Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Tisdagen den 17 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Libanon: Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) ***
 Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauritius: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning ***
 Avtalet mellan EU och Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter ***
 En europeisk strategi för främjande av proteingrödor
 Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU
 Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) nr 525/2013
 Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/… om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
 Byggnaders energiprestanda ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet
 Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet
 Jämställdhet inom mediesektorn i EU
 Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn
 Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden
 En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna
 Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU
Texter
Slutlig utgåva (338 kb)
Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande