Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Tisdagen den 3 juli 2018 - StrasbourgPreliminär utgåva
 Samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar ***
 Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenta staterna ***
 Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/009 FR/Air France
  Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Frankrike – EGF/2017/009 FR/Air France (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))
  BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 Städernas roll inom unionens institutionella ramar
 Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar
 Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationsförmågan inom unionens försvarsindustri
 Integrerad statistik över jordbruksföretag ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 (Text av betydelse för EES)
 Meddelande om projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om upphävande av förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen
 Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet *
 Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen
 Klimatdiplomati
Texter
Preliminär utgåva (642 kb)
18/07/2018 12:26
Senaste uppdatering: 18 juli 2018Rättsligt meddelande