Pressemeddelelse
 

Mere affald skal genbruges fra 2020

Miljø - 17-06-2008 - 13:53
EP Samling
Del/Gem
Mere affald skal genbruges fra 2020 ©BELGA

Mere affald skal genbruges fra 2020

De over 500 kilo affald, som hver europæer producerer om året, skal reduceres, og langt mere affald skal genbruges. Europa-Parlamentet godkendte tirsdag et kompromis opnået mellem Parlamentet og Rådet som betyder, at mindst halvdelen af husholdningsaffald fra papir, metal og glas fra husholdninger og lignende skal genanvendes eller genbruges fra 2020. Medlemslandene skal desuden komme med planer for, hvordan de vil forebygge produktionen af affald.

Affaldsbjergene vokser med stor hast i Europa. Over 1,8 milliarder tons affald bliver hvert år 'produceret' i EU, og mindre end en tredjedel af affaldet bliver genbrugt. I nogle medlemslande ender 90 % af husholdningsaffaldet på lossepladsen, mens det i andre lande kun er 10 %.
 
Tirsdag bakkede Parlamentet op om ny lovgivning for affald, som betyder, at fra 2020 skal mindst 50 % af affald fra papir, metal og glas fra husholdninger og lignende genanvendes eller genbruges, og mindst 70 % af affald fra bygninger og nedrivninger.  Da Europa-Parlamentets afstemning tirsdag var resultatet af forhandlinger med medlemslandenes regeringer betyder det, at behandlingen af de nye regler er afsluttet.
 
Parlamentets ordfører Caroline JACKSON (ALDE, UK), har i forhandlingerne med Rådet lagt vægt på at sikre faste mål for genbrug og genanvendelse af affaldet, som ikke var med i Kommissionens oprindelige forslag.
 
Forebyggelse af affald
Udover at sætte mål for, hvor meget affald, der skal genbruges, er medlemslandene senest 5 år efter det nye direktiv træder i kraft forpligtet til at komme med planer for behandling og forebyggelse af affald, og senest i 2014 skal EU-Kommissionen komme med målsætninger for forebyggelsen af affald og nedbringelse af mængderne.
 
Forbrænding som nyttiggørelse?
En af de store diskussioner i forhold til direktivet og i forhandlingerne med Rådet har været spørgsmålet om, hvorvidt forbrænding af affald skal betragtes som 'nyttiggørelse' af affald. For MEP'erne var det vigtigste at mindske mængden af affald, der ender på lossepladser eller som forbrænding, da begge metoder er forurenende. MEP'erne var splittede i spørgsmålet om, hvorvidt forbrænding skal betragtes som 'bortskaffelse' eller 'nyttiggørelse'. Dette spørgsmål er centralt, fordi de to metoder indplacerer sig forskelligt i det 'affaldshierarki', som er en prioriteret rækkefølge for, hvad medlemslandene skal gøre med affaldet. 
 
Rækkefølgen er: 1) forebyggelse og nedbringelse af affald, 2)genbrug af affald, 3) genanvendelse af affald 4) andre nyttiggørelsesoperationer, 5) sikker og miljøvenlig bortskaffelse af affald.
 
Tirsdag bakkede MEP'erne trods de forskellige holdninger til spørgsmålet op om en løsning, hvormed forbrænding skal kunne betragtes som nyttiggørelse, hvis en række krav til energieffektivitet bliver overholdt, så kun de mest energieffektive forbrændingsanlæg kan komme i den kategori. Det lykkedes desuden Parlamentet at sikre, at der efter 6 år skulle foretages en ny vurdering af kravene til energieffektivitet.
 
Ref.: 20080616IPR31745