Tlačová správa
 

EP podporil spoločné pravidlá na uľahčenie darcovstva a transplantácie orgánov

Verejné zdravie - 19-05-2010 - 15:42
Plenárne zasadnutie
Zdieľať

Čakacie lehoty pre ľudí odkázaných na transplantáciu pečene alebo darovanie iného orgánu by sa mali skrátiť, nakoľko Európsky parlament dnes podporil návrh smernice o kvalitatívnych a bezpečnostné normách pre transplantáciu ľudských orgánov. Poslanci EP tiež schválili uznesenie o akčnom pláne v oblasti darcovstva orgánov.

Za posledných 50 rokov sa transplantácia orgánov stala na celom svete zaužívaným postupom, ktorý často predstavuje jediný možný spôsob liečby. Zástupy čakateľov sú však dlhé – v EÚ momentálne čaká asi 60 000 pacientov a každý deň z nich zomrie 12 ľudí. Spoločné kvalitatívne a bezpečnostné normy by uľahčili darovanie, transplantáciu a výmenu orgánov. Kompromisný návrh, na ktorom sa dohodli EP s Radou, podporili europoslanci  pomerom hlasov 643 hlasov za, 16 proti, 8 sa zdržalo hlasovania. Spravodajcom bol poslanec Miroslav MIKOLÁŠIK (PPE, SK).
 
Zaručiť kvalitu a bezpečnosť
 
Kľúčovým krokom je určiť v každej krajine príslušný orgán, ktorý bude zodpovedný za kvalitatívne a bezpečnostné normy týkajúce sa ľudských orgánov určených na transplantáciu. Príslušný orgán bude musieť na základe kvalitatívnych a bezpečnostných noriem uvedených v smernici stanoviť pravidlá pre všetky etapy od darovania orgánu až po jeho transplantáciu alebo likvidáciu. Členské štáty si môžu podľa želania ponechať alebo zaviesť prísnejšie pravidlá.
 
Príslušné orgány budú schvaľovať organizácie vykonávajúce odber a transplantačné centrá, zhromažďovať údaje o výsledkoch transplantácií a dohliadať na výmeny orgánov s inými členskými štátmi a tretími krajinami. Súčasťou systému bude možnosť vysledovať orgány od darcu k pacientovi a naopak, ako aj informačný a riadiaci režim v prípade negatívnych reakcií s cieľom ochrániť pacientov aj darcov.
 
V prijatom texte sú stanovené minimálne údaje, ktoré sa musia povinne získať pri každom darovaní orgánu. Okrem toho sa v ňom hovorí, že členské štáty musia zabezpečiť, aby bol príslušný zdravotnícky personál primerane kvalifikovaný a vyškolený.
 
Žijúci darcovia a boj proti obchodovaniu s orgánmi
 
Členské štáty musia zabezpečiť čo najvyššiu ochranu žijúcich darcov. Darovanie ľudských orgánov musí byť „dobrovoľné a bezplatné“, avšak „zásada bezplatnosti by nemala brániť tomu, aby žijúci darcovia dostali náhradu, pod podmienkou, že je prísne obmedzená na náhradu výdavkov a straty príjmov v súvislosti s darcovstvom“. Členské štáty musia tiež zakázať reklamu zameranú na potrebu alebo dostupnosť ľudských orgánov, ak je cieľom takejto reklamy finančný zisk.
 
Spolupráca medzi členskými krajinami
 
Na uľahčenie spolupráce Komisia zriadi sieť orgánov a vytvorí systém na prenos informácií medzi členskými krajinami. Členské štáty môžu tiež uzavrieť dohody s európskymi organizáciu na výmenu orgánov a môžu na nich delegovať úlohy spojené s výmenou orgánov.
 
Ďalšie kroky
 
Členské krajiny musia smernicu transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do dvoch rokov od nadobudnutia jej účinnosti.
 
Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015)
 
V samostatnej iniciatívnej správe Andresa PERELLU RODRIGUEZA (S&D, ES) poslanci EP privítali akčný plán Komisie v oblasti darcovstva orgánov a zdôraznili, že výmena informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi pomôže krajinám s nízkou dostupnosťou orgánov zlepšiť mieru darcovstva. V správe sa uvádza, že vymenovanie koordinátorov darcov pre transplantácie je rozhodujúcim krokom k zlepšeniu vyhľadávania darcov a k zvyšovaniu miery darcovstva.
 
Poslanci EP vyzývajú členské štáty, aby zvážili možnosť poskytnúť občanom príležitosť zapísať sa na zoznam darcov pri predkladaní žiadosti o vydanie pasu alebo vodičského preukazu a ponúkli možnosť on-line zápisu do štátnych alebo európskych zoznamov darcov. Takisto ich žiadajú, aby v národných preukazoch totožnosti alebo vodičských preukazoch uvádzali informáciu, že ich držiteľom je darca orgánov (18).
 
17/05/2010
Andres PERELLO RODRIGUEZ (S&D, ES)
Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP, SK)
Odkaz: 20100517IPR74647