Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos
 Luettelon laatiminen ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavista matkustusasiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. heinäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi luettelon laatimisesta ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavista matkustusasiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi, ja luettelon vahvistamista varten luotavasta järjestelmästä (KOM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2011/EU antamiseksi ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavia matkustusasiakirjoja, joihin voidaan liittää viisumi, koskevasta luettelosta ja tämän luettelon vahvistamista varten luotavasta järjestelmästä
 Laajakaista Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen kasvuun
 Henkilötietojen suoja Euroopan unionissa
 Elintarviketietojen antaminen kuluttajille ***II
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. heinäkuuta 2011 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä direktiivien 87/250/ETY, 90/496/ETY, 1999/10/EY, 2000/13/EY, 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 6. heinäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… antamiseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta
 Liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskeva rajatylittävä tietojenvaihto ***II
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. heinäkuuta 2011 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajatylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 6. heinäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/.../EU antamiseksi liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta
  LIITE
 Vuosia 2007–2013 koskeva monivuotinen rahoituskehys ***
 Komission vuoden 2012 työohjelman valmistelu
 Tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE) ja siihen liittyvää rehu- ja elintarvikevalvontaa koskeva lainsäädäntö
 Ilmailualan turvallisuus ja erityisesti turvaskannerit
 Naiset ja yritysjohtajuus
 Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: toteutettavat toimenpiteet ja aloitteet
Tekstit
Lopullinen painos (307 kb)
Päivitetty viimeksi: 18. lokakuuta 2012Oikeudellinen huomautus