Rokovací poriadok Európskeho parlamentuVerzia, ktorá nadobudne účinnosť 2. júla 2019PDF
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB EPUB   PDF PDF
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 3 : PARLAMENTNÉ OTÁZKY

Článok 130a : Menšie interpelácie na písomné zodpovedanie

1.   V menších interpeláciách, ktoré pozostávajú z otázok na písomné zodpovedanie, môže výbor, politická skupina alebo najmenej päť percent všetkých poslancov Parlamentu požiadať Radu, Komisiu alebo podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o poskytnutie informácií Parlamentu o špecifických záležitostiach.

Tieto otázky sa predkladajú predsedovi Parlamentu, ktorý za predpokladu, že sú v súlade s týmto rokovacím poriadkom vo všeobecnosti a že spĺňajú kritériá stanovené v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku(1), požiada adresáta o zodpovedanie v lehote dvoch týždňov. Predseda Parlamentu môže túto lehotu po konzultácii s autormi otázok predĺžiť.

2.   Otázky a odpovede sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.

(1)Pozri prílohu II.
Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne oznámenie