Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Tisdagen den 6 februari 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet
 Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien ***
 Tillsättning av ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
 Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 februari 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG
  BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
 Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 februari 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar och beslut (EU) 2015/1814
  BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
 Europeiska centralbankens årsrapport för 2016
 Att påskynda innovationer för ren energi
Texter
Slutlig utgåva (129 kb)
Senaste uppdatering: 9 oktober 2018Rättsligt meddelande