Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Onsdagen den 18 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: EU-varumärken
 Fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet *
 Ramavtalet mellan EU och Australien ***
 Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution)
 Europarådets konvention om förebyggande av terrorism ***
 Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll) ***
 Förpackningar och förpackningsavfall ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2018 om Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall
 Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
 Avfall ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall
  BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
 Deponering av avfall ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall
 Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) nr 1257/2013 ▌och Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG och 2009/31/EG och rådets direktiv 86/278/EEG och 87/217/EEG, vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG
 Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare
 Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar
 Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020
 Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen (2017/2136(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2016 (2017/2136(DEC))
  3. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 (2017/2136(DEC))
  4. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2016 (2017/2136(DEC))
  5. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2016 (2017/2136(DEC))
  6. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2016 (2017/2136(DEC))
  7. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2016 (2017/2136(DEC))
  8. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen (2017/2136(DEC))
  9. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (2017/2136(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 (2017/2146(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 (2017/2146(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 (2017/2146(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet (2017/2137(DEC))
  2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet (2017/2137(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Rådet och Europeiska rådet
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2017/2138(DEC))
  2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2017/2138(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Domstolen
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IV – domstolen (2017/2139(DEC))
  2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IV – domstolen (2017/2139(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Revisionsrätten
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten (2017/2140(DEC))
  2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten (2017/2140(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2017/2141(DEC))
  2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2017/2141(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén (2017/2142(DEC))
  2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén (2017/2142(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (2017/2145(DEC))
  2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (2017/2145(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (2017/2143(DEC))
  2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (2017/2143(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2017/2144(DEC))
  2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2017/2144(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer
 Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 (2017/2174(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 (2017/2174(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 (2017/2174(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016 (2017/2175(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016 (2017/2175(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016 (2017/2175(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 (2017/2153(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 (2017/2153(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 (2017/2153(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016 (2017/2147(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016 (2017/2147(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016 (2017/2147(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016 (2017/2163(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016 (2017/2163(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016 (2017/2163(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 (2017/2158(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 (2017/2158(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 (2017/2158(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 (2017/2177(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 (2017/2177(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 (2017/2177(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2171(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2171(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2171(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 (2017/2160(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 (2017/2160(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 (2017/2160(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2167(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2167(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2167(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 (2017/2151(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 (2017/2151(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 (2017/2151(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016 (2017/2166(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016 (2017/2166(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016 (2017/2166(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 (2017/2159(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 (2017/2159(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 (2017/2159(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 (2017/2170(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 (2017/2170(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 (2017/2170(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2172(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2172(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2172(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 (2017/2176(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 (2017/2176(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 (2017/2176(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2154(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2154(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2154(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016 (2017/2150(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016 (2017/2150(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016 (2017/2150(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 (2017/2157(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 (2017/2157(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 (2017/2157(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 (2017/2161(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 (2017/2161(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 (2017/2161(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016 (2017/2162(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016, (2017/2162(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016 (2017/2162(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2173(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2173(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2173(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 (2017/2156(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 (2017/2156(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 (2017/2156(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2016 (2017/2178(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2016 (2017/2178(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2016 (2017/2178(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 (2017/2152(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 (2017/2152(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 (2017/2152(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016 (2017/2168(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016 (2017/2168(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016 (2017/2168(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 (2017/2148(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 (2017/2148(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 (2017/2148(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016 (2017/2155(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2016 (2017/2155(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016 (2017/2155(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 (2017/2169(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 (2017/2169(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 (2017/2169(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 (2017/2149(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 (2017/2149(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 (2017/2149(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 (2017/2164(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 (2017/2164(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 (2017/2164(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 (2017/2165(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 (2017/2165(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 (2017/2165(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016 - Gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016 (2017/2183(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016 (2017/2183(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016 (2017/2183(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget Clean Sky
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016 (2017/2182(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016 (2017/2182(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016 (2017/2182(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Det gemensamma företaget Ecsel
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016 (2017/2187(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016 (2017/2187(DEC)
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016 (2017/2187(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas2
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016 (2017/2185(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016 (2017/2185(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016 (2017/2185(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016 (2017/2184(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016 (2017/2184(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016 (2017/2184(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016 (2017/2180(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016 (2017/2180(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016 (2017/2180(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Det gemensamma företaget Sesar
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2016 (2017/2181(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2016 (2017/2181(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2016 (2017/2181(DEC))
 Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget Shift2Rail
  1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016 (2017/2186(DEC))
  2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016 (2017/2186(DEC))
  3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016 (2017/2186(DEC))
Texter
Slutlig utgåva (2258 kb)
Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande