Medlemsstaterne sørger for, at risikostyringsplanerne for oversvømmelser færdiggøres og offentliggøres senest den 22. december 2015 og gennemføres fra den 23. december 2015.

2.  Risikostyringsplanerne for oversvømmelser revideres og ajourføres senest i 2021 og efterfølgende hvert sjette år.

Artikel 12

1.  For de vandområdedistrikter, der som helhed henhører under en medlemsstats område, sørger medlemsstaten for, at der udarbejdes en enkelt risikostyringsplan for oversvømmelser.

2.  Er der tale om et internationalt vandområdedistrikt, der som helhed ligger inden for Fællesskabet, sørger medlemsstaterne for samordning, f.eks. ved at udvikle netværk for informationsudveksling mellem de kompetente myndigheder, med henblik på at udarbejde en enkelt international risikostyringsplan for oversvømmelser. Tiltrædelses- og kandidatlande opfordres kraftigt til at samarbejde aktivt om sådanne samordningsforanstaltninger.

Hvis der ikke udarbejdes en sådan plan, skal medlemsstaterne udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser, der mindst dækker de dele af det internationale vandområdedistrikt, der ligger inden for deres område. I forbindelse med udarbejdelsen af sådanne planer konsulterer medlemsstaterne de medlemsstater, der er beliggende i det internationale vandløbsopland, foretager indberetning af disse medlemsstaters synspunkter og tager højde for planernes indvirkning på tilgrænsende medlemsstater.

3.  Medlemsstaterne sørger for, at kravene i dette direktiv samordnes for hele vandområdedistriktet. Er der tale om internationale vandområdedistrikter, foretager de berørte medlemsstater denne samordning i fællesskab og kan med henblik herpå anvende bestående strukturer, der er etableret i henhold til internationale aftaler.

4.  Er der tale om internationale vandområdedistrikter, der går ud over Fællesskabets grænser, og hvor der ikke er udarbejdet en enkelt international risikostyringsplan for oversvømmelser omfattende de berørte tredjelande, søger den eller de berørte medlemsstater at etablere passende samordning med de pågældende tredjelande for at opfylde målene for dette direktiv i hele vandområdedistriktet .

5.  Hvad angår eventuelle problemer, der har indvirkning på risikostyringen for oversvømmelser i en medlemsstat og ikke kan løses på medlemsstatsniveau, henvises til artikel 12 i direktiv 2000/60/EF.

Kapitel V

Koordinering med direktiv 2000/60/EF , oplysning og inddragelse af offentligheden

Artikel 13

1.  Udarbejdelsen af de første oversvømmelsesrisikokort og efterfølgende revision heraf som omhandlet i artikel 8 koordineres med og integreres i den revision , der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

2.  Udarbejdelsen af de første risikostyringsplaner for oversvømmelser og efterfølgende revision heraf, jf. artikel 10, koordineres med og integreres i revisionen af de vandområdeplaner, der er omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF.

3.  Medlemsstaterne sørger for, at den aktive inddragelse af alle berørte parter i henhold til direktivets artikel 14 koordineres med den aktive inddragelse af alle berørte parter i henhold til artikel 14 i direktiv 2000/60/EF.

Artikel 14

1.  I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (13) og med Århus-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet stiller medlemsstaterne den foreløbige vurdering af oversvømmelsesrisikoen, oversvømmelsesrisikokortene og risikostyringsplanerne for oversvømmelser til rådighed for offentligheden.

2.  Medlemsstaterne sørger for aktivt at inddrage alle berørte parter i udarbejdelsen, revisionen og ajourføringen af risikostyringsplanerne for oversvømmelser som omhandlet i kapitel IV.

3.  Medlemsstaterne informerer og inddrager aktivt offentligheden for at sikre et højt beredskab som led i risikostyringsplanerne for oversvømmelser med henblik på at minimere de skadelige virkninger af oversvømmelser.

Kapitel VI

Gennemførelsesforanstaltninger og ændringer

Artikel 15

1.  Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 16, stk. 2, de tekniske formater til indgivelse og behandling af data, herunder statistiske og kartografiske data.

2.  Kommissionen kan under hensyntagen til fristerne for revision og ajourføring og efter proceduren i artikel 16, stk. 2, tilpasse artikel 4, stk. 2, artikel 7, stk. 2 og 3, og bilaget til den videnskabelige og tekniske udvikling.

3.  Medlemsstaterne giver indbyggerne i de områder, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, regelmæssig information og uddannelse, således at de kan tage passende forholdsregler inden en oversvømmelse samt træffe passende foranstaltninger efter en oversvømmelse .

Artikel 16

1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 2000/60/EF (i det følgende benævnt "udvalget").

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.  Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 17

1.  Medlemsstaterne kan vedtage ikke at udarbejde foreløbige vurderinger af oversvømmelsesrisikoen i henhold til artikel 4 for de vandløbsoplande og kystområder, hvor det inden den ... (14) er fastslået, at der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko, eller hvor det med rimelighed må anses for sandsynligt i det omfang, at disse områder skal identificeres som områder efter artikel 5, stk. 1, litra b).

2.  Medlemsstaterne kan inden den ... * vedtage at anvende allerede eksisterende oversvømmelsesrisikokort, forudsat at disse opfylder kravene til kortene i artikel 7.

3.  Medlemsstaterne kan vedtage ikke at udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser som omhandlet i artikel 9, forudsat at der den ... * foreligger passende planer med henblik på at opfylde målsætningerne i artikel 1 og 9.

4.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om deres beslutning vedrørende stk. 1, 2 og 3 i denne artikel, inden udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, artikel 8, stk. 1, og artikel 11, stk. 1.

Kapitel VII

Rapporter og afsluttende bestemmelser

Artikel 18

Medlemsstaterne forelægger den foreløbige oversvømmelsesrisikovurdering, oversvømmelsesrisikokortene og risikostyringsplanerne for oversvømmelser, herunder for grænseoverskridende oversvømmelser, for Kommissionen inden tre måneder efter deres udarbejdelse.

Artikel 19

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om dette direktivs gennemførelse senest den 22. december 2018, og herefter hvert sjette år. Ved udarbejdelsen af denne rapport tages følgerne af klimaforandringer i betragtning.

Artikel 20

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest ...(15) . De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 21

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

Bilag

Risikostyringsplaner for oversvømmelser

A.  Følgende skal indgå i de første risikostyringsplaner for oversvømmelser:

   1. konklusionerne af den foreløbige oversvømmelsesrisikovurdering omhandlet i kapitel II
   2. oversvømmelsesrisikokort, der er udarbejdet i henhold til kapitel III, og de konklusioner, der kan drages af disse kort
   3. en beskrivelse af det passende sikringsniveau, som fastlagt i henhold til artikel 9, stk. 4
   4. en beskrivelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå det passende sikringsniveau, herunder foranstaltninger i medfør af artikel 9 og de oversvømmelsesrelaterede tiltag, der er taget i henhold til anden fællesskabslovgivning
  5. 5. en prioritering af de foranstaltninger, der fremmer skadeforebyggelse i henhold til målene i direktiv 2000/60/EF om "ingen forringelse" og/eller "god økologisk, kemisk og kvantitativ tilstand", såsom:
   - beskyttelse af vådområder og flodsletter
   - genoprettelse af ødelagte vådområder og flodsletter (herunder mæandre), særlig de områder, der genskaber forbindelsen mellem floder og de tilhørende flodsletter
   - fjernelse af forældede infrastrukturer til oversvømmelsessikring fra floder
   - forebyggelse af yderligere byggeprojekter (infrastrukturer, boliger, etc.) på flodsletter
   - fremme af byggeforanstaltninger til forbedring af eksisterende bygninger (såsom fundamentering på pæle)
   - støtte til bæredygtige arealanvendelsesmetoder i grundvandsdannende områder såsom skovrejsning med henblik på at forbedre naturlig vandbinding og grundvandsdannelse
   - forhåndstilladelse eller registrering i forbindelse med varige aktiviteter i flodsletteområder såsom byggeri og erhvervsudvikling
   6. 6. en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet med henblik på oplysning og inddragelse af offentligheden
   7. 7. en beskrivelse af koordineringsforløbet i forbindelse med internationale vandområdedistrikter og koordineringen med direktiv 2000/60/EF, og en fortegnelse over ansvarlige myndigheder.

B.  Følgende skal indgå i de efterfølgende ajourføringer af risikostyringsplaner for oversvømmelser:

   1. ændringer og ajourføringer siden offentliggørelsen af den tidligere version af risikostyringsplanen for oversvømmelser, herunder et resume af de revisioner, der er foretaget i kapitel II, III og IV
   2. en vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå risikoforebyggelses- og sikringsniveauet
   3. en beskrivelse af og en redegørelse for eventuelle foranstaltninger, der var planlagt i den tidligere version af risikostyringsplanen for oversvømmelser, men som ikke er iværksat
   4. en beskrivelse af eventuelle andre foranstaltninger siden offentliggørelsen af den foregående version af risikostyringsplanen for oversvømmelser.

(1) EUT C
(2) EUT C
(3) Europa-Parlamentets holdning af 13.6.2006.
(4) EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).
(5) EFT L 297 af 15.11.2001, s. 7.
(6) EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(8)* Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.
(9) EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).
(10) EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 97).
(11) EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).
(12) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
(13) EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
(14)* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.
(15)* To år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Seneste opdatering: 12. december 2006Juridisk meddelelse