Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Torsdagen den 1 mars 2018 - BrysselSlutlig utgåva
 Försäkringsdistribution: Tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatumet för medlemsstaternas införlivandeåtgärder
 Bilateralt avtal EU-USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring ***
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Annemie Turtelboom
 Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
 Inrättande av ett särskilt utskott om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt TAX 3
 Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I
 Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning *
 Genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7)
 Genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
  Europaparlamentets resolution av den 1 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))
  BILAGA
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/007 SE/Ericsson
  Europaparlamentets resolution av den 1 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))
  BILAGA
 Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen
 Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016
 Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU
 Bankunionen – årsrapport 2017
 Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism
 EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission
Texter
Slutlig utgåva (578 kb)
Senaste uppdatering: 26 november 2018Rättsligt meddelande