Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Onsdagen den 14 mars 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket
 Järnvägstransportstatistik ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (omarbetning) (COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) /… om järnvägstransportstatistik (omarbetning)
 Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande
 Åtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/66/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (COM(2017)0742 – C8-0431/2017 – 2017/0329(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av rådets direktiv 92/66/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan
 Makroekonomiskt stöd till Georgien ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien (COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/… om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/008 DE/Goodyear
  Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Tyskland – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))
  BILAGA
 Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020
 Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018
Texter
Slutlig utgåva (346 kb)
Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande