Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Torsdagen den 19 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Vitryssland
 Filippinerna
 Situationen på Gazaremsan
 Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen *
 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU
 Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG
 Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
  BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
 Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 – Avsnitt I – Europaparlamentet
 Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová
 Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen
 Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet
 Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament
 Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
 Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa
 Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern
 Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning
Texter
Slutlig utgåva (424 kb)
Senaste uppdatering: 4 januari 2019Rättsligt meddelande