Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Torsdagen den 5 juli 2018 - StrasbourgPreliminär utgåva
 Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau
 Somalia
 Burundi
 Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien *
 EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, ▌(EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226
 EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ▌
 Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2018 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/… om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, ( EU ) nr 1304/2013, ▌(EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 ▌och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012
 Europeiska byrån för den opeativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) , om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011
 Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet
  Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2018 om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 (2018/2024(BUD))
  BILAGA
 FN:s generalförsamlings 73:e session
 Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser
 Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras
 Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA
 De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EUmedborgare
 Stadga för sociala och solidariska företag
  Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2018 med rekommendationer till kommissionen om en stadga för sociala och solidariska företag (2016/2237(INL))
  BILAGA TILL RESOLUTIONEN:
Texter
Preliminär utgåva (2171 kb)
16/07/2018 16:40
Senaste uppdatering: 16 juli 2018Rättsligt meddelande