Europaparlamentets arbetsordningVersion som träder i kraft den 2 juli 2019PDF
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB EPUB   PDF PDF
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 3 : PARLAMENTSFRÅGOR

Artikel 130a : Mindre interpellationer för skriftligt besvarande

1.   Beträffande mindre interpellationer, som består av frågor för skriftligt besvarande, får rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik uppmanas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter att tillhandahålla parlamentet information om särskilda frågor.

Sådana frågor ska överlämnas till talmannen, som – under förutsättning att frågorna är förenliga med arbetsordningen i allmänhet och uppfyller de kriterier som fastställs i en bilaga till denna arbetsordning(1) – ska be adressaten att svara inom två veckor. Talmannen får förlänga denna tidsfrist i samråd med frågeställarna.

2.   Frågor och svar ska offentliggöras på parlamentets webbplats.

(1)Se bilaga II.
Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande