Tisková zpráva
 

Poslanci žádají ukončení financování extremistických politických stran

Spravedlnost a vnitřní věci - 13-12-2007 - 15:10
Plenární zasedání
Sdílet

Parlament na dnešním zasedání přijal usnesení o boji s nárůstem extremismu v Evropě. Poslanci vyjadřují hluboké znepokojení v souvislosti s nárůstem extremistických hnutí v Evropě. Žádají proto členské státy, aby počítaly s možností ukončit veřejné financování politických stran, které neodsuzují násilí a terorismus a nedodržují lidská práva a základní svobody. Domnívají se také, že osobnosti veřejného života by se měly zdržet prohlášení, která povzbuzují nebo podněcují nesnášenlivost.

Poslanci prostřednictvím usnesení, které přijali poměrem hlasů 527:15:30, vyjadřují vážné znepokojení v souvislosti se skutečností, že v Evropě dochází k oživení extremistických hnutí, paramilitaristických skupin a stran, jež zakládají svou ideologii, politický diskurz, praktiky a jednání na diskriminaci, a to včetně rasismu, netolerance, podněcování k náboženské nesnášenlivosti, vyloučení, xenofobie, antisemitismu, nesnášenlivosti vůči Romům, homofobie, misogynie a extrémního nacionalismu. V několika evropských zemích došlo v poslední době k násilným incidentům a dokonce zabitím motivovaným nenávistí. Také vyjadřují obavy, pokud jde o existenci veřejných a snadno přístupných webových stránek, které podněcují k nenávisti, a kladou si otázku, jak na tento problém reagovat, aniž by byla porušena svoboda projevu.
 
Parlament dále připomíná, že neonacistické, paramilitaristické a další extremistická hnutí zaměřují své násilné útoky proti široké škále zranitelných skupin v populaci včetně migrantů, Romů, homosexuálů, bojovníků proti rasismu a bezdomovců. Poslanci konstatují, že tento  rostoucí počet extremistických organizací může prohlubovat obavy ve společnosti, jež mohou vést k projevům rasismu ve velké řadě oblastí, včetně zaměstnávání, bydlení, vzdělávání, zdravotnictví, policie, přístupu ke zboží a službám a sdělovacích prostředků.
 
EP v neposlední řadě vyjadřuje znepokojení také v souvislosti s náborovou kampaní i násilnou propagandistickou kampaní stoupenců islámského fundamentalismu v Evropské unii, jež jsou doprovázeny teroristickými útoky a vycházejí z nenávisti k evropským hodnotám a z antisemitismu.
 
Financování politických stran a sdělovacích prostředků
 
Parlament žádá všechny členské státy, aby přinejmenším počítaly s možností ukončit – na základě rozhodnutí soudu – veřejné financování politických stran, které neodsuzují násilí a terorismus a nedodržují lidská práva a základní svobody, demokracii a právní stát, jak jsou uvedeny v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a v Listině základních práv. Poslanci vyzývají také Komisi, aby zajistila, že finanční prostředky EU nebudou k dispozici sdělovacím prostředkům, které jsou využívány jako platforma pro širokou propagaci rasistických, xenofobních a homofobních myšlenek. Žádají naopak média, aby veřejnost informovala o nebezpečích nenávistného diskurzu a napomáhala propagovat zásady a hodnoty demokracie, rovnosti a tolerance.
 
Parlament přijal také poměrem hlasů 450:93:30 pozměňovací návrh, jehož prostřednictvím varuje před možností, že by si extrémistické strany mohly zajistit ve volbách v roce 2009 zastoupení v Evropském parlamentu. Poslanci proto vyzývají politické skupiny, „aby přijaly odpovídající opatření s cílem zajistit, aby demokratický orgán nebyl využíván jako platforma pro financování a hlásání nedemokratických názorů”.
 
Poslanci se rovněž domnívají, že osobnosti veřejného života by se měly zdržet prohlášení, která povzbuzují nebo podněcují nesnášenlivost nebo stigmatizaci skupin osob na základě jejich rasy, etnického původu, náboženství, postižení, sexuální orientace nebo národnosti. Jsou totiž přesvědčeni, že pokud k nesnášenlivosti podněcují osobnosti veřejného života, měla by být skutečnost, že jsou obecně známy, považována za přitěžující okolnost.
 
Prevence a vzdělávání
 
Parlament naléhá na Komisi a Radu, aby vyvinuly úsilí v nalezení vhodných politických a právních reakcí zejména ve fázi prevence, pokud jde o výchovu mladých lidí a informování veřejnosti, výuku zaměřenou proti totalitářství a podporu šíření zásad lidských práv a základních svobod. Poslanci vyzývají také členské státy, aby vytvořily politiky vzdělávání k demokratickému občanství založenému na občanských právech a povinnostech.
 
V rozpravě k tomuto usnesení vystoupila česká europoslankyně Jana BOBOŠÍKOVÁ (NI). Domnívá se, že nárůst extremismus nesouvisí se zhoršující se ekonomickou situaci a nezaměstnaností. Přestože ekonomiky řady evropských států naopak rostou a nezaměstnanost klesá, „problémy s extremismem nemizí, naopak narůstají”, zdůraznila. Je toho názoru, že neonacisté a rasisté pronikají dokonce i do politiky a ozbrojených sil. „V České republice, ze které pocházím, máme premiéra, který z nacistické rétoriky učinil součást svého slovníku”, dodala v této souvislosti. Na závěr vyjádřila přesvědčení, že „extremismu mohou zabránit jedině každodenní občanské činy, veřejně deklarovaný odpor politických elit, otevřený a obsáhlý výklad dějin především 20. století, a zejména policie a soudy, které nebudou nad rasisty, xenofoby a neonacisty přivírat oči, ale neprodleně jejich jednání ztrestají”.
 
10/12/2007
Prohlášení Rady a Komise - Boj proti nárůstu extremismu v Evropě
Rozprava: 12. 12. 2007
Hlasování: 13. 12. 2007
Odkaz: 20071211IPR14804